Màster Universitari en Advocacia

Pla d’estudis

Pla d'estudis

El Màster en Advocacia és un màster professionalitzador adscrit a l'àmbit de Dret, Economia i Empresa. L'estudi és aprovat per Acord de Consell de Ministres de data 14/11/2014, número BOE 314 de data 29/12/2014, i amb el pla d’estudis publicat al BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2015.

El pla d'estudis del màster s'estructura en 90 crèdits ECTS repartits en tres semestres:

   1R CURS  - 1R SEMESTRE
  crèdits
  3501MO2047
  La professió de l'advocat
  6
  3501MO2048 Assessorament i litigació laboral 
  5
  3501MO2049
  Assessorament i litigació mercantil
  5
  3501MO2050 Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria  
  8
  3501MO2051
  Assessorament civil
  6


  1R CURS - 2N SEMESTRE
  crèdits
  3501MO2052
  Assessorament i litigació tributària
  5
  3501MO2053 Litigació civil i especial                                  
  9
  3501MO2055
  Pràctiques externes I
  16

  2N CURS - 1R SEMESTRE
  crèdits
  3501MO2054 Assessorament i litigació penal   
  5
  3501MO2056 Pràctiques externes II
  14
  3501MO2057
  Treball final de màster
  6