If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a segones llengües

Assignatures

Contacte

Responsable acadèmica

BEATRIZ BLECUA FALGUERAS

beatriz.blecua@udg.edu
 • 972 41 81 06
 • 972 41 89 46
 • ST. DOMÈNEC
  Plaça Ferrater Mora 1
  17071 - GIRONA
  Despatx: 325

Facultat de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa de situacio
Tel.  972 418 200
Fax. 972 418 230

deg.lletres@udg.edu

   

Assignatures

 • Mòdul 1: Fonaments i metodologia (18 ECTS)
Crèdits ECTS
Metodologia i didàctica en l’ensenyament de segones llengües
En aquesta assignatura es presentaran algunes metodologies didàctiques (mètodes i enfocaments) per a l’ensenyament-aprenentatge de l’espanyol i del català L2. També es donaran les eines i estratègies necessàries per a la creació i programació d’unitats didàctiques, al mateix temps que es valoraran i analitzaran críticament materials didàctics i altres recursos.
6
Adquisició de segones llengües 
"Adquisició i aprenentatge de llengües. Factors psicolingüístics en l'aprenentage de llengües. Característiques individuals en l'adquisició de segones llengües. La importància de l'entorn lingüístic. L'adquisició i aprenentatge de llengües en entorns multilingües. El tractament integrat de llengües."
6
L’ús de les TIC en l’ensenyament de segones llengües 
Aquesta assignatura tractarà els següents aspectes: descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres; anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC; disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC; tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.
3
Difusió de la recerca lingüística  
En aquesta assignatura es tractaran els aspectes següents: descripció dels recursos disponibles actualment per a la difusió de la recerca lingüística; revisió de publicacions científiques en lingüística (revistes, llibres, publicacions en línia, etc.) per mostrar als estudiants les seves característiques i la seva rellevància; el procés d’enviament d’originals, avaluació i publicació a revistes científiques internacionals: redacció d’un abstract de tipus científic adequat er ser enviat a un congrés o un workshop internacional: exposició oral sobre una qüestió concreta equivalent a les que es pronuncien en un congrés o workshop.
3


 • Mòdul 2: Llengua i societat (15 ECTS) 
 Crèdits ECTS
Tipologia de las llengües d’immigració presents a Catalunya 
La diversitat lingüística a Catalunya. Tipologia lingüística i adquisició de segones llengües: la influència de la primera llengua en l’adquisició de l’espanyol i del català com a segones llengües.
6
Sociologia de les migracions 
Aproximació als principals conceptes emprats per a l'anàlisi de les migracions i dels fenòmens que se'n deriven: processos d'integració social, processos de construcció identitària, dinàmiques comunitàries d'integració o d'exclusió. Aproximació a les anàlisis de les situacions que es generen arran de la presència d'alumnes d'origen immigrat en les institucions educatives.
3
Sociolingüística 
Nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística: variació, situació i dinàmica social de les llengües i planificació lingüística.
3
Plurilingüisme i educació 
"1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües. 2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe. 3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística. 4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica. "
3


 • Mòdul 3: Assignatures d’especialització
Crèdits ECTS 

M3A. Gramàtica de l’espanyol com a L2

 
Espanyol com a segona llengua: morfologia i sintaxi
Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.
6
Espanyol com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge de l'espanyol com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació. 3
Espanyol com a segona llengua: ensenyament del lèxic Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge del lèxic de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament del lèxic.

3

Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs
La cohesió discursiva en els escrits acadèmics en espanyol LE: relacions anafòriques i marcadors discursius.
3

M3B. Gramàtica del català com a L2
 
Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi
Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi del català com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.
6
Català com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica
Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge del català com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.
3
Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic
Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge del lèxic del català com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament del lèxic.
3
Català com a segona llengua: llengua estàndar i variació
Els fonaments i els processos que condueixen a l’establiment d’un estàndard oral de la llengua catalana. Les variacions de registre i dialectals en el marc de la llengua estàndard. La influència de les diverses solucions en l’adquisició i l’ensenyament del català com a L2.
3


 • Mòdul 4: Pràctiques externes (6 ECTS) 
Crèdits ECTS 
Pràctiques en centres docents d’espanyol/català L2 o Pràctiques en grups de recerca

Realització de pràctiques en centres externs en què es puguin posar en pràctica les competències adquirides en els mòduls del Màster en un context real d'ensenyament de l'espanyol com a L2.

Realització de pràctiques en grups de recerca en els quals s'investiguin aspectes relacionats amb els continguts del màster.

6


 • Mòdul 5: Treball fi de màster (6 ECTS)
Crèdits ECTS 
Treball fi de màster
Realització d'un treball original que versi sobre aspectes relacionats amb els continguts del màster.