Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Objectius

Contacte

Responsable del grup ARPA:

Dra. Carmen Echazarreta Soler

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Tel: +34 972418107

PRINCIPIS I OBJECTIUS DE ARPA

PRINCIPIS I OBJECTIUS DE ARPA

 

L’activitat del grup de investigació ARPA està vinculada a:

 

 1. La identificació dels canvis que es produeixen  en els continguts informatius que es difonen per les noves interfícies audiovisuals.
 2. El reconeixement de l’ús que fan els joves i adolescents de les pantalles audiovisuals: internet, mòbil i videojocs.
 3. L’establiment de criteris d’anàlisi de la recepció de les pantalles audiovisuals.
 4. La identificació dels efectes actitudinals dels joves i adolescents per a l’ús de les pantalles audiovisuals.
 5. La comprensió de la influència de l’ordinador i la televisió sobre la capacitat cognitiva del jove i l’adolescent.
 6. L’aportació d’elements que poden ser instruments per al desenvolupament intel·lectual i emocional.
 7. La identificació del paper que tenen els mitjans de comunicació audiovisuals en els processos d’aprenentatge.

 

En resum, els objectius de la recerca que es du a terme al cim del grup de recerca ARPA gira al voltant de la identificació i descripció dels nous continguts audiovisuals vehiculats pels nous suports, les seves formes de distribució i consum; l’anàlisi de l’oferta i demanda i dels nous usos de les pantalles audiovisuals, i els seus efectes en els receptors consumidors.

 

Línies de recerca de ARPA

 

L’equip de recerca ARPA treballa en les següents línies de recerca:

 

a)      Anàlisi de l’estructura, oferta i demanda de continguts i de les noves interfícies audiovisuals.

b)      Elaboració del marc teòric que ens permeti identificar els elements a tenir en compte per a l’anàlisi dels efectes de les finestres audiovisuals.

c)      Investigació empírica sobre els usos i efectes de les pantalles audiovisuals en l’àmbit dels valors dels joves.

d)   L'anàlisis intertextual de les obres audiovisuals.

 

Aquestes línies de recerca poden ser desenvolupades transversalment la qual cosa porta al disseny de propostes de recerca més concretes.

 

 1. Anàlisi de l’estructura, oferta i demanda de continguts i de les noves interfícies audiovisuals.

 

Aquest anàlisi s’encamina cap la identificació de les audiències, el reconeixement del context de la recepció, el coneixement des nivells de consum i els usos que poden fer de les interfícies audiovisuals els diversos públics, preferentment, el joves. Alguns dels punts a analitzar són:

 

 1. L’estructura de l’oferta de les noves pantalles audiovisuals.
 2. El creixement de la demanda de les noves pantalles audiovisuals.
 3. Característiques de l’audiència de les pantalles audiovisuals.
 4. Característiques dels continguts.
 5. Estratègies i formes de distribució dels continguts.
 6. La interactivitat i les noves funcions de l’emissor i del receptor.
 7. Demanda i usos per part dels joves i adolescents dels continguts difosos per aquestes noves finestres audiovisuals.
 8. Disseny d’estratègies i activitats didàctiques conduents a l’aprenentatge de la competència “habilitat en el domini de l’alfabet audiovisual”  destinat  als nivells de 2n. cicle de la secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults.

 

 

 1. Elaboració del marc teòric que ens permeti identificar els elements a tenir en compte per a l’anàlisi dels efectes de les finestres audiovisuals.

 

Aquesta línia permet establir els criteris d’anàlisi per conèixer els efectes de les pantalles audiovisuals sobre el receptor. Tan mateix, conèixer el funcionament dels processos d’aprenentatge i de formació d’actituds per a identificar l’efecte de les pantalles audiovisuals sobre els esmentats processos. Els treballs produïts en aquesta línia s’aproparà als efectes de les pantalles audiovisuals en els processos de socialització i d’aprenentatge dels joves i adolescents. Alguns dels temes emmarcats en aquesta línia són:

 

 1. Els mitjans de comunicació i la construcció social de la realitat. Els estudis de recepció.
 2. Les pantalles audiovisuals en el procés de socialització d’adolescents i joves.
 3. Les actituds. El procés de formació de les actituds. El procés d’aprenentatge. Les actituds de joves i adolescents front les pantalles audiovisuals.
 4. Els mitjans de comunicació de masses i les teories de la recepció. Els mitjans de comunicació de masses en el procés d’aprenentatge.
 5. Les pantalles audiovisuals, oportunitat i amenaces  en el procés de socialització d’adolescents i joves.
 6. El desenvolupament intel·lectual i emocional dels joves i adolescents en el marc de les noves tendències audiovisuals. Possibles instruments pel desenvolupament intel·lectual i emocional de joves i adolescents.
 7. Anàlisi dels nous reptes ètics que acompanyen l’emergència de les més recents tecnologies de la comunicació, amb especial atenció a aquelles que es vinculen amb la protecció de la joventut i infància.

 

    3. Investigació empírica sobre els usos i efectes de les pantalles audiovisuals en l’àmbit dels   valors dels joves.

 

Aquesta línia de treball permet desenvolupar i aplicar els criteris i les metodologies d’anàlisi, obtenir resultats, arribar a conclusions i proposar eines o instruments que facilitin la generació d’una massa crítica entre els joves i adolescents vers les noves tecnologies de la comunicació audiovisual, alhora que ajudin a la seva maduresa emocional i intel·lectual.

 

     4. L'anàlisis intertextual de les obres audiovisuals.

Aquesta línea de treball proposa dos punts de vista en la investigació:

      - Des d'un punt de vista teòric, el desenvolupament de la importància de l'intertex per part del receptor, i del coneixement del públic objectiu, per part del creador d'un document audiovisual.

       -Des d'un punt de vsta pràctic, la realització d'anàlisis específiques d'obres audiovisuals i de l'imprescindible coneixement interpextual per a l'adequada comprensió del producte.