Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Reconeixement de crèdits

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Reconeixement de crèdits

 

Reconeixement de crèdits excepcional en atenció a les característiques específiques d'aquest títol com a via d'accés a la professió de Psicòleg General Sanitari

 

La llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix en la seva Disposició addicional setena, relativa a la Regulació de la psicologia en l'àmbit sanitari, en l'apartat 2.a), que “les universitats que imparteixin els estudis de Màster en Psicologia General Sanitària regularan el procediment que permeti reconèixer als llicenciats/graduats en Psicologia que hagin conclòs estudis amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, els crèdits europeus d'aquest Màster que en cada cas corresponguin, després d'avaluar el grau d'equivalència acreditat a través de l'experiència professional i formació adquirits per l'interessat en Psicologia de Salut”. L'excepcionalitat d'aquest article indica que han d'establir-se mecanismes addicionals als ja recollits en l'article 6, apartat 3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

 

Aquesta excepcionalitat afecta al nombre (percentatge) de crèdits que en un sentit general aquesta llei reconeix, com a susceptibles de ser reconeguts. En conseqüència es proposa: 

 

1)      Reconèixer, aconseguint, si escau, la totalitat dels crèdits de pràctica, després de la valoració de la Comissió Coordinadora del títol, a les persones: 

 

A) que estiguin en possessió del títol d'Especialista en Psicologia Clínica, o en la part que correspongui a les activitats pràctiques realitzades, si encara estan en el període de formació PIR. 

B) que estiguin en possessió del Certificat Europeu de Psicòleg Especialista en Psicoterapia, emès per la European Federation of Psychological Associations, i que a Espanya és vehiculat a través del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, qui acredita la realització de la pràctica professional. 

 C) que hagin cursat Màsters (oficials o títols propis) universitaris, i acreditin quantitativa i qualitativament les pràctiques realitzades. 

 D) que en virtut de la Disposició addicional sisena de la llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, hagin exercit transitòriament activitats sanitàries i puguin acreditar les activitats professionals realitzades, per a la seva valoració i quantificació. 

 

2) Reconèixer, aconseguint si escau la totalitat dels crèdits de matèries teòriques, exclòs el treball fi de Màster, a els qui hagin cursat Màsters (oficials o  títols propis) universitaris sobre psicologia clínica i de la salut, sempre que hi hagi una clara correspondència entre els continguts cursats i els crèdits concrets que poden reconèixer-se en aquest Màster, segons el parer de la Comissió Coordinadora del Títol.

 

Les sol·licituds de reconeixement o transferència de crèdits en els ensenyaments de Màster seran resoltes pel Degà de la Facultat d'Educació i Psicologia a proposta del Coordinador del Màster, prèvia consulta d'aquest últim, si fos necessari, al Consell del Màster.

 

El procediment de reconeixement/transferència de crèdits s'iniciarà una vegada tingui coneixement la Universitat del contingut dels expedients previs de l'estudiant, a partir de la recepció de la corresponent certificació oficial tramitada per la Universitat d'origen o bé d'una certificació acadèmica personal aportada pel mateix estudiant. 

 

3) El reconeixement de les pràctiques externes amb motiu de l'experiència laboral i professional ha de seguir l'article 10. que s'exposa a continuació:

 

Article 10. Reconeixement d'experiència laboral i professional

 

El reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació. D’acord amb el que estableixin els procediments de l’art. 1 d’aquesta normativa, els estudiants hauran de superar les activitats d’avaluació requerides , en general, la memòria de pràctiques.

 

Els estudiants que considerin que per la seva activitat laboral o professional han assolit les competències establertes a l’assignatura pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui, han de sol·licitar l’exempció de l’estada externa per a la qual cosa adjuntaran a la sol·licitud documentació acreditativa de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.

 

La normativa pròpia de cada centre docent haurà d’establir les característiques de l’experiència professional, durada mínima a considerar, i mecanismes d’acreditació.

 

Correspon al responsable de les pràctiques externes determinar si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. En cas afirmatiu, l’estudiant ha de matricular l’assignatura pràctiques externes o pràcticum, se li assignarà un tutor, i posteriorment ha de lliurar, en les condicions que estableixi el tutor acadèmic assignat, la memòria de pràctiques, que serà avaluada i qualificada.

 

Els estudiants que matriculin l’assignatura i sol·licitin després l’exempció de l’estada externa, si no els la concedeixen, podran anul·lar la matrícula a efectes de còmput de convocatòries sense dret a devolució dels imports de matrícula corresponents