Màster Universitari en Advocacia

Preinscripció, admissió i matrícula

Preinscripció, admissió i matrícula

CURS 2017-2018

 

 

 1. PREINSCRIPCIÓ

 

Tot el procés de preinscripció es gestiona des del  la Centre de Postgraus i Màsters de la UdG.

Trobareu tota la informació detallada PAS a PAS a la guia d'accés així com el calendari de preinscripció a l'enllaç següent:

 

Per accedir al Màster en Advocacia els estudiants han d'estar en possessió d'un dels títols universitaris oficials següents:

  • Títol de Grau en Dret
  • Títol de Llicenciatura en Dret
  • Títol universitari estranger en Dret. Aquest títol ha d'acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i ha de donar accés a estudis de postgrau en el país d'expedició. Els títols estrangers han d'estar homologats a Espanya. Per a més informació sobre homologació de títols consulteu l'apartat "Obtenir un títol universitari espanyol" del web de la Facultat de Dret.

 

2. ADMISSIÓ

 

Els estudiants que vulguin inscriure's al màster hauran d'aportar la documentació següent:

  • Acreditar estar en possessió de la titulació universitària requerida per a l'accés al màster
  • Presentar un certificat acadèmic personal en el que s'especifiqui la nota mitjana de l'expedient (de conformitat amb l'article 5.3 del RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries oficials amb validesa a tot el territori nacional)
  • Carta de motivació
  • Currículum vitae

En el cas que el nombre d'inscrits al màster superi el nombre de places ofertes, el Consell de Màster serà competent per dur a terme una selecció entre els candidats en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, amb la qual cosa els estudiants amb millor nota tindran preferència per accedir al màster. Quan dos o més candidats tinguin la mateixa nota mitjana de l'expedient, l'ordre de preferència vindrà determinat pel moment en què es va formalitzar la preinscripció.

 

 

3. MATRÍCULA

 

Consulteu la informació de matrícula adreçada als estudiants del Màster en Advocacia:

 

Per al vostre interès us recomanem que consulteu les normatives de la Universitat de Girona que són específiques per a estudis de màster: