Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Mitjans audiovisuals, adolescents i adults

Mitjans audiovisuals, adolescents i adults

Investigadors/es responsables de la línia: 

 

Dra. Sara Malo (sara.malo@udg.edu), Dr. Ferran Casas (ferran.casas@udg.edu) i Dr. Ferran Viñas (ferran.vinas@udg.edu)

 

 

Línia de recerca endegada l'any 1999, a partir d'una recerca anterior focalitzada en els videojocs, en la que ja es comparaven les respostes aparellades de progenitors i fills sobre diferents valoracions respecte a l'ús d'aquests jocs.

 

En l'actualitat, s'han recollit mostres de diverses poblacions de Catalunya i els instruments s'han anat millorant. L'any 2000, els instruments es van traduir a d'altres idiomes i, amb el suport de Childwatch International, es va desenvolupar un estudi comparatiu amb mostres grans obtingudes a Noruega, Índia, Sudàfrica i Brasil.

 

El 2006 es va desenvolupar un estudi amb una mostra representativa d'adolescents catalans amb el suport del CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya), centrat en l'ús de la televisió.

 

L'ús del mitjans audiovisuals per part dels adolescents i les interaccions que mantenen amb els adults ha gaudit de finançament en tres projectes competitius del MiCYT i del MINECO.