Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Enfocament teòric i epistemològic

Enfocament teòric i epistemològic

La investigació desenvolupada per aquest equip parteix de les següents premisses i plantejaments ideològics i epistemològics:

 

  • Pluralisme teòric i metodològic. No s'adscriu a un únic paradigma teòric dins la psicologia. Dóna importància tant a les dades qualitatives com quantitatives (multi-mètode).

  • Enfocament de la qualitat de vida. Dóna prioritat a l'avaluació del canvi social positiu. En definitiva doncs, un enfocament dins la psicologia positiva.

  • Atenció a les teories de la complexitat. Les realitats socials són complexes i poden ser borroses, fractals, caòtiques... Les relacions causa-efecte poden no ser ni lineals ni proporcionals.

  • Complexitat + Qualitat de vida. Comprendre les realitats socials complexes exigeix conèixer la perspectiva de tots els agents socials implicats. S'interessa fonamentalment per la perspectiva dels propis nens, nenes i adolescents.

  • Compromís amb la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Nen, i amb la seva aplicació. Té en compte els Drets a la provisió, protecció i participació.

  • Compromís amb la rellevància social de la investigació. Utilitat aplicada dels resultats. Afrontar la invisibilitat estadística de la infància. Treball per la disponibilitat d'indicadors socials subjectius a la infància.