Estudia a la UdG

Sol·licitud i tramitació

Contacte

Secció de Gestió Acadèmica - Títols

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 45
Fax 972 41 98 44 (A/a Gestió Acadèmica - Títols)
Adreça de correu electrònic titols@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Sol·licitud i tramitació de títols i certificats acadèmics

 

Índex

Sol·licitud de títol i SET
    Sol·licitud electrònica
    Sol·licitud presencial
Recepció i recollida del títol i el SET
    Enviament del títol
Certificat substitutori del títol
Duplicat del títol
Certificat acadèmic personal (CAP)

 

 

Sol·licitud de títol i suplement europeu al títol (SET)

Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari com a resultat d’haver finalitzat un ensenyament oficial o propi de la Universitat de Girona, s’han d’haver complert tots els requisits que prevegi el pla d’estudis corresponent.

Els títols acadèmics de graus i màsters universitaris es poden sol·licitar electrònicament a través de la Secretaria en Xarxa; per a la resta de títols el tràmit es realitza presencialment a la secretaria acadèmica del centre corresponent.

Per als títols expedits a partir del 12 de setembre de 2003 (Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost - BOE  núm. 218, d'11/9/2003), la sol·licitud de títol inclou automàticament la sol·licitud del suplement europeu al títol (SET). El SET només està disponible per als estudis oficials.

Sol·licitud electrònica

Les secretaries acadèmiques, un cop fetes les comprovacions pertinents, trameten als estudiants que han finalitzat estudis una notificació electrònica que els comunica que ja poden iniciar la sol·licitud de títol i del SET.

Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Sol·licitud de títol acadèmic i suplement europeu al títol (SET)” i seguir els passos indicats. Tot el tràmit es realitza en línia, inclòs el pagament del preu públic, i finalitza amb l'expedició del comprovant de pagament o resguard del títol, trilingüe (català, castellà i anglès) i en format PDF.

El document emès és de total validesa legal i incorpora signatura electrònica i codi segur de verificació (CSV). Quan la persona a qui s’ha expedit el presenta en una administració, sigui en PDF o imprès en paper, aquesta pot comprovar la integritat i autenticitat del document a través dels mecanismes de validació disponibles a la Seu electrònica de la UdG link UdG.

Sol·licitud presencial

En els estudis en què no està habilitada la sol·licitud electrònica, cal presentar la sol·licitud d’expedició del títol (que es pot descarregar de la pàgina d'Impresos) a la Secretaria Acadèmica del centre docent corresponent, juntament amb l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigents. Les dades personals apareixeran en el títol tal com figurin en aquest document, amb els signes ortogràfics que calgui afegir-hi. Si hi ha hagut un canvi en les dades personals després de l’expedició d’aquest document, i per tal que el títol pugui reflectir la nova versió, cal adjuntar un certificat del Registre Civil que acrediti el canvi. Les comunicacions al sol·licitant referents a la tramitació del títol es realitzaran per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’estudiant que la UdG tingui registrada, per la qual cosa es recomana comprovar –i, si cal, modificar– aquesta adreça a través de la Secretaria en Xarxa (La meva UdG -> Expedient -> Dades personals).

La Secretaria Acadèmica, després de comprovar que l’estudiant reuneix els requisits, expedeix la carta de pagament del preu públic de sol·licitud de títol previst en el decret de preus de la Generalitat, en cas d’ensenyaments oficials, o el preu determinat pel Consell Social de la Universitat, en cas d’ensenyaments propis.

Un cop la persona interessada ha abonat l’import corresponent o justificat el dret a l’exempció o bonificació del pagament, la Secretaria Acadèmica expedeix un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol, que acredita la seva condició de titulat/da a tots els efectes, mentre no disposi del títol definitiu.

Torna a l'inici

Recepció i recollida del títol i el SET

Un cop impresos, els títols acadèmics i els SET es reben a la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, que s’encarrega de comunicar-ho per notificació electrònica a les persones interessades, juntament amb les indicacions per recollir-lo.

La notificació obre un termini de 5 anys naturals per procedir a la recollida del títol. L’exhauriment d’aquest termini pot donar lloc a la destrucció del títol, d’acord amb la normativa vigent. 

La recollida del títol l’ha d’efectuar personalment la persona interessada, que ha de presentar un document oficial que la identifiqui i ha de signar el document corresponent per fer constar que ha retirat el títol. En cas d’haver sol·licitat el títol presencialment, també ha de lliurar el comprovant de pagament, que deixa de tenir vigència com a resguard un cop es disposa del títol definitiu.

En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols d’ensenyaments oficials (Ordre de 8 de juliol de 1988 del MEC - BOE núm. 167, de 13/07/1988), la persona interessada només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un poder notarial; en aquest cas, la persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, el poder notarial, una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada i, si escau, el comprovant de pagament del títol. 

En el cas dels SET i dels títols propis de la Universitat de Girona, la persona interessada pot autoritzar una altra persona a recollir-los mitjançant un imprès d'autorització de recollida de documentació (que es pot descarregar de la pàgina d'Impresos). La persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, l'imprès d'autorització degudament emplenat (preferentment amb signatura original) i una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada.

Per tal que el títol tingui validesa, la persona interessada l’ha de signar, un cop comprovada l’exactitud de les dades que hi figuren.

Enviament del títol

La persona interessada pot sol·licitar electrònicament l’enviament del títol a la delegació o subdelegació del Ministeri d’Educació més propera al seu domicili, si viu dins l’Estat, o a l’ambaixada o consolat general (no honorífic) d’Espanya més proper, si viu a l’estranger.

Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Sol·licitud d'enviament de títol oficial” i seguir els passos indicats. 

D’acord amb el que preveu el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus del cost d’enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament. Consulteu el cost d'aquest servei a la pàgina web de Preus.

Torna a l'inici

Certificat substitutori del títol

Mentre no rebi el títol definitiu, i per tal de col·legiar-se o presentar-lo a administracions, etc., la persona interessada pot sol·licitar telemàticament l’expedició d’un certificat substitutori del títol. El certificat s’emet per triplicat en català, castellà i anglès, en format paper.

Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Certificat substitutori del títol” i seguir els passos indicats.

El cost del certificat s’estableix d’acord amb el que preveu el decret anual pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. Consulteu-ho a la pàgina web de Preus.

Un cop expedit el certificat, la persona interessada rep una notificació per recollir-lo presencialment a la Secció de Gestió Acadèmica, presentant un document oficial que la identifiqui.

La persona interessada pot autoritzar una altra persona a recollir el certificat mitjançant un imprès d'autorització de recollida de documentació (que es pot descarregar de la pàgina d'Impresos). La persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, l'imprès d'autorització degudament emplenat (preferentment amb signatura original) i una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada.

Torna a l'inici

Duplicat del títol

Les persones titulades per la Universitat de Girona poden sol·licitar a la Secció de Gestió Acadèmica un duplicat del títol si es dóna una d’aquestes circumstàncies:

a) S’han modificat les dades personals de la persona interessada respecte de les consignades a la sol·licitud. En aquest cas, cal adjuntar a la sol·licitud el document oficial que doni fe de la modificació.

b) El títol original s’ha extraviat. En aquest cas, la persona interessada ha de publicar un anunci al BOE per denunciar la pèrdua, i si al cap de 30 dies el títol no s’ha trobat, pot tramitar la sol·licitud del duplicat, adjuntant-hi una còpia de l’anunci publicat.

c) El títol original s’ha deteriorat o destruït. En cas de deteriorament, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar el títol malmès. En cas de destrucció, cal fer constar la causa de la destrucció i, si escau, un informe de l’organisme competent que en pugui donar fe. Si el deteriorament o la destrucció són imputables a la Universitat de Girona, aquesta inicia d’ofici el tràmit sense cap cost per a la persona interessada.

Per obtenir el duplicat del títol cal abonar-ne el preu corresponent, que és idèntic al preu del títol pròpiament dit, tal com determina anualment el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Un cop expedit el duplicat, la persona interessada rep una notificació per recollir-lo presencialment a la Secció de Gestió Acadèmica, presentant un document oficial que la identifiqui.

En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols d’ensenyaments oficials (Ordre de 8 de juliol de 1988 del MEC - BOE núm. 167, de 13/07/1988), la persona interessada només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un poder notarial; en aquest cas, la persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, el poder notarial, una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada i, si escau, el comprovant de pagament del títol.

Torna a l'inici

Certificat acadèmic personal (CAP)

Totes les persones que hagin iniciat un expedient acadèmic a la Universitat de Girona poden sol·licitar i obtenir, en qualsevol moment, un certificat acadèmic personal (CAP). El CAP és un document oficial que acredita la situació de l'expedient acadèmic (currículum, qualificació global, requeriments del pla d'estudis i, si escau, dades de finalització d'estudis i expedició de títol).

Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Certificat acadèmic personal (CAP)” i seguir els passos indicats.

El cost del certificat s’estableix d’acord amb el que preveu el decret anual pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. Consulteu-ho a la pàgina web de Preus.

El document s’expedeix per triplicat en català, anglès i castellà, en format PDF i signat electrònicament.

Torna a l'inici

 

Última modificació: 02/07/2018