Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Informació Bàsica

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Informació Bàsica

 
Presentació del Màster en Psicologia General Sanitària
 

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària s’ofereix com un màster interuniversitari de la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya. El Màster segueix les directrius que estableix la llei (Resolució 5872 de 3 de juny de 2013 de la Secretaria General de Universidades- BOE nº 133) i habilita per a la professió de Psicòleg General Sanitari.

 El màster té com a objectiu principal preparar als estudiants com a psicòlegs de l’àmbit de la salut i habilitar-los per l’exercici regulat de la professió reconeguda com a Psicòleg General Sanitari. El títol permet exercir l’activitat professional per compte pròpia (i registrar el centre de psicologia com a centre sanitari) o aliena. Entre les activitats professionals del psicòleg general sanitari figuren la de realitzar avaluacions i intervencions psicològiques així com activitats de recerca en el camp de la psicologia de la salut sempre que aquestes activitats no siguin les pròpies d’altres professionals sanitaris.

 
Dues modalitats de docència per cada assignatura del Màster 

 

La Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya han dissenyat un únic Màster que es pot realitzar en diferents modalitats docents. Cada assignatura del Màster es pot fer o bé en la modalitat on-line (a través del campus virtual de la UOC) o bé en modalitat presencial (a les aules de la UdG). D'aquesta manera la UdG i la UOC volen donar resposta a les necessitats de cada estudiant dissenyant un sistema flexible de realitzar la docència. La única excepció a aquesta doble modalitat és a l'assignatura de Pràctiques Externes 1 i Pràctiques Externes 2 que s'han de realitzar de manera presencial al si de les institucions amb les quals el Màster ha formalitzat un conveni. 

 
Sistemes d'avaluació

 

L'avaluació dels alumnes es realizarà a través d'un procés d'Avaluació Continua al llarg del semestre. En el cas dels alumnes que facin la docència en la modalitat on-line, aquest sistema d'Avaluació Continua  no farà necessària la presència física dels alumnes. Tot i així l'equip de professors de cadascuna de les assignatures podrà sol.licitar la realització obligatòria d'activitats sincròniques com conexions: per Skype, Hangsouts o qualsevol altra sistema de comunicació que l'equip de professors consideri adient en el procés d'avaluació dels alumnes.

 

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant i període lectiu 

 

Segons la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari, aprovada pel ple del Consell Social de la UdG en sessió ordinària 2/12 de 27 d'abril de 2012, indica que amb la finalitat de permetre la dedicació a temps parcial, el mínim de matrícula en estudis de Màster es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 en anys successius, sense incloure els crèdits reconeguts ni complements formatius.