Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Altres autors

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Altres autors

 
Dra. Rosa Maria Fraguell
 • Fraguell, R.M.; Martí, C.; Pintó, J.; Coenders, G. (2016). Afterover 25 years of accrediting beaches, has Blue Flag contributed to sustainable management? Journal of SustainableTourism. 24 (6): 882-903.
   
Carla Garcia-Lozano
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; Vila, J. (2015). Análisis de la disponibilidad de hábitat adecuado para el lobo (Canis lupus) en Cataluña y en los Pirineos orientales. Pirineos. 170-e014.
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; (2017). Current status and future restoration of coastal dune systems on the Catalan shoreline. Journal of Coastal Conservation. doi: 10.1007/s11852-017-0518-4.
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J. (2017). Changes of coastal dune system on the Catalan shore (Sapin, NW Mediterranean Sea) over the last centuries. Estuarine, Coastal and Shelf Science. (Under revision).
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J. (2017). Current status and future restoration of coastal dune systems on the Catalan shore (Spain, NW Mediterranean Sea). Journal of Coastal Conservation. (Under revision)
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J. (2017). Ecological conectivity of wolf (Canis lupus) in Catalonia and the Eastern Pyrenees. Applied Geography (Under revision).
 • Pintó, J.; Garcia-Lozano, C. (2016). Transformació històrica recent i situació actual del paisatge dunar a Catalunya. Recerca i territori. Vol. 7.
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; Vila Subirós, J. (2016). El lobo (Canis lupus) en Cataluña y en los Pirineos orientales. Disponibilidad de hábitat y conectividad ecológica. En Gómez, J.; Arias, J.; Olmedo, J.A.; Serrano, J.A. (eds.), Avances en biogeografía Áreas de distribución: entre puentes y barreras (p. 181 - 190). Granada: Universidad de Granada y Tundra Ediciones.
 • Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; Vila Subirós, J. (2015). Análisis de la disponibilidad de hábitat adecuado para el lobo (Canis lupus) en Cataluña y en los Pirineos orientales. Pirineos. 170-e014.
 • Pintó, J.; Furlan, S.A.; Costa, L.C.; Garcia-Lozano, C. (2014). Corredores ecológicos e a conectividade para as comunidades de onças-pintadas da Costa Rica. A Kuri, N.P. i Passarini, L.C. (ed.), Iniciação científica e tecnológica: o jovem pesquisador em ação IV. São Carlos: EESC/USP - ISBN 978-85-8023-036-9.
   
Emma Soy
 • Soy-Massoni, E.; Langemeyer, J.; Varga, D.; Saez, M.; Pintó, J. (2015). The importance of ecosystem services in coastal agricultural landscapes: case study from the Costa Brava, Catalonia. Ecosystem Services. 17: 43 - 52.
 • Soy Massoni,E.; Varga,D.; Saez,M.; Pintó,J. 2016. Exploring aesthetic preferences in rural landscapes and the relationships with spatial pattern indices. Journal of Landscape Ecology. Vol.9,(1)
 • Soy-Massoni, E.; Bieling, C.; Langemeyer, J.; Varga, D.; Saez, M.; Pintó, J. 2016. Societal benefits from agricultural landscapes in Girona, Catalonia-Spain. Outlook on Agriculture. 45(2):100-110.
 • Soy, E.; Varga, D. & Pintó, J. (2015). "Analysis of changes in land uses in the basin of river Fluvià (Girona) in the period 1987-2002 and their effects on the development of ecosystem services". Spanish Journal of Rural Development,  Vol. V (4): 97-11
 • Soy-Massoni, E.; Langemeyer, J.; Varga, D.; Saez, M.; Pintó, J. 2015. The importance of ecosystem services in coastal agricultural landscapes: case study from the Costa Brava, Catalonia. Ecosystem Services. 17: 43 - 52.
 • Soy-Massoni, E.; Varga, D.; Pintó, J. 2014. Análisis de los cambios en las cubiertas del suelo de la cuenca del río Fluvià (Girona) en el período 1987 - 2002 y sus efectos sobre la evolución de los servicios de los ecosistemas. Spanish Journal of Rural Development. 4-17: 97-118.

Lluís Villar Saïs

 

 • GESTI, J.. & VILAR, L. 2003. Vegetation changes from Les Llaunes Natural Reserve (NE Iberian Peninsula) after seventeen years of Management: Evaluation by means of GIS. Vie et Milieu, 53 (1): 15-25. 

 • CARRILLO, E., FERRÉ, A., FONT, J., GESTI, J., QUADRADA, R., VIGO, J., VILAR, L. 2004. Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000, full de Figueres, 258 i Roses, 259. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona

 • Carreras, J.; Gesti, J.; Vigo, J.; Vilar, L. (2005) Mapa de vegetació de Catalunya 1:50000, full de Molló (218) i full de Ripoll (256). Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

 • CARITAT, A.; GARCIA-BERTHOU, E.; LAPEÑA R. & VILAR, L. 2006. Litter production in a Quercus suber forest of Montseny (NE Spain) and its relationship to meteorological conditions. Annals of Forest Science, 63: 79-80

 • WATT, S. C. L.; GARCIA-BERTHOU, E. & VILAR, L.. 2006. The influence of water level and salinity on plant assemblages of a seasonally flooded Mediterranean wetland. Plant Ecology, 189, 2007.

 • MERCADAL, G.; GESTI, J. & VILAR, L. 2009. L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans. Orsis, 23:47-73. Barcelona.

 • Pié, G.; Vilar, L.; Font, J. 2011. Notes breus flora: Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch, una nova espècie per a la flora del massís del Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. 76: 161-162. Barcelona.

 • J. López-Alvarado et al. (10/5)). 2011. First record of the alien pest Rhaponticum repens (Compositae) in the Iberian Peninsula. Collectanea Botanica, 30: 59-62. Barcelona.

 • Mercadal, G; Vilar, L. (2013) "Caracterització de les freixenedes al·luvials inundables del nord-est de Catalunya (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992)." Orsis 27: 53-94.

 • Bou J.; Vilar L.; Caritat A. (2015). Estudi de la transició del bosc de Quercus petraea al bosc de Quercus ilex al paratge de Marmolers (Parc Natural del Montseny). ORSIS 29.

 • Mercadal, G; Vilar, L. (2014). "Nova interpretació del bosc de roure pènol (Quercus robur) del territori catalanídic septentrional." Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 77: 11-23.

« Índex d'autors


Jordi Bou

 

 • Andivia E.; Bou J.; Fernández M.; Caritat A.; Alejano R.; Vilar L.; Vázquez-Piqué J. (2018). Assessing the relative role of climate on litterfall in Mediterranean cork oak forests. iForest-Biogeosciences and Forestry 11(6):786-793. DOI: https://doi.org/10.3832/ifor2825-011
 • Bou J.; Bou i Tomàs J. (2018). Euphorbia duvalii (Euphorbiaceae)on the Iberian Peninsula. Anales del Jardín Botánico de Madrid. 75(2): e073. DOI: https://doi.org/10.3989/ajbm.2495. ISSN: 0211-1322
 • Vilar L.; Bou Manobens J.; Gesti J.; J. Font (2018) Notes sobre plantes al·lòctones al NE de Catalunya, amb especial atenció a males herbes dels arrossars. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 82: 5-7. ISSN online: 2013-3987. ISSN print edition: 1133-6889
 • Bou J.; Vilar L. (2018). Current distribution and recent development of sessile oak forests in Montseny (1956-2015). Landscape Research. DOI: 10.1080/01426397.2018.1472751
 • Bou J.; Vilar L. (2018). Current distribution and recent development of sessile oak forests in Montseny (1956-2015). Landscape Research (Accepted).

 • Bou J.; Jover M. (2017). Anagyris foetida (Leguminosae), retrobat al Baix Empordà (Catalunya). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 81: 9-10. ISSN online: 2013-3987. ISSN print edition: 1133-6889.

 • Bou J.; Jover M. (2016). Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, escala 1:10.000. Universitat de Girona, Generalitat de Catalunya i Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter. Disponible a: http://www.ub.edu/geoveg/cat/montgri.php

 • Bou J.; Font J. (2016). Situació de Ludwigia peploides (Onagraceae) a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 80: 57-58. ISSN online: 2013-3987. ISSN print edition: 1133-6889.
 • Rodríguez-Prieto C.; Vilar L.; Bou J. (2016). L’Herbari de la Universitat de Girona. Revista de Girona 296: 46 – 49. ISNN: 0211-2663.

 • Bou J.; Vilar L.; Caritat A. (2016). La roureda de roure de fulla gran. Revista de Girona 294: 62 – 65. ISSN: 0211-2663.

 • Bou J.; Àguila V.; Gordi J. (2015). L’evolució del paisatge forestal (1950-2013) a l’Alt Empordà. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 46: 343 – 368. DOI: 10.2436/20.8010.01.185

 • Caritat A. (2015). Estudi de la transició del bosc de Quercus petraea al bosc de Quercus ilex al paratge de Marmolers (Parc Natural del Montseny). ORSIS 29.

   
 • Bou J.; Font J. (2014). Les orquídies. Girones 1: 88-89.

« Índex d'autors

 

José Luis Villanova Valero

 

 • VILLANOVA, J. L. "El excursionismo catalán exótico: el Norte de África (1876-1936)", Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de abril de 2006, vol. X, núm. 210. www.ub.es/geocrit/sn/sn-210.htm [ISSN: 1138-9788].
   
 • VILLANOVA, José Luis. "Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos (1912-1956), en los relatos de viajeros y las monografías geográficas regionales", Anales del Taller Internacional: Desplazamientos, contactos, lugares. La experiencia de la movilidad y la construcción de otras "geografías", Buenos Aires: Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2005, CD-Rom. [ISBN: 987-22102-0-9].

« Índex d'autors

Isidre Serra Cervantes

 

 • Serra, I. (2001). L'evolució del paisatge blanenc en el període 1861-1998. Revista blanda, núm 4, pp. 75-91. Blanes.
   
 • Serra, I. (1999). Aproximació històrica al terme municipal de Blanes. Revista Blanda, núm 2. Blanes.
   
 • Serra, I; Pavón, D; Planas, A; Muñoz, JC. (1999). Turons de Maçanet, Riera de Santa Coloma i Estanys de Sils.
   
 • Serra, I. (1998). La problemàtica derivada del risc de temporals marítims a la població de Blanes. Revista Blanda, Blanes.

« Índex d'autors

Anna Crous Bou

 

 • CROUS, A.; PINTÓ, J. y JIMÉNEZ, J.A., (2005): "Clasificación de las playas catalanas según su evolución en los últimos 50 años para la gestión de los espacios costeros" en Tendencias actuales en Geomorfología Litoral, aportaciones a las III Jornadas de Geomorfología Litoral (Gran Canarias, abril 2005). Pp. 107-110.
   
 • CROUS, A.; BARRIOCANAL, C.; VARGA, D. y VILA, J., (2005): "Cambios en la morfologia de la desembocadura del rio Daró (Costa Brava, Girona) en la segunda mitad dl siglo XX: interacciones con la matriz agrária del tramo final" en Tendencias actuales en Geomorfología Litoral, aportaciones a las III Jornadas de Geomorfología Litoral (Gran Canarias, abril 2005). Pp. 111-115.
   
 • Crous, A.; Pintó, J.; 2005, "Análisis de los cambios costeros recientes en el litoral del baix ter (Costa Brava, Girona)", CD de las Actas del XIX Congreso de Geografos Españoles, Departamento de Geografia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Santander. Documetn PDF
   
 • CROUS, A.; VARGA, D. & PINTÓ, J. (2004): CÁLCULOS Y TÉCNICAS SIG PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO COSTERO. DETERMINACIÓN DE ZONAS VULNERABLES EN EL HEMIDELTA NORTE DEL EBRO A PARTIR DEL CÁLCULO DEL RETROCESO DE LA PLAYA DE LA MARQUESA. Territorio y Medio Ambiente. Actas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y teledetección (Murica, Septiembre de 2004). Universidad de Murcia. Pp. 111-125.
   
 • CROUS, A. & PINTÓ, J. (2004): ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA EN LA PLAYA DE LA MARQUESA (DELTA DEL EBRO). Procesos geomorfológicos y evolución costera. Actas de la II Reunión de Geomorfología Litoral (Santiago de Compostela, Junio 2003). Universidad de Santiago de Compostela. Pp. 139-154.
   
 • Varga-Linde, D., Crous-Bou, A. i Vila-Subirós, J., (2004), "Apliación de los sistemas de información geográfica a la gestión ambiental: modelización de la recuperación potencial de hábitats no forestales en los Valles d'Hortmoier y Sant Aniol (Alta Garrotxa, Girona)" en Medio Ambiente, Recursos y Riesgos Naturales. Análisis mediante tecnología SIG y Teledetección. Vòl. 1, pp. 99-112. Ed. C. Conesa García y J.B. Martínez Guevara. Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. Murcia.
   
 • CROUS, A. & PINTÓ, J. (2003). La progradación de la playa de Sa Riera (Begur, Costa Brava) en los últimos 50 años. Actas del XVIII Congreso de la AGE. Univ. Autònoma de Barcelona. Documetn PDF

« Índex d'autors

Diego Varga Linde

 

 • Soy, E.; Varga, D. & Pintó, J. (2015). "Analysis of changes in land uses in the basin of river Fluvià (Girona) in the period 1987-2002 and their effects on the development of ecosystem services". Spanish Journal of Rural Development,  Vol. V (4): 97-118.
 • CROUS, A., BARRIOCANAL, C., VARGA, D. y VILA, J., (2005): "Cambios en la morfología de la desembocadura del rio Daró (Costa Brava, Girona) en la segunda mitad dl siglo XX: interacciones con la matriz agraria del tramo final" en Tendencias actuales en Geomorfología Litoral, aportaciones a las III Jornadas de Geomorfología Litoral (Gran Canarias, abril 2005). Pp. 111-115.
   
 • Varga-Linde, D., Crous-Bou, A. i Vila-Subirós, J., (2004), "Apliación de los sistemas de información geográfica a la gestión ambiental: modelización de la recuperación potencial de hábitats no forestales en los Valles d'Hortmoier y Sant Aniol (Alta Garrotxa, Girona)" en Medio Ambiente, Recursos y Riesgos Naturales. Análisis mediante tecnología SIG y Teledetección. Vol. 1, pp. 99-112. Ed. C. Conesa García y J.B. Martínez Guevara. Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. Murcia.

« Índex d'autors

Stephanie Wilbrand

 

 • Wilbrand, S. (2008). Ressenya del llibre "Postmoderner Urbanismus: Gestaltung in derstädtischen Peripherie" (Stadtzukünfte 1). Münster (Alemanya), LIT Verlag. A: Documents d’Anàlisi Geogràfica núm. 51. UAB i UdG.
   
 • Wilbrand, S. (2008). "Quan la carretera traeix al paisatge". Revista de Girona, núm. 248.
   
 • Wilbrand, S. (2006). "Girona, capital europea del paisatge". Revista de Girona, 239.

« Índex d'autors

Sandra Soto-Bayó

 

Presentacions a congressos

 

 • SOTO-BAYÓ, S.; PINTÓ, J. (2010). "Delineation of natural landscape units for Puerto Rico". Applied Geography. doi:10.1016/j.apgeog.2010.01.010
   
 • SOTO-BAYÓ, S.; PINTÓ, J. (2009). "Delineation of Landscape Units for Ecological Management" (póster). Congrés "Conference on Modelling Ecosystem Services", Acaya (Lecce, Itàlia).
   
 • SOTO-BAYÓ, S.; PINTÓ, J. (2008). "La consideración de la heterogeneidad del mosaico paisajístico en la cartografía de unidades de paisaje. Aplicación al caso de la isla central de Puerto Rico". Presentació de comunicació, II Congrés Català de Geografia, Barcelona.

« Índex d'autors