Màster en Biotecnologia Alimentària

Treball Final de Màster (TFM)

Contacte

Responsable acadèmic:

Elena Saguer Hom

Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA)

Escola Politècnica Superior
Avda. Lluís Santaló, s/n
17071 Girona
mapa
Tel. 972 41 84 76972 41 84 76
Fax. 972 41 83 99
intea@intea.udg.edu

Visita el FACEBOOK MÀSTER BIOTECAL

          


Treball Final de Màster (TFM)

Els estudiants han de realitzar una estada (aprox. 200 hores) en un grup de recerca de la UdG, en un grup d’investigació (UdG o extern) o en una empresa per tal de fer la part pràctica del TFM.

MODALITAT TREBALL D’INICIACIÓ A LA RECERCA (TIR). Exercici d'iniciació a la investigació en l'àmbit de la Biotecnologia Alimentària Participació en un projecte de recerca, innovació o desenvolupament. Redacció d’una memòria científica. Presentació i defensa oral del treball.

MODALITAT PRACTICUM. Iniciació al l’exercici professional participant en tasques relacionades amb l'àmbit d'especialització del Màster. Col·laboració en les activitats pròpies del grup de treball on s’incorpora l’estudiant (producció, I+D, control de qualitat, etc.). Redacció d’una memòria de les activitats realitzades. Presentació i defensa oral del treball.

   

3. Procés de seguiment i avaluació

- Estructura i contingut de la memòria

- Dipòsit

- Presentació i defensa oral

4. Treballs Final de Màster

- Curs 2006-2008: TFM 2006-2008.pdf

- Curs 2007-2009: TFM 2007-2009.pdf

- Curs 2008-2009: TFM 2008-2009.pdf

- Curs 2009-2010: TFM 2009-2010.pdf

- Curs 2010-2011: TFM 2010-2011.pdf

- Curs 2011-2012: TFM 2011-2012.pdf

- Curs 2012-2013: TFM 2012-2013.pdf

- Curs 2013-2014: TFM 2013-2014.pdf

- Curs 2014-2015: TFM 2014-2015.pdf
- Curs 2015-2016:

 


 

1. Cal fer arribar una sol·licitud de destí* dirigida a la Coordinadora del Màster per a realitzar el TFM, especificant: les motivacions per a l’elecció, la disponibilitat (temporal, horaris, etc.) per a realitzar l’estada i una segona opció d’interès, en cas que no es pugui atendre la primera preferència.

* Imprès de sol·licitud i llistat d'empreses i institucions col·laboradores disponibles a la WEB de l’assignatura.

2. La comissió docent del Màster avaluarà i resoldrà les sol·licituds i assignarà a cada estudiant un destí i un professor del màster, que serà el seu tutor durant la realització del TFM. 

El tutor té la funció d’orientar a l’estudiant en temes relacionats amb el desenvolupament del TFM durant la realització de l’estada i en aspectes acadèmics relacionats amb la redacció del treball. Per tant, l’estudiant té l’obligació de mantenir-lo informat sobre desenvolupament del treball i ha de seguir les indicacions relatives al plantejament, l’estructura, forma i contingut, tant de la memòria escrita com de la presentació oral.

3.  L’estudiant tindrà sempre un director del TFM, que serà:

(1) un responsable del centre o l’empresa on es fa el TFM, amb el qual s’ha signat un conveni de cooperació educativa.

(2) el mateix professor que se li ha assignat com a tutor, si el TFM es fa en un grup de l’INTEA o si l’estudiant té una vinculació contractual amb l’empresa on desenvolupa el TFM, que fa innecessari disposar d’un responsable a l’empresa.

Les funcions del director són proposar i dirigir el treball que realitzarà l’estudiant.

4. Un cop rebuda la notificació de la plaça assignada, l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el tutor i/o director que se li ha assignat per tal de concretar el tema, el pla de treball i la dedicació durant la realització de l’estada.

Tots els estudiants que facin el TFM fora de la UdG han de tramitar el corresponent conveni de cooperació educativa (exceptuant els que tinguin una vinculació contractual amb l’empresa on fan la part pràctica del TFM).

Els tràmits es fan des de l’oficina de Relacions amb Empreses de l’EPS a través de l’aplicació informàtica d’Estades en l’Entorn Laboral (EEL). Per disposar de totes les dades cal que l’empresa/institució pengi la seva oferta en aquesta plataforma i que l’estudiant s’apunti com a candidat per aquesta oferta.

Accés a la plataforma EEL:  https://eps.udg.edu/empresa

Les dades de contacte del tècnic que gestiona la plataforma són:

Jordi Puig i Bosch

Tècnic de Relacions amb Empreses de l’EPS

Edifici PI - Despatx 009

Tel.: 972418374

A/e: empresa@eps.udg.edu

 

1. Estructura i contingut de les memòries:

El document ha de tenir una extensió màxima aprox. de 50 pàgines.

(A) Treball d’Iniciació a la Recerca

La memòria s’ha d’estructurar d’acord amb els estàndards per a la presentació d’informes científics, amb els següents apartats:

−  INTRODUCCIÓ: una revisió bibliogràfica sobre el tema del treball que permeti conèixer l’estat de la qüestió, contextualitzar i justificar els objectius del projecte de recerca.

−  OBJECTIUS: Ha de contenir una definició clara dels objectius del treball.

−  MATERIALS I MÈTODES: una descripció del disseny experimental, dels materials i els mètodes utilitzats.

−   RESULTATS: s’han de presentar elaborats i resumits en forma de taules i figures.

−   DISCUSSIÓ: els resultats obtinguts es comparen amb els obtinguts a d’altres investigacions i es discuteix la seva validesa i implicacions en el camp objecte d’estudi..

−    CONCLUSIONS: constitueixen els resultats originals més significatius que s’han obtingut.

−    BIBLIOGRAFIA: relació de referències citades en qualsevol part del manuscrit.

Depenent de la fase d’execució del projecte de recerca en el qual s’incorpori l’estudiant potser no podrà presentar un informe complet que contingui tots els apartats indicats. En qualsevol cas, la memòria ha d'incloure els apartats necessaris per explicar en què ha consistit el treball d'iniciació a la recerca que ha desenvolupat durant l'estada i sempre hi haurà d’haver

−    una introducció per contextualitzar el tema en el qual s'ha treballat

−    una descripció clara dels objectius del projecte on ha participat

−   les activitats desenvolupades en la fase de desenvolupament del projecte on s’hagi incorporat

−      les referències bibliogràfiques completes citades en la memòria

 

(B) Practicum  

La memòria s’ha d’estructurar d’acord amb els estàndards per a la presentació d’un informe de pràctiques. Ha de recollir les següents dades:

−      Característiques i organització de l’empresa o institució on s’han realitzat les pràctiques.

−      Descripció de les activitats que s’hi realitzen.

−  Tasca concreta desenvolupada per l’estudiant amb una introducció, explicació de la metodologia i, si escau, els resultats obtinguts.

−      Valoració personal.

−      Bibliografia: relació de referències citades en alguna part del manuscrit.

 

2. Dipòsit de la memòria:

Caldrà presentar a la secretaria de l’INTEA, abans de la data límit fixada pel Consell del Màster dues còpies en paper i una en format CD, juntament amb un Full de seguiment i avaluació*.

* Full de seguiment disponible a la WEB de l’assignatura. Cal imprimir-lo a doble cara i lliurar-lo el dia del dipòsit a la secretaria de l’INTEA (en sobre tancat si ja està feta la valoració per part del director i/o tutor)

 

3. Presentació i defensa oral del Treball Final de Màster (TFM)

La presentació i defensa del TFM davant del tribunal és pública en tots els supòsits i consisteix en:

1) la presentació davant un tribunal format per tres membres de les àrees de l’INTEA que imparteixen docència al Màster, en la que l’estudiant realitza l’exposició d’un resum del contingut del treball en un temps aproximat de 15-20 minuts

2) la defensa, en la qual l’estudiant respon les preguntes que el tribunal cregui pertinents sobre el contingut i la realització del treball.