Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Guia de matrícula

Oferta de asignaturas para el curso académico 2010-2011 - Grado en Historia


Cómo se utiliza la guía
  • Estructura: las asignaturas se presentan por cursos, excepto las asignaturas no asociadas a ningún curso concreto (si las hay), que se muestran separadamente, y dentro de cada curso, por el módulo a que pertenecen.
  • Abreviaturas utilizadas: T = tipo de asignatura (B = básica, OB = obligatoria, OP = optativa); C = número de créditos; G = grupo o grupos; D = duración (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segundo semestre; A = anual); I = idioma o idiomas principales de las clases (CA = catalán; ES = español; EN = inglés; FR = francés; IT = italiano; DE = alemán).
  • Información adicional: clica sobre los nombres de las asignaturas para acceder a la información adicional de cada una (grupos, competencias, contenidos, actividades, bibliografía, evaluación y calificación).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Créditos Básicos comunes de Facultad
Comunicación oral y escrita  (3102G00001)
Aquesta assignatura té com a objectiu donar competències en la lectura crítica dels textos, l'escriptura de textos acadèmics i creatius --tant en en format tradicional com electrònic-- i l'expressió oral.
B 12 A A
B A
C A
D A
E A
La evolución de las sociedades humanas  (3102G00002)
Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.
B 12 A A
B A
C A
D A
E A
Módulo: Créditos básicos propios: : mundo actual I y II
Mundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedad  (3102G00016)
Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i social, així com de les característiques polítiques, del període que s'obre amb el final de la Segona Guerra Mundial i arriba fins als nostres dies. Reflexió específica sobre les dinàmiques de cooperació i de conflicte que es registren tant en el sistema de relacions internacionals com en el marc dels Estats-nació.
B 6 A 1
Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad  (3102G00017)
Aquest mòdul es proposa ser una introducció a diverses problemàtiques pròpies del món actual. En aquesta segona part (Món Actual II) s'analitzaran els problemes relacionats amb el patrimoni cultural, en general, la memòria i la construcció de les identitats en un món canviant
B 6 A 1
B 1
Módulo: Prehistoria e Historia antigua
Prehistoria  (3102G04018)
Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. I això des dels primers homínids fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
OB 12 A A
Historia antigua  (3102G04027)
Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat antiga, amb referència especial a la història antiga de la península Ibèrica .
OB 12 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Módulo: Créditos Básicos comunes de Facultad
Historia de la ciencia y la cultura  (3102G00015)
'Introducció a la història cultural i científica occidental basada en un punt de vista interdisciplinària que enllaçant mètodes i enfocaments propis de les diverses disciplines humanístiques. L'assignatura té un caràcter fonamentalment pràctic. L'alumnat estudiarà aspectes rellevants i fonamentals per a la construcció de la cultura i la ciència europea i occidental a través del contacte amb una sèrie d'idees, debats, autors, obres, artefactes, texts i descobriments. '
B 12 A A
B A
C A
Módulo: Créditos básicos complementarios
Análisis de los medios de comunicación  (3102G00003)
-Descripció i anàlisi dels principals mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals, i dels seus models teòrics. -Anàlisi i interpretació dels mitjans de comunicació al llarg de la història en el domini universal. -Anàlisi i interpretació de la funció dels mitjans de comunicació al món contemporani.-Descripció, anàlisi i interpretació de les representacions de l'actualitat que ofereixen els mitjans de comunicació.-Anàlisi de diferents models informatius i interpretatius, tant nacionals com internacionals -Gèneres de frontera: el reportatge literari, el fotoperiodisme, el documental audiovisual.-El llenguatge publicitari, internet i els blocs personals.
B 6 A 2
Teoría de la comunicación  (3102G00004)
L'assignatura parteix de l'anàlisi del concepte de modernitat i la manera com aquest estableix un model de cultura de masses oposat als models de l'alta cultura. A partir d'aquest problema s'estudiarà la vigència d'aquesta oposició en la cultura de la postmodernitat i en els nous camins oberts per les noves tecnologies de la informació.
B 6 A 1
Fundamentos del lenguaje  (3102G00005)
Estudi de les característiques del llenguatge humà
B 6 A 1
Geografía de Europa  (3102G00006)
Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte 'Europa'; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espaialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals. El paper d'Europa al món.
B 6 A 1
Patrimonio natural y problemática ambiental en Europa  (3102G00007)
Presentar els principals elements del patrimoni natural d'Europa. Analitzar les interrelacions entre els principals vectors ambientals i la societat europea, examinant especialment les polítiques ambientals que promou la Unió Europea i els problemes que afecten els paisatges que hi ha a Europa. Continguts: Les activitats econòmiques i la contaminació de l'aire; Els rius d'Europa; Els boscos europeus; La protecció de la naturalesa; La muntanya europea: un espai de trobada; la gestió dels residus i altres problemes ambientals. Polítiques ambientals de la Unió Europea.
B 6 A 2
Introducción a la imagen cinematográfica  (3102G00008)
L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.
B 6 A 1
Patrimonio cultural: conceptos y actuaciones  (3102G00009)
Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
B 6 A 2
Antropología filosófica  (3102G00010)
Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals
B 6 A 2
Ética  (3102G00011)
Aquest curs vol ser una introducció a l’ètica com a disciplina filosòfica, és a dir, com a reflexió sobre la moral. Tanmateix, també vol ser una introducció a l’ètica centrada en la perspectiva i els problemes morals de caràcter públic, problemes que més o menys ens afecten a tots en tant que ciutadans. Així doncs, en primer lloc veurem en quin sentit podem dir que els humans som éssers morals. En segon lloc, explicarem els trets generals de les principals teories ètiques. A continuació considerarem els conceptes centrals de l’ètica que podríem anomenar “cívica”. I, finalment, amb tot el bagatge teòric adquirit en aquests dos últims apartats, mirarem d’abordar el plantejament que hem de fer de tota una sèrie de problemes concrets que reclamen una determinada sensibilitat ètica. En aquest punt, veurem que el bagatge teòric habitual no sempre respon bé als plantejaments i a la sensibilitat que tenim en aquests casos problemàtics.
B 6 A 1
Lecturas de literatura universal  (3102G00012)
Lectura i comentari d'obres literàries majors de la tradició occidental, i contextualització històrica i estètica dels textos.
B 6 A A
Gramática normativa y ortografía catalanas  (3102G00013)
La construcció i l'aplicació de la normativa gramatical del català.
B 6 A 1
Gramática normativa y ortografía del español  (3102G00014)
En aquesta assignatura es presentaran les qüestions més conflictives de la gramàtica normativa de l'espanyol tant pel que fa a l'ortografia, morfologia, sintaxi i estil. Així mateix s'explicaran les principals divergències entre norma i ús i s'oferiran recursos per reparar les possibles manques que en aquest camp puguin tenir els estudiants.
B 6 A 1
Módulo: Historia medieval, moderna y contemporánea
Historia medieval  (3102G04019)
Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat mitjana, amb especial referència a la història medieval d’Espanya.
OB 12 A A
Historia moderna  (3102G04028)
Introducció general a la història d´aquest període de la història universal, i en les seves diverses vessants: economia, societat, política, religió, etc.
OB 12 A A
Historia contemporánea  (3102G04029)
Estudi històric del període comprès entre 1776 i 1945, des de la política i l'economia fins a la cultura i la ideologia, amb un èmfasi especial en la història d'Europa.
OB 12 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top