Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

14/09/2011
Posicionament dels Instituts de Ciències de l'Educació i Centres de Formació de les universitats catalanes davant el model lingüístic català
Posicionament dels Instituts de Ciències de l'Educació i Centres de Formació de les universitats catalanes davatn el model lingüístic català

Declaració dels Instituts de Ciències de l'Educació i Centres de Formació de les universitats catalanes davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l'ús de les llengües en l'ensenyament de les escoles a Catalunya.

Els Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) i centres de formació equivalents hem tingut i tenim un paper rellevant en la implantació, el seguiment i l’avaluació dels programes educatius desenvolupats a les escoles catalanes, a través de la formació permanent del professorat i de la recerca sobre l’eficiència dels diferents programes. És des d’aquesta perspectiva que ens sentim legitimats per intervenir amb ple coneixement de causa en el debat originat per la interlocutòria del TSJC i per això manifestem:

1. El model educatiu actual constitueix una pràctica educativa solvent i contrastada, fruit d’un treball rigorós i d’un ampli consens al llarg de les darreres dècades per part de la comunitat educativa, les entitats socials i els partits polítics que representen la majoria dels ciutadans de Catalunya.

2. Aquest model educatiu, basat, des del punt de vista lingüístic, en l’ús normal del català com a llengua vehicular, l’aplicació de les metodologies pròpies dels programes d’immersió lingüística i la no separació de l’alumnat per raó de llengua, ha demostrat reiteradament la seva eficàcia. En aquest sentit, tant les recerques realitzades des de les universitats com les enquestes i avaluacions fetes per les administracions educatives demostren, duna banda, que el nivell de coneixement del castellà als centres catalans és superior al d'altres comunitats autònomes, malgrat que el gruix de les assignatures s’imparteixen en català; i, d’una altra, que l’escolarització en català és l’única forma de garantir que els escolars que no tenen el català com a llengua familiar, de forma especial els nouvinguts, en puguin adquirir uns coneixements suficients. I l’eficàcia va més enllà de les àrees lingüístiques, ja que l’escolarització generalitzada en català no incideix negativament en els resultats de les altres àrees del currículum escolar (matemàtiques, ciències naturals, etc.).

3. Al costat de l’argument referit als resultats, cal esmentar-ne un altre potser encara més destacat: l’adequació del model educatiu actual pel que fa a la cohesió social. L’escolarització conjunta de tot l’alumnat sota un model únic, independentment de les llengües d’origen, s’ha mostrat com una via idònia per evitar la fragmentació en comunitats diferents i per avançar vers el respecte de totes les llengües i cultures. Més enllà dels plantejaments bilingüistes, aquest model escolar permet aconseguir, sense posar en qüestió la cohesió social, els nous objectius d’una educació plurilingüe i intercultural.

4. En conseqüència, donem el ple suport a la comunitat educativa i a la Generalitat de Catalunya en la defensa del model lingüístic actual perquè garanteix un bon aprenentatge de la llengua catalana i la llengua castellana, afavoreix la cohesió social i permet avançar vers una societat plurilingüe, tolerant i plenament normalitzada.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2011

 

 

ICEs