Facultat de Ciències

Guia per a l'empresa / institució

Què són les pràctiques en empreses?

Informació per a l'empresa / institució

Normativa de pràctiques en empreses acadèmiques externes de Graus i Màsters

Acord d'aplicació de bonificacions i exempcions a les taxes de gestió de convenis de cooperació educativa

Reglament de la Facultat de Ciències per a les pràctiques acadèmiques externes dels estudis de grau
(Aprovat per la Comissió de Govern de la Facultat de Ciències de la UdG en data 06/07/2017)QUÈ entenem per PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

 

Les pràctiques han de servir per a:

- Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.

- Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.

- Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.

- Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.

- Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

 

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (BiologiaBiotecnologiaCiències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l’assignatura optativa de 6 crèdits “Pràctiques en empreses” i tindran una durada de 150h.

 

QUI LES POT REALITZAR?   

 

- Els estudiants de grau que tinguin aprovats com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer o posteriors cursos. 

- Els estudiants de doble grau que estiguin matriculats a 3r o posteriors cursos i que tinguin aprovats com a mínim el 43% de l’itinerari del Doble Grau.

 

Cal estar matriculat/ada el curs vigent.

Només es poden fer unes pràctiques en empresa curriculars durant la titulació.

 

OPCIONS:

 

1. L'estudiant contacta amb una empresa/institució/departament/Universitat/Centre de Recerca

1.1. Pràctiques en empreses a Catalunya i Estat Espanyol

1.2. Pràctiques en empreses internacionals (Possibilitat de fer Student Mobility for Tranineeships)

L'empresa publica a la plataforma web de pràctiques en empresa la plaça pactada indicant l'estudiant amb qui l'ha pactat (cal que l'estudiant prèviament hagi validat e currículum) - Al cap d'uns dies l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i l'estudiant podrà recollir el conveni.

 

2. L'estudiant s'acull a l'oferta de la facultat apuntant-se a les places publicades a la platafoma web de pràctiques en empreses prioritzant les seves preferències.

 

PROCEDIMENTS

 

QUÈ HA DE FER UNA EMPRESA/INSTITUCIÓ PER ACOLLIR ESTUDIANTS DE LA FC EN PRÀCTIQUES:

 

1. L'empresa/institució que vulgui acollir estudiants s'haurà de donar d'alta a la plataforma web de pràctiques en empreses

2. La facultat avisarà a les empreses de les noves convocatòries per tal que puguin oferir places per a realitzar pràctiques.

3. Les noves ofertes de places, prèvia verificació de la FC es publicaran en l'ÀREA D'ESTUDIANTS, on els estudiants podran consultar-les i apuntar-s'hi com a candidats.

4. L'empresa valida per ordre de preferència els estudiants que vol que la facultat tingui en consideració per assignar les places.

5. Si ja heu acordat les pràctiques amb un estudiant concret,  haureu de clicar la casella   És una oferta  preassignada   i tot seguit introduir el DNI o núm. UdG de l’estudiant per tal que en quedi constància.

 

 

PASSOS A SEGUIR PER A PROPOSAR UNA PLAÇA PER ACOLLIR ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES:

 

1. Per a presentar una proposta només cal accedir a la següent adreça web: 

 

 

http://practiques.udg.edu

 

 

Per accedir als serveis del web cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. la primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic.

 Identificació web PE

 

2.Una vegada us identifiqueu cal anar a la pestanya OFERTA DE PLACES i afegir una nova oferta.

 

L'empresa/institució omple la informació de la seva proposta de places. Per a properes convocatòries es podrà optar per a renovar la plaça sense haver d'introduir novament la informació.

 

3. El Vicedeganat de Relacions amb l'Exterior es validen les propostes i es publica la llista definitiva de places.

4. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.

5. L'empresa/institució selecciona els candidats.

6. La Facultat valida els estudiants selecciona per l'empresa/institució.

 

PASSOS A SEGUIR QUAN S'HA ASSIGNAT UNA PLAÇA

 

Una vegada acordades les pràctiques s’inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa individual.

(Per a la realització d’aquestes pràctiques caldrà la formalització prèvia d’un conveni marc entre la Universitat i l’entitat que aculli els estudiants en el cas de no existir).

 

7. S'inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa:

7.1. L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p.ex. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu

7.2. La facultat imprimirà 3 còpies del conveni de cooperació educativa i avisarà a l'estudiant per què el signi i el porti a l'empresa per a ser signat.

7.3. Es procedeix a la signatura i registre dels conveni per part de la Facultat. (Cada part es quedar una còpia del conveni)

L'estudiant queda cobert per l'assegurança escolar. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. En cas de realitzar l'estada a l'estranger caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria acadèmica de la Facultat.

 

8. L'estudiant es matricula de l'assignatura Pràctiques en Empresa.

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

GRUP F la convocatòria d'avaluació és al febrer

GRUP J la convocatòria d'avaluació és al juny

GRUP S la convocatòria d'avaluació és al setembre

 

9. S'inicien les estades a les empreses/institucions.

 

Cal remarcar que per a poder realitzar les pràctiques PRÈVIAMENT s'ha d'haver signat el Conveni de Cooperació Educativa i s'ha d'estar matriculat de l'assignatura Pràctiques en Empresa del grau corresponent.

 

10. En finalitzar l'estada el tutor fa la valoració de l'estudiant a la plataforma de pràctiques en empreses.

 

11. En finalitzar l'estada l'estudiant penja la memòria de les pràctiques realitzades a la plataforma de practiques en empreses.

 

QUÈ HA DE FER EL TUTOR DE L'EMPRESA:

 

Seran responsabilitats del tutor de l'empresa:

- Abans de començar, elaborar, conjuntament amb el tutor acadèmic, el pla de pràctiques de l'estudiant

- Realitzar el seguiment de les pràctiques i verificar-ne l'aprofitament.

- Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.

- Supervisar la memòria que l'estudiant redacti de les pràctiques realitzades i donar-hi el vistiplau.

- Fer la valoració de l'estudiant.

 

PASSOS A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA

 

FORMAT ORIENTATIU DE LA MEMÒRIA:

 

Introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l'empresa/institució (tipus d'activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, ...)

Recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d'anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques.

- S'hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxers de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats.

- Recerca d'informació (base de dades, directives marc...), bibliografia.

 

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

 

L'estudiant ha de penjar la memòria al Moodle de l'assignatura abans de la data límit de presentació per a cada convocatòria en format COGNOMS.NOM.PDF


S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

GRUP F la convocatòria d'avaluació és al febrer (veure dates del curs acadèmic actual)

GRUP J la convocatòria d'avaluació és al juny (veure dates del curs acadèmic actual)

GRUP S la convocatòria d'avaluació és al setembre (veure dates del curs acadèmic actual)

 

Com presentar la memòria

S'ha de penjar la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa

El tutor de l'empresa i el tutor acadèmic han de fer la valoració a través de la plataforma de pràctiques en empresa.

 

AVALUACIÓ:

 

La qualificació serà numèrica (1 a 10) i es valorarà:

 

(50%) Informe del tutor de l'empresa on es valorarà qualitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades.

(50%) Informe del tutor acadèmic on es valorarà la memòria i la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l'estudiant durant l'estada a l'empresa a partir de la memòria presentada.

 

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a :    

 

 

Patrícia Eyskens
Tècnic de Pràctiques Externes

 e-mail: practiques.fc@udg.edu

Tel. +34 683 196 683