Màster en atenció a la diversitat en una educació inclusiva

Pràcticum i Treball de final de Màster

Contacte

coordinació del màster:

Judit Fullana

Telèfon: 972 418744

Correu electrònic:

judit.fullana@udg.edu

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic:

carles.tremols@udg.edu

Novetats

 2/10/2017

Inauguració del curs 

16:30: Sessió d'acollida. Aula 055

17:30: Conferència Col·loqui "Academia de especialistas"Com hem de treballar tots junts per aconseguir canviar el punt de vista de la societat sobre els nostres fills i parents amb discapacitat? A càrrec de Miguel Gallardo, il·lustrador, dibuixant de còmics i pare de la María. Aula 063

Pràctiques i treball de final de màster

Pràctiques

 

El mòdul de pràctiques professionals supervisades es concep com el marc d'immersió de l'estudiant a la realitat professional de l'educació en la diversitat, en el qual posar en pràctica, actuant com a professional en formació i amb la supervisió adequada, els coneixements i competències adquirits al llarg de la formació teòrico-pràctica del grau i del màster.

En aquest sentit, i tenint en compte que l'estudiant titulat del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva podrà desenvolupar la seva activitat com a professional especialista en centres i serveis educatius, però també com a investigador dins de l'àmbit de l'atenció a la diversitat i de l'educació inclusiva, el màster preveu oferir dues modalitats de pràctiques que s'anomenen: pràctiques professionals i pràctiques d'investigació.

Les pràctiques professionals consisteixen a participar directament i activament en un projecte d'intervenció educativa en un centre, amb l'objectiu de millorar l'atenció a la diversitat.

Amb la formació a través de les pràctiques externes supervisades es pretén que els estudiants:

 • Coneguin l'estructura i finalitat dels serveis i institucions en els que es realitzin les pràctiques, així com la documentació bàsica en la qual se sustenta l'activitat del servei o institució.
 • Siguin capaços d'observar sistemàticament les actuacions dels professionals en diferents contextos educatius, socials, comunitaris, etc., i col·laborar amb ells en el que es consideri pertinent.
 • Puguin diagnosticar necessitats i problemes educatius especials i dissenyar alguna proposta d'intervenció específica d'inclusió i normalització, especialment de grups específics, i intervenir a través d'activitats que afavoreixin el desenvolupament i l'aprenentatge de les persones.

Les pràctiques d'investigació impliquen la participació directa de l'estudiant en un centre o grup d'investigació de la UdG o extern. En el centre o grup d'investigació l'estudiant s'incorpora a un projecte, dins d'un equip i d'una línia de recerca. Amb aquesta modalitat de pràctiques es pretén que els estudiants:

 • Coneguin l'estructura i funcionament d'un centre de recerca, sigui universitari o no universitari.

 • Coneguin de forma directa un projecte de recerca relacionat amb l'atenció al a diversitat i l'educació inclusiva, a través de la seva participació en les reunions de l'equip i altres activitats que es duguin a terme durant el període de pràctiques.

 • Participin en tasques d'investigació educativa en el marc de l'equip de recerca.

La supervisió de les pràctiques es realitza a través de l'assignació d'un tutor per part de la coordinació del màster i d'un tutor que assigna el centre de pràctiques. Ambdós es coordinen per fer el seguiment de l'estudiant. Al final de l'estada de pràctiques el tutor del centre fa un informe d'avaluació seguint les pautes que s'indiquen des de la coordinació del màster. El tutor de la universitat avalua l'estudiant a partir dels següents elements:
 • L'informe d'avaluació elaborat pel tutor del centre de pràctiques
 • El seguiment dut a terme durant el període e pràctiques, a través de les tutories a la universitat.
 • Un portfoli que l'estudiant elabora al llarg de les pràctiques.

 

Treball de Final de Màster

El treball de final de màster consisteix a elaborar un treball escrit, en format d'article científic, que integra anàlisi i reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. per a la seva elaboració existeixen diversos enfocaments possibles, tots ells d'acord amb els plantejaments del màster. Així, l'article es pot basar en

 1. El disseny i/o desenvolupament d'un programa educatiu.

 2. El desenvolupament d'una recerca sobre algun dels temes tractats en el màster.

 3. L'anàlisi i l'avaluació d'una organització, d'un projecte o d'un programa destinats a millorar l'atenció a les necessitats educatives i la inclusió educativa.

 4. El desenvolupament de processos d'assessorament i d'orientació professional.

Amb la realització del Treball de Final de Màster es pretén que l'estudiant:

 

 • Apliqui els coneixements adquirits a l'elaboració i disseny d'un programa d'intervenció educativa en elm arc de l'educació inclusiva.
 • Posi en marxa habilitats per obtenir i analitzar críticament la informació científica i construir un marc teòric que fonamenti conceptualment un programa d'intervenció o una investigació educativa.

 • Dissenyi i dugui a terme una investigació educativa relacionada amb l'educació inclusiva.

El seguiment del Treball de Final de Màster el fa el tutor o tutora de la universitat que la coordinació d'estudis assigna a cada estudiant.

La presentació pública del treball de final de màster es fa en format seminari, amb la participació dels estudiants i del professorat del màster.