Facultat d'Educació i Psicologia

Qualitat

Qualitat

En el marc del sistema universitari de Catalunya, els processos de garantia de qualitat es concreten en la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials, que es realitzen d’acord amb el  marc VSMA (AQU, 2016)

 

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters. Es tracta d'un procés de control de la qualitat, d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).


El procés de seguiment

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern de la Politècnica i s’aprova a la Junta d’escola. Finalment el document s’envia a l’AQU.

Es poden consultar els informes de seguiment i els objectius i accions de millora de la FEP.