Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Pràctiques

Contacte

Pràctiques

REALITZACIÓ DE LES HORES PRÀCTIQUES CORRESPONENTS A MÒDUL PRÀCTIC I TFM    

Full sol·licitud prioritzada de places en laboratoris adscrits al màster. *

Model per a omplir Trajectòria Acadèmica. *


Models CONVENI INDIVIDUAL DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

                           UdG-altres institucions Word  

                           UdG-intern   Word

Procediment

•       Descarregar el document al link corresponent.

•       Contactar amb el tutor de l'empesa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de les pràctiques, omplir el conveni i enviar-lo a secretaria de Ciències (fc.empresa@hidra.udg.edu).

•       La facultat revisarà el document, n’imprimirà tres còpies i us avisarà per què el signeu i el porteu a l'empresa per a ser signat

•       Es registra el conveni (cada part es queda amb una còpia d’aquest).

 

  

El mòdul pràctic és avaluat pel tutor usant la rúbrica que trobareu en aquest enllaç  pdf

La normativa de TFM, inclosa la rúbrica d'avaluació, la trobareu en aquest enllaç   pdf

(Més informació sobre el TFM a l'apartat "Treball de recerca, projectes")

        

 

VISIÓ GENERAL DE LES LÍNIES DE RECERCA DELS DIFERENTS LABORATORI ON S'OFERTEN PLACES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DE TFM i/o MÓDUL PRÀCTIC.


 Aquesta oferta variarà segons les línies de recerca que es treballin en el curs acadèmic corresponent, podent ampliar-se a grups de recerca que no consten en aquest llistat. 


 

El contingut pràctic del màster inclou un mòdul optatiu pràctic de 18 ECTS, un treball final de màster (TFM) de 12 ECTS (itinerari professionalitzador) o de 18 ECTS (itinerari recerca) i un mòdul de pràctiques en empresa de 6 ECTS (itinerari professionalitzador). En total 36 ECTS, el 60 % de la formació de l'estudiant.  

Amb els continguts pràctics es pretén la formació dels alumnes en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i amb la seva aplicació en els camps de la Biomedicina  i de la Biotecnologia. Un dels objectius principals és donar a conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori de recerca en aquest camp. S'ofereix, en funció dels grups de recerca amb els que interaccionin els alumnes, formació, entre d'altres, en:

  1. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics
  2. Tècniques de manipulació i anàlisi de proteïnes
  3. Eines computacionals i bioinformàtiques
  4. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, espectrofotometria, fluorometria, electroforesi, espectrometria)
  5. Tècniques immunològiques (ELISA, western blot, immunohistoquímica, immunomarcatge)
  6. Citometria
  7. Criopreservació

Les pràctiques i el TFM es desenvolupen en col·laboració amb els grups de recerca següents: