Salut i Atenció Sanitària

Formació i avaluació en urgències i emergències

Formació i avaluació en urgències i emergències

CARTERA DE SERVEIS
Informació

Acreditació del cursos

Tots els cursos tenen acreditació de la Universitat de Girona.
Certificació del Comite Català de Ressuscitació, avalat per l'European Resuscitation Council.

Acreditació dels cursos de Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA)

La Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona ha estat incorporada a la base de dades de l'IES i acreditada per impartir el programa bàsic de formació, així com per fer la prova de renovació de la certificació, d'adcord amb allò que determina el Decret 151/2012 pel qual es regula la utilització dels DEA per part de personal no mèdic.

 

Formació en urgències i emergències
 
Laboratori Simulació Clínica
01 Curs Bàsic de Primer Auxilis
02 Curs de Primers Auxilis
03 Curs de Suport Vital Bàsic i Reanimació Cardiopulmonar
04 Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica
05 Curs de Renovació de l'Acreditació en SVB i ús del Desfibril·lador Semiatomàtic Extern DEA
06 Curs de Suport Vital Immediat (Immediate Life Support)
07 Curs de Suport Vital Avançat
08 Curs PHTLS Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario

04Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica DEA
Continguts

Programa oficial, DOGC núm. 3795, de 08/01/2003

RCP bàsica: introducció a l'RCP. Suport vital bàsic. Cadena de la supervivència. Pràctica integrada de simulació. RCP bàsica instrumentalitzada: mètodes simples d'aspiració de la via aèria, utilització de la cànula orofaríngia i utilització de la borsa de reanimació. Desfibril·lació automatitzada (DEA) què és un DEA. seguretat en lùs del DEA, manteniment del DEA i col·locació dels elèctrodes. Seqüència d'actuació en SVB amb DEA i sense. Situacions especials: RCP pediàtrica i obstrucció de la via aèria. Aspectes legals i ètics. Suport multimèdia i maniquins anatòmic de simulació.

Titulació

Els alumnes que superen els curs obtenen la Certificació del Comite Català de Ressuscitació, amb 3,6 crèdits de formació contínua, avalat per l'European resuscitattion Council.

Certificació per obtenir el carnet oficial del DEA, expedit per l'Institut d'Estudis de la Salut.

Reconeixement Crèdits de lliure configuració per la Universitat de Girona.

Requisits necessaris minims

Ser major d'edat. Tenir el títol de Graduat/ada en Educació Secundària o el títol de Graduat/ada Escolar.

Documentació

Fotocopia del DNI. Full d'Inscripció. Justificant del rebut bancari.

Nombre d'hores

8 hores

Preu

96 €

Organitza

Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG, Universitat de Girona

Direcció

Josep Olivet Pujol

Lloc de realització

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

Pic de Peguera 15 (la Creueta)

17003 Girona 

Dates propers cursos 

05 Curs de Renovació de l'Acreditació en SVB i Ús del Desfibril·lador Semiautomàtic Extern (DEA) 
Contingut

Recordatori teòric (revisió dels algoritmes d'SVB i DEA).

Pràctica amb maniquins anatòmics de simulació de ventilació artyificial i compressió toràcica correcta.

Simulació de casos pràctics amb maniquí amb suport informàtic.

Suport multimèdia: Microsim Prehospital.

Titulació

Els alumnes que superen els curs obtenen la recertificació del carnet oficial del DEA expedit per l'IES.

Certificat del Consell Català de Ressuscitació i avalat per l'European Resuscitattion Council.

Requisits necessaris mínims

Tenir el carnet del DEA vigent i fer el curs d'actualització.

Documentació

Fotocopia del carnet del DEA. Full d'Inscripció. Justificant del rebut bancari.

Nombre d'hores

2 hores

Preu

28 €

Organitza

Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG, Universitat de Girona

Direcció

Josep Olivet Pujol

Lloc de realització

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

Pic de Peguera 15 (la Creueta)

17003 Girona  

Dates propers cursos
06 Curs de Suport Vital Immediat "Immediate Life Support"

Informació i matriculació


07 Curs de Suport Vital Avançat  


Objectius del curs

Els objectius bàsics dels cursos de S.V.A. es adquirir els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques que ho configureb entre el personal mèdic i d'infermeria, amb la finalitat de prevenir i tractar l'aturada cardíaca.

A qui s'adreça

El curs va dirigit a metges i infermeres que estiguin treballant n qualsevol àmbit assistencial: servei d'emergències, d'urgències, hospitalització, centres dàtenció primària.

Programa
 • Reconeixement de la aturada cardiorespiratoria.
 • Temps de l'ACR. Index de supervivència.
 • Permeabilització de la via aèria (IOT, Fastrach, Tub Laringí...).
 • Via aèria difícil: Intubació retrògrada, Punció cricoidea...
 • Arítmies peri-aturada. Reconeixement de les arítmies perilloses.
 • Desfibril·lació manual i semiautomàtica.
 • Acces venós i tractament farmacològic.
 • Algoritmes de la ERC (Recomanacions de 2010) per a l'RCP avançada per a l'adult.
 • Reanimació amb situacions especials.
 • Pràctiques integrades de simulació amb SER (simulació a escala real).
Estructura

El curs s'estructura en dues fases:

 • Fase a distància: per això s'enviarà a l'alumne el Manual de Suport Vital Avançat segons les recomanacions de l'ERC abans de l'inici del curs, sent fonamental el seu estudi per un bon aprofitament.

 • Fase presencial: té una durada de 20 hores, dividit en 4 sessions de 5 hores. Aquesta fase inclou classes teòriques i tallers pràctics amb maniqui de baixa i alta intensitat.

Professorat
 • Dr. Manel Vicente
 • Dr. Ramon Batalla
 • Dr. Vicenç Gonzalez
 • Dr. Pere Rimbau
 • Sra Susanna Martín
 • Sr. Vicenç Carreras
 • Sr. Josep Olivet
Sistema d'avaluació

Avaluació continuada amb la resolució d'exercicis tipus test, resolució de casos simulats amb pràctiques integrades amb el maniqui SER.

Organitza 

Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària del Departament d'Infermeria de la Universitat de Girona.

Direcció

Sr. Josep Olivet

Titulació que s'obté

Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb 13 crèdits del CCFCPS.

Durada

20 hores

Preu

240€

Lloc de realització

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

LASC (Laboratori de Simulació i Avaluació Clínica)

Pic de Peguera 15 (la Creueta)

17003 Girona 

Dates propers cursos

08 Curs D'Especialització en tècniques i suport en emergències sanitàries (semipresencial)

 

Formulari d'inscripció

Dades personals

Selecciona l’activitat a la qual et vols inscriure: