Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Protecció a la infància

Protecció a la infància

Investigadors/es responsables de la línia: 

Dra. Carme Montserrat (carme.montserrat@udg.edu) i Dr. Ferran Casas (ferran.casas@udg.edu) 

Línia de recerca que neix el 1998 amb projectes relacionats amb:

  • Infants i adolescents en acolliment residencial o familiar (en família extensa o aliena)
  • Processos de transició dels joves que surten del sistema de protecció
  • Situació escolar dels infants i adolescents sota mesura de tutela
  • Valoració de les situacions de risc i maltractament a la infància i adolescència
  • Els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
  • L'acció dels serveis socials bàsics i les seves intervencions psicosocials i educatives amb la infància i adolescència
  • L'impacte que les situacions de violència de gènere tenen en els fills i filles.

Les recerques són majoritàriament aplicades i poden tenir un abast municipal, autonòmic, estatal o internacional.