Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica (EcoAqua)

Arxiu de notícies

UdGNoticiesArxiu

30/09/2016
NOU LLIBRE: "Peixos continentals de Catalunya: Ecologia, conservació i guia d'identificació"
Peixos continentals de Catalunya

Aparicio E., C. Alcaraz, G. Carmona-Catot, E. García-Berthou, Q. Pou-Rovira, R. Rocaspana, M.J. Vargas & D. Vinyoles. 2016. Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d'identificació. Lynx Edicions, Barcelona. 251 p.

http://www.lynxeds.com/product/peixos-continentals-catalunya

Peixos continentals de Catalunya és el primer llibre dedicat exclusivament als peixos dels sistemes fluvials del nostre país, i és el resultat de molts anys d’una dedicació entusiasta per conèixer millor els nostres peixos continentals i l’ecologia dels ambients on viuen. La part principal del llibre es centra en la identificació de les espècies de peixos. Per a cada espècie es proporciona una fitxa amb fotografies d'alta qualitat i informació sobre el seu hàbitat, biologia, distribució i estat de conservació. En total, es tracten 29 espècies autòctones i 30 espècies introduïdes que habiten les aigües continentals de Catalunya. En altres capítols es descriuen diferents aspectes de la biologia dels peixos com la morfologia, el creixement, la reproducció, l’alimentació i el comportament, així com informació bàsica sobre els impactes ambientals que amenacen als peixos i els ecosistemes aquàtics. Aquest llibre constitueix una valuosa guia per als naturalistes, estudiants, pescadors, científics i qualsevol persona interessada en la vida dins dels nostres rius, estanys i embassaments.

S'hi inclou un resum en castellà i anglès.

 

Peixos continentals de Catalunya (Inland fish of Catalunya) is the first book exclusively dedicated to the fish of the fluvial systems of Catalunya, and is the result of many years of enthusiastic dedication to learning about the country’s inland fish and the ecology of the habitats in which they live. The main part of the book is concerned with the identification of fish species. Each has a dedicated section with high quality photographs and information about habitat, biology, distribution and conservation status. There are 29 native species in total, along with 30 that have been introduced, living in the inland waters of Catalunya. Other chapters describe different aspects of the biology of the fish, such as morphology, growth, reproduction, feeding and behaviour, and give basic information about environmental factors that threaten them and their aquatic ecosystems. The book is a valuable guide for naturalists, students, fishermen, scientists and anyone who is interested in the life within our rivers, lakes and reservoirs.

Summary in English and Spanish.