Facultat de Dret

Procés d’acreditació

Procés d’acreditació

Acreditació de la Facultat de Dret

 

Durant el curs 2015-2016, la Facultat de Dret va superar amb èxit el procés d'acreditació de les titulacions que ofereix. Es tracta d'un procés de control de la qualitat, d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Aquest procés comprèn les cinc titulacions oficials de la Facultat: tres graus (Dret, CPA, Criminologia) i dos màsters (Advocacia i Dret de danys). El Màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal, i el Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa, no eren objecte d'acreditació, en seguir processos separats.

Totes les titulacions de la Facultat objecte d'aquest procés varen obtenir l'acreditació. 

A més, el Màster en Advocacia va obtenir una acreditació amb excel·lència.

Podeu veure'n els certificats oficials a continuació:

          

          

          

          

          

L'acreditació és un requisit indispensable per a poder seguir oferint aquestes titulacions a la Facultat i té com a objectiu demostrar que aquestes s'estan fent amb tots els requisits de qualitat.

La data d'emissió dels certificats és 29 de juliol de 2016. Les acreditacions tenen una validesa de 6 anys en el cas dels graus, i de 4 en el cas dels màsters.

El procés de acreditació va incloure dues fases. A la primera fase, de caràcter intern, la Facultat va redactar un informe d'auto-avaluació un el pla de millora de la Facultat. A tal efecte, el 7 d'octubre de 2015 es va constituir l'anomenat Comitè d'Avaluació Interna (CAI), encarregat de preparar aquests documents. Ambdós es van sotmetre a la consideració de la Junta de la Facultat, que els va aprovar sense esmenes a finals de gener de 2016. L'autoinforme amb les propostes de millora està disponible aquí.

A la segona fase, de caràcter extern, els documents esmentats se sotmeten a la consideració de l'AQU. A tal efecte, aquesta agència va nomenar un Comitè d'Avaluació Externa (CAE). Aquest comitè va fer diverses observacions a l'auto-informe, com a conseqüència del qual la Facultat va fer diverses esmenes als documents en qüestió. El dia 12 d'abril de 2016, la Junta de Facultat va aprovar les modificacions de les Memòries dels tres graus, que s'han dut a terme a conseqüència del mateix procés d'acreditació.

En el marc d'aquesta fase externa, el CAE va visitar la Facultat de Dret durant dos dies (4 i 5 de maig de 2016). El propòsit de la visita fou conèixer de primera mà la Facultat i entrevistar-se amb diverses persones. La Facultat va fer una crida a professors, PAS i estudiants per a participar-hi. A més, les entrevistes varen incloure, com és habitual, una franja de temps d'audiència pública, oberta a tothom.

El CAE, al final d'aquestes entrevistes, va emetre un Informe preliminar. En ell, va destacar la feina feta amb el sistema intern de garantia de la qualitat i va indicar diverses línies de millora, de les que la Facultat ha pres nota per a anar-les incorporant en el marc d'un procés de millora contínua.

En concret, el calendari de les entrevistes fou el següent:

4 de maig

Horario            Actividad

9.30-9.45

Trabajo previo del CEE

9.45-11.00

Entrevista con el equipo directivo y responsables de titulaciones

11.00-11.30

Entrevista con el CEI

11.30-12.00

PAUSA

12.00-13.00

Entrevista con estudiantes (GD y GC)

13.00-13.45

Entrevista con estudiantes (GCPA)

13.45-15.00

Comida

15.00-16.00

Entrevista con profesorado (GD y GC)

16.00-16.45

Entrevista con profesorado (GCPA)

16.45-17.15

PAUSA

17.15-18.30

Entrevista con titulados (GD, GC, GCPA)

18.30-19.30

Entrevista con ocupadores (Titulaciones de grado y máster)

 

5 de maig

Horario            Actividad

9.00-9.30

Visita a las instalaciones

9.30-10.30

Entrevista con estudiantes (MUA, MUDD)

10.30-11.30

Entrevista con profesorado (MUA, MUDD)

11.30-12.00

PAUSA

12.00.13.00

Entrevista con titulados (MUA, MUDD)

13.00-14.00

Audiencia abierta

14.00-15.00

COMIDA

15.00-17.00

Trabajo interno CEE

17:00-17.30

Informe Preliminar

 

Comitè d'Avaluació Interna (CAI)

El CAI va estar composat pels membres de l'equip de deganat, professors, membres del personal d'administració i serveis, estudiants, i agents externs. 

Concretament, la seva composició fou: 

Degana de la Facultat de Dret: M. Mercè Darnaculleta Gardella                             

Vicedegà / Coordinador de Qualitat FD: Albert Ruda González                  

Coordinadora Dret: M. Jesús Gutiérrez del Moral                   

Coordinador Criminologia: Gonzalo Escobar Marulanda                     

Coordinador CPA: Marco Aparicio Wilhemi                             

Secretària acadèmica FD: Sílvia Pereira Puigvert                  

Coordinadora Màster Advocacia: Mariona Illamola Dausà                              

Coordinador Màster Dret de Danys: Josep Solé Feliu                              

Representant del PDI del Grau en Dret: José Luis Linares Pineda                     

Representant del PDI del Grau en Criminologia: Leanid Kazyritsky Kazyritsky

Representant del PDI del Grau en CPA: Salvador Martí Puig

Representant del PDI del Màster en Advocacia: María Luisa Esteve Pardo

Representant del PDI del Màster en Dret de danys: Ignasi Camós Victoria                  

3 estudiants Grau: 

Grau en Dret: Arnau Fontrodona Noheras

Grau en Criminologia: Judit López Anguita 

Grau en CPA: Nahi Drammeh Sillah

1 estudiant Màster en Advocacia: Clara Bonfils Gispert

1 estudiant Màster Dret de danys: Stefania Cocos

1 agent extern Dret: Maria Vila Casas

1 agent extern Criminologia: Alicia Parés Bayerri                        

1 agent extern CPA: Pere Bosch Cuenca

Administradora: Lourdes Soldevila Fernández                   

1 representant del  PAS: Fina Roldán Cobo                           

Representant estudiants i suport al procés d'acreditació: Tania Lara Ruiz

Antics estudiants:

Grau en Dret: Wendy Gonzales

Grau en Criminologia: Eva Barroso

Grau en CPA: Carles Ferreira

Secretària del deganat: Lluïsa Martínez Prada

Tècnic Gabinet de Planificació i Avaluació: Pilar del Acebo Peña

 

Més informació

Per a saber-ne més sobre el procés d'acreditació, podeu consultar aquesta pàgina de l'AQU.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest procés, també us podeu adreçar al vicedegà responsable de qualitat, el Dr. Albert Ruda (Despatx 430 de la Facultat, Tel. 972418142, ruda@elaw.udg.edu).