El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat s’estructura en 5 mòduls:

Mòdul I: Fonaments interdisciplinaris sobre l’estudi de la joventut a la societat (30 ECTS)

Anàlisi interdisciplinària de la joventut en l’era de la globalització. El concepte de joventut en les diferents disciplines científiques. Teories sobre la joventut contemporània. Principals estudis i investigacions en joventut i polítiques de joventut. Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Anàlisi de les polítiques i els programes de joventut que determinen la condició juvenil. Eines i recursos per al disseny i avaluació de polítiques i programes de joventut. Models, enfocaments i instruments en la investigació en joventut: Tendències i limitacions. Joventut, educació i participació: experiències, possibilitats i límits. Joventut, consums i riscos: determinants, identitats i polítiques públiques. Joventut i comunicació: el paper dels mitjans, l’educomunicació i la comunicació en el treball social i educatiu amb els joves.

Consta de sis assignatures, i se’n cursa una en cadascuna de les sis universitats organitzadores, amb l’objectiu de proporcionar els continguts fonamentals i bàsics en joventut i societat. 

 

Mòdul II: Anàlisi de la realitat juvenil (6 ECTS)

 

Aprofundiment en el coneixement dels joves des de l’anàlisi de temàtiques, aproximacions científiques i realitats territorials concretes. Aprofundiment en els condicionants sociopolítics del món actual i en el paper canviant de la condició juvenil. Tendències i aportacions als estudis i investigacions en joventut i polítiques de joventut.

El mòdul inclou visites nacionals i un viatge d’estudis internacional per aprofundir en l’estudi de realitats juvenils concretes. Coneixement específic i anàlisi crítica d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. Anàlisi comparativa de polítiques i programes de joventut nacionals i internacionals. Anàlisi de les estratègies i funcions dels professionals de la joventut i del treball interdisciplinari a escala nacional i internacional. El mòdul també inclou l’organització i desenvolupament d’unes jornades o un seminari científic específic sobre el tema de la joventut, en el qual es plantegen diferents posicionaments polítics i metodològics per a l’abordatge de les necessitats i problemàtiques de les polítiques i la intervenció en joventut. 

 

Mòdul III: Pràcticum (9 ECTS)

Mòdul orientat fonamentalment cap a la formació pràctica i la reflexió a partir de l’acció. Anàlisi de les principals estratègies que contribueixen a facilitar el treball i l’acció educativa amb els joves. Aprofundiment en els recursos per a l’acostament, l’acompanyament i la relació en el treball juvenil. Inclou la realització de 150 hores de pràctiques professionals especialitzades en centres, projectes o serveis vinculats a l’acció o estudi de la joventut o a les polítiques de joventut. Anàlisi crítica de l’entorn professional del treball amb joves i de les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinari i la responsabilitat social o ètica davant l’encàrrec i la situació de problemàtiques (deontologia professional). Formes de treball i d’organització en aquest sector. Formació acadèmica i activitat professional en el treball amb joves. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

Mòdul IV: Complements formatius en joventut i societat (5 ECTS)

 

Mòdul estructurat en cinc assignatures optatives que permeten complementar la formació especialitzada del màster aprofundint en algun àmbit o perspectiva concrets de l’estudi de la joventut i les principals tendències en investigació i acció en joventut i polítiques públiques: societat de la informació i del coneixement, gènere, interculturalitat, drogues i diversitat.

 

Mòdul V: Treball final de màster (10 ECTS)