Facultat d'Educació i Psicologia

Matrícula

Matrícula a la Facultat d'Educació i Psicologia 2017/2018

És important que llegiu amb atenció aquesta informació.

Comproveu abans de venir que porteu la documentació necessària per formalitzar la matrícula!


DATES DE MATRICULA


Estudiants que inicieu un estudi de grau:

    1er curs estudis de GRAU (1a preferència)

    1er curs estudis de GRAU (qualsevol preferència)


ATENCIÓ- Documentació que has de portar per formalitzar la matrícula:

·  Original i fotocòpia del DNI o passaport vigent (NIE o passaport en el cas d’estudiants estrangers)

·   Dades bancàries:  número IBAN -International Bank Account Number- (24 dígits). Si no ets el titular del compte et caldrà portar fotocòpia del DNI i autorització signada del titular del mateix - model autorització pdf 

 

Acreditació accés a la universitat segons els casos:

-     Si fas canvi d'universitat o d'estudi hauràs de portar el resguard de pagament del trasllat d'expedient de la universitat d’origen. 

 

i si és el cas, original i fotocòpia dels justificants d’exempció o bonificació:

          -   Carnet de família nombrosa, en el cas que no sigui vigent.

  -    Certificat de matrícula d'honor global de Batxiller i premi extraordinari de Batxiller.

-   Resolucions administratives:

-        minusvalidesa reconeguda superior al 33%

-        víctimes de violència de gènere: víctimes i fills/es (fotocòpia i original llibre de família)

-        víctimes actes terroristes, cònjuges i fills/es (fotocòpia i original llibre de família

-  Còpia de l'acreditació de l'AGAUR de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2017-2018. 

 

MATRÍCULA CURSOS ANTERIORS


· Des de qualsevol PC connectat al Internet, de 8h a 24h. www.udg.edu a través d’aquesta adreça, entrar a “la  meva UdG” i accedir a la Secretaria en xarxa fent “clic” sobre l’expedient.

·  Introdueix: el teu usuari i paraula de pas del teu compte personal.

En el moment de formalitzar la matricula, cal actualitzar les dades bancàries IBAN (24 dígits) per domiciliar el  pagament. 

Atenció! Comproveu la vigència dels documents que us donen dret a gaudir de bonificació o exempció en el preu de la matrícula. Abans de fer l’automatrícula, cal acreditar la bonificació o exempció de preus (beques, carnet família nombrosa, discapacitat...), a la Secretaria acadèmica. Si la secretaria no disposa de les dades actualitzades se us cobrarà l’import íntegre de la matrícula.   

Dates automatrícula:

Doble titulació Educació infantil/Educació primària

Mestre Educació Infantil, Mestre Educació Primària, Educació social/Treball social/Pedagogia/Psicologia


MATRÍCULA MÀSTERS


Estudiants que inicieu un estudi de màster:

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva, Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans.

Màster en Psicologia General Sanitària.

Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Documentació que cal presentar

Originals i fotocòpies de la documentació aportada en el moment de formalitzar la preinscripció.

 

Matrícula cursos anteriors:

Estudis de màster cursos anteriors 

    

PREUS I  FORMA DE PAGAMENT

Taxes i preus acadèmics curs 2017-2018:

DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018

Import matrícula per estudis:

Grau en Mestre educació primària/ Mestre educació infantil/ Pedagogia/ Treball social/ Educació  social

Grau en Mestre educació infantil/primària (doble titulació)

Grau en Psicologia

Estudis de màster (cliqueu a cadascun dels estudis)

Formes de pagament:

El sistema de pagament previst amb caràcter general és la domiciliació bancària.

El pagament dels preus de matrícula es pot fer al comptat o fraccionat sempre que l’import de la matrícula sigui superior a 400€. Es podrà pagar en dos terminis, tres terminis o en 10 mensualitats. En el cas de sol·licitar el pagament fraccionat en terminis es farà de la forma següent:

-   dos terminis: 1r rebut, el 60% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.

-   tres terminis: 1r rebut, el 40% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 20% a liquidar a mitjan octubre i el 3r rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.

-    10 mensualitats: el 1r termini es cobrarà 3 dies després de la matrícula i la resta de terminis el dia 5 de cada mes. El darrer termini serà el dia 5 de maig. Heu de tenir present que si us matriculeu al setembre els terminis es redueixen a 9 o 8 terminis en funció de la data de matrícula.

Amb independència del terminis escollits, el primer rebut inclourà el 100% de l’import corresponent a la gestió d’expedient i serveis docents i administratius (veure apartat import matrícula per estudis)

Consulteu els terminis de cobrament dels rebuts en aquest enllaç

Beques i ajusts per estudiar a la Universitat: (pendent actualització curs 2017/2018)

Atenció! consulteu si reuniu els requisits per sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2017-2018.

preguntes freqüents sobre beques

 + informació de beques i ajuts en aquest enllaç