Màster en Canvi ambiental: anàlisi i gestió

Sortides professionals

Contacte

Directora

Dra. Mita Castañer

mita.castaner@udg.edu

Tel. (+34) 972 418 714

 

Coordinadors d'estudi

Dr. Pere Pons

pere.pons@udg.edu

Dr. Josep-A. González

jose.gonzalez@udg.edu

 

 

Campus Montilivi

Aulari Comú, planta -1

17071 Girona

Tel. 972 419 848

Fax. 972 419 849

dir.ima@udg.edu

Sortides professionals

El Màster en Canvi Ambiental forma professionals per desenvolupar les temàtiques següents:

 • Anàlisi i interpretació de la complexitat dels processos i canvis ambientals.
 • Reconeixement de les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis ambientals.
 • Coneixement dels marcs conceptuals per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes mediambientals.
 • Coneixement dels mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals.
 • Construcció d'escenaris i polítiques mediambientals per ajudar a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
 • Disseny d'estratègies i aplicació d'instruments i tècniques de planificació per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals i territorials.
 • Avaluació dels processos de transformació mediambiental aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència, capaços de mesurar els mecanismes d'actuació i els resultats.

Tanmateix el Màster prepara els/les estudiants per els perfils professionals següents:

 • Investigador/a en universitats, empreses o altres centres de recerca.
 • Tècnic/a responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en l'Administració pública.
 • Consultor/a ambiental.
 • Gestor/a d'espais naturals protegits.
 • Tècnic/a responsable de la realització i seguiment d'auditories ambientals i estudis d'impacte ambiental.
 • Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals.