Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Guia de matrícula

Oferta de asignaturas para el curso académico 2016-2017 - Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos


Cómo se utiliza la guía
  • Estructura: las asignaturas se presentan por cursos, excepto las asignaturas no asociadas a ningún curso concreto (si las hay), que se muestran separadamente, y dentro de cada curso, por el módulo a que pertenecen.
  • Abreviaturas utilizadas: T = tipo de asignatura (B = básica, OB = obligatoria, OP = optativa); C = número de créditos; G = grupo o grupos; D = duración (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segundo semestre; A = anual); I = idioma o idiomas principales de las clases (CA = catalán; ES = español; EN = inglés; FR = francés; IT = italiano; DE = alemán).
  • Información adicional: clica sobre los nombres de las asignaturas para acceder a la información adicional de cada una (grupos, competencias, contenidos, actividades, bibliografía, evaluación y calificación).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Básico
Metodología y tecnología de la programación I  (3105G07004)
Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
B 9 C 1 CA
Estructura y tecnología de computadores I  (3105G07005)
Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.
B 9 C 1 CA
Metodología y tecnología de la programación II  (3105G07009)
Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
B 6 C 2 CA
Elementos matemáticos para videojuegos  (3105G13001)
Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.
B 9 A 1 CA
Arquitecturas de consolas y dispositivos de videojuegos  (3105G13009)
Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.
B 7 A 2 CA
Módulo: Interacción
Formación de imágenes e interacción entre objetos  (3105G13010)
Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.
OB 6 A 2 CA
Módulo: Arte y Producción
Cultura visual y medios de comunicación  (3105G13028)
La cultura visual és entesa com a un camp disciplinar específic per analitzar i interpretar la cultura comtemporànea alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la neurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimensió de la imatge.
OB 5 A 2 CA
Arte y videojuegos  (3105G13031)
Introducció a les principals eines manuals i informàtiques que permeten la creació d'entorns i personatges en els videojocs. Introducció a: Teoria de la perpectiva. Coneixement de les proporcions. Llenguatge gràfic. Teoria de la fotografia. Elements bàsics de disseny 2D i 3D. Retoc fotogràfic. Disseny gràfic. Modelització i renderitzat.
OB 3 A 1 CA
Expresión gráfica y artística  (3105G13032)
Teoria de l'expressió gràfica. La perspectiva y la proporció. Volum, llum i ombres. El cos humà. Tècniques i medis tradicionals. Story Board. Tractament d'imatges. Dibuix vectorial 2D.
OB 6 A 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Básico
Estructuras de datos y algorítmica  (3105G07010)
Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.
B 9 A 1 CA
B 1 CA
Bases de datos  (3105G07021)
Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.
B 9 A 1 CA
B 1 CA
Ingeniería del software I  (3105G07022)
Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.
B 5 A 2 CA
B 2 CA
Módulo: Interacción
Multimedia e interfases de usuario  (3105G07012)
Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.
OB 5 A 1 EN
Módulo: Fundamentos
Sistemas operativos  (3105G07025)
Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria
OB 5 A 2 CA
B 2 CA
Módulo: Diseño y Desarrollo
Diseño y desarrollo de juegos web  (3105G13020)
Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.
OB 5 A 2 EN
Programación de juegos 2D y 2.5D  (3105G13021)
Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació en 2D i 3D. Eines d'edició de contingut.
OB 5 A 2 CA
Diseño conceptual de los vídeojuegos  (3105G13027)
Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.
OB 5 A 2 EN-CA
Módulo: Arte y Producción
Narrativa de los videojuegos  (3105G13029)
Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.
OB 7 A 1 CA
Diseño 2D y 3D  (3105G13033)
Mapes de bits. Arxius vectoritzats. Disseny 3D. Modelatge 3D. Renderitzat. Creació d'entorns. Creació d'objectes.
OB 5 A 2 CA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top