Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Pràctiques

Contacte

coord.biomolecular@udg.edu

 

 

Pràctiques

REALITZACIÓ DE LES HORES PRÀCTIQUES CORRESPONENTS A MÒDUL PRÀCTIC I TFM    

Per la realització de les hores pràctiques corresponents a TFM i/o Mòdul Pràctic cal que accediu a la plataforma de pràctiques que trobareu en el següent enllaç:

https://practiques.udg.edu/prem/index.php


 

Procediment

•       Entrar a la plataforma per validar el curriculum.

•       Apuntar-se a les ofertes de la plataforma  (màxim 5 prioritzant per ordre de preferència).

L'empresa farà la selecció i rebreu un email amb la confrimació de l'assignació de la plaça i podran recollir el conveni a secretaria de Ciències (fc.empresa@udg.edu).

•       La facultat haurà revisat el document, n’imprimirà tres còpies i l'haureu de recollir i porta a signar pel tutor de l'empresa, tutor acadèmic (coordinador del màster).

•     Es registra el conveni (cada part es queda amb una còpia d’aquest).

 

  

El mòdul pràctic és avaluat pel tutor usant la rúbrica que trobareu en aquest enllaç  pdf

La normativa de TFM, inclosa la rúbrica d'avaluació, la trobareu en aquest enllaç   pdf

(Més informació sobre el TFM a l'apartat "Treball de recerca, projectes")

        

 

VISIÓ GENERAL DE LES LÍNIES DE RECERCA DELS DIFERENTS LABORATORI ON S'OFERTEN PLACES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DE TFM i/o MÓDUL PRÀCTIC.


 Aquesta oferta variarà segons les línies de recerca que es treballin en el curs acadèmic corresponent, podent ampliar-se a grups de recerca que no consten en aquest llistat. 


 

El contingut pràctic del màster inclou un mòdul optatiu pràctic de 18 ECTS, un treball final de màster (TFM) de 12 ECTS (itinerari professionalitzador) o de 18 ECTS (itinerari recerca) i un mòdul de pràctiques en empresa de 6 ECTS (itinerari professionalitzador). En total 36 ECTS, el 60 % de la formació de l'estudiant.  

Amb els continguts pràctics es pretén la formació dels alumnes en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i amb la seva aplicació en els camps de la Biomedicina  i de la Biotecnologia. Un dels objectius principals és donar a conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori de recerca en aquest camp. S'ofereix, en funció dels grups de recerca amb els que interaccionin els alumnes, formació, entre d'altres, en:

  1. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics
  2. Tècniques de manipulació i anàlisi de proteïnes
  3. Eines computacionals i bioinformàtiques
  4. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, espectrofotometria, fluorometria, electroforesi, espectrometria)
  5. Tècniques immunològiques (ELISA, western blot, immunohistoquímica, immunomarcatge)
  6. Citometria
  7. Criopreservació

Les pràctiques i el TFM es desenvolupen en col·laboració amb els grups de recerca següents: