Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Guia de matrícula

Oferta de asignaturas para el curso académico 2004-2005 - Administración y Dirección de Empresas


Cómo se utiliza la guía
  • Estructura: las asignaturas se presentan por cursos, excepto las asignaturas no asociadas a ningún curso concreto (si las hay), que se muestran separadamente, y dentro de cada curso, por el módulo a que pertenecen.
  • Abreviaturas utilizadas: T = tipo de asignatura (B = básica, OB = obligatoria, OP = optativa); C = número de créditos; G = grupo o grupos; D = duración (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segundo semestre; A = anual); I = idioma o idiomas principales de las clases (CA = catalán; ES = español; EN = inglés; FR = francés; IT = italiano; DE = alemán).
  • Información adicional: clica sobre los nombres de las asignaturas para acceder a la información adicional de cada una (grupos, competencias, contenidos, actividades, bibliografía, evaluación y calificación).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Derecho de la empresa (introducción al derecho)  (3107AD0066)
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
T A 2
B 2
Historia económica mundial  (3107AE0008)
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
OB A A
B A
Introducción a la contabilidad  (3107AE0009)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
Introducción a la economía  (3107AE0010)
Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.
OB A A
B A
Matemáticas para la economía I  (3107AE0013)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A
Sociología  (3107AE0017)
Institucions socials. Marc social i polític de l’activitat econòmica. Estructura i canvis socials. L’empresa com a institució social i com a organització. Desenvolupament tecnològic, condicions de treball i qualificació.
OB A 1
B 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Contabilidad general  (3107AE0001)
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
T A A
B A
Economía mundial  (3107AE0005)
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
T A A
B A
Historia económica de España  (3107AE0007)
Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.
OB A 2
B 2
Introducción a la estadística  (3107AE0011)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.
T A A
B A
Matemáticas para la economía II  (3107AE0014)
Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.
T A A
B A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Economía de la empresa I  (3107AE0003)
Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
T A A
B A
Economía española y de Cataluña  (3107AE0004)
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
T A A
B A
Estadística e introducción a la econometría  (3107AE0006)
Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
T A A
B A
Sistemas fiscales  (3107AE0016)
Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.
OB A 1
B 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Quart curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Contabilidad general y analítica  (3107AD0001)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Dirección comercial  (3107AD0002)
Màrqueting i planificació estratègica. Els mercats i l'anàlisi del consumidor. Estratègia comercial. Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis
T A A
Dirección financiera  (3107AD0003)
Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.
T A A
Econometría  (3107AD0004)
Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.
T A A
Derecho laboral  (3107AD0007)
Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.
OB A 1
Derecho mercantil  (3107AD0008)
INTRODUCCIÓ BASICA AL DRET EMPRESARIAL PRIVAT AMB ATENCIÓ ESPECIAL A LA REGULACIÓ DE LA COMPETÈNCIA, A LA PROTECCIÓ DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS, A LES SOCIETATS LIMITADES I ANÒNIMES I AL DRET CONCURSAL.
OB A 2
Dirección de recursos humanos  (3107AD0009)
Polítiques de recursos humans a l’empresa. Congruència entre capacitats, habilitat i aptituds i la seva aplicació en el procés de treball. Valoració del rendiment. Adaptació dels recursos humans als canvis en l’organització del treball. Gestió de competències i la seva aplicació a les polítiques de gestió integral dels recursos humans.
OB A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Cinquè curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Consolidación contable  (3107AD0005)
Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
T A 1
Dirección estratégica y política de empresa  (3107AD0006)
Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
T A A
Dirección de producción y operaciones  (3107AD0010)
Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Sense mòdul definit
Teoría financiera  (3107AD0013)
Anàlisi del mercat de capital i gestió de carteres. Fonaments teòrics i aplicacions pràctiques. Futurs, opcions i gestió de la renda fixa.
OP A 1
TR 2
Economía industrial  (3107AD0014)
Organització interna de l’empresa. Models d’agència. Fusions i adquisicions. Modelització via a la teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d’entrada i competència potencial. Temes de política industrial: Liberalització, privatització i defensa de la competència.
OP A 2
Economía regional y urbana  (3107AD0016)
Factors locacionals en economia. Les economies urbanes: factors d'aglomeració. Els sistemes econòmics regionals. Altres polítiques amb efectes territorials. La política econòmica regional de la Unió Europea. Models de creixement regional. El debat sobre la convergència econòmica de les regions.
OP A 1
Investigación de mercados  (3107AD0024)
Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.
OP A 1
Análisis contable superior  (3107AD0025)
Anàlisi dels comptes intermitjos, segmentades i sectorials. Tècniques de predicció i comptabilitat provisional. Models d’avaluació de la solvència. Problemàtica de l'anàlisi dels grups d'empreses i entitats públiques.
OP A 2
Contabilidad y fiscalidad  (3107AD0028)
Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.
OP A 1
Historia de las relaciones económicas internacionales  (3107AD0031)
Anàlisi històrica dels fluxos econòmics internacionals, dels marcs reguladors canviants i dels seus efectes sobre el desenvolupament econòmic en diferents societats i èpoques.
OP A 1
Historia del pensamiento económico  (3107AD0032)
Anàlisi històrica del pensament econòmic: clàssic, neoclàssic, institucionalista, keynessià. Corrents actuals.
OP A 2
Derecho bancario  (3107AD0036)
Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.
OP A 1
Instituciones de la Unión Europea y políticas comunitarias  (3107AD0037)
Evolució del procés de construcció europea. Institucions comunitàries. Ordenament jurídic. Pressupost. Fons estructurals i de cohesió. Dret de la competència i ajuts públics. Polítiques comunes i comunitàries.
OP A 2
Métodos matemáticos para la economía  (3107AD0038)
Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.
OP A 1
Matemática de las operaciones financieras  (3107AD0040)
Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
OP A 2
Estructuras organizativas  (3107AD0041)
Anàlisi dels diferents elements que componen les dimensions claus de les estructures organitzatives. Disseny organitzatiu. Els processos de comunicació, presa de decisions i socialització. L'empresa com a organització humana.
OP A 2
Sociología del consumo  (3107AD0043)
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.
OP A 2
Creación de empresas  (3107AD0045)
Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
OP A 1
Mercados y organizaciones  (3107AD0046)
Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
OP A 2
Simulación de gestión  (3107AD0048)
Presa de decisions en l'empresa i anàlisi dels resultats. Simulació a partir de paquets informàtics i casos pràctics.
OP A 2
Comercio exterior  (3107AD0049)
Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.
OP A 2
Análisis estratégico sectorial  (3107AD0050)
Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.
OP A 1
Control de gestión  (3107AD0055)
El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).
OP A 1
Macroeconomía I  (3107AE0012)
Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
T A A
B A
FJ 1
Microeconomía I  (3107AE0015)
Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
T A A
B A
Introducción a la econometría  (3107AS0001)
OB A 2
Matemáticas para economistas  (3107AS0002)
Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top