Màster Universitari en Advocacia

Dades generals

Dades generals

 

FITXA DE L'ESTUDI

 

Nom
Màster Universitari en Advocacia
Àmbit
Dret, Economia i Empresa
Tipus Professional
Unitat d'adscripció
Facultat de Dret
Durada 90 ECTS; tres semestres de docència; 30 ECTS són pràctiques externes
Calendari i horari

1r curs d'octubre a juny (1r i 2n semestre), 2n curs d'octubre a febrer (3r semestre). Mòduls de docència de dilluns a divendres de 16 a 20 h; l'horari de pràctiques externes varia en funció del lloc on es desenvolupin

Règim i modalitat
Temps complet; presencial
Idiomes d'impartició
Català i castellà
Nombre màxim de places
60

 

 

OBJECTIUS DEL MÀSTER

L’objectiu principal que persegueix aquest màster és millorar la capacitació professional dels titulats que vulguin exercir com a futurs advocats, en la mesura que aquests s’erigeixen en col·laboradors fonamentals en la impartició de justícia. D’aquesta manera, és possible assegurar que els ciutadans tinguin garantit un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat, en plena coherència amb el dret a la tutela judicial efectiva, reconegut en l’art. 24 CE.

Aquest màster ha de formar els titulats en Dret en els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per exercir l’advocacia, i especialment: adquirir i desenvolupar les habilitats, competències, actituds i coneixements que els permetin el desenvolupament de la professió d’advocat, de conformitat amb les normes deontològiques i estatutàries.

 

 

COMPETÈNCIES

 

1. Competències bàsiques i generals:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació  que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements
 • Saber comunicar les pròpies conclusions així com els coneixements i les raons que les sustenten a un públic especialitzat i no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge per permetre continuar estudiant de manera autònoma

2. Competències específiques:

 • Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el estudis previs a la realitat a la que s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o a l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
 • Conèixer les tècniques destinades a la investigació dels fets en els diferents procediments, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals
 • Conèixer les diferents tècniques de composició dels interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, els tribunals o autoritats públiques i entre advocats
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat
 • Identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic
 • Conèixer i saber aplicar a la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades personals
 • Desenvolupar habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional
 • Desenvolupar habilitats que permetin millorar a l'advocat l'eficiència de les tasques i potenciar el funcionament global de l'equip o institució mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i la utilització de tècniques i eines aplicades
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici en diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat
 • Saber exposar de manera oral i escrita els fets, extreure de manera argumental les conseqüències jurídiques pel que fa al context i al destinatari a qui s'adreça, d'acord a les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental 
 • Saber desenvolupar el treball professional en equips específics i interdisciplinaris així com habilitats interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, altres professionals i amb les institucions