If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Image formation and object interaction (3105G13010/2016)


General information  
  • Academic year : 2016
  • Description : Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.
  • ECTS credits : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : XAVIER CUFI SOLEARNAU OLIVER I MALAGELADA

Language : Català (75%), Anglès (25%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
  1. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  2. CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  3. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  4. CT04 - Treballar en equip
  5. CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  6. CE30 - Capacitat de conèixer i comprendre els principis de les càmeres, òptiques, i processos d'adquisició i formació de imatges, així com les bases de la cinemàtica, estàtica i dinàmica dels objectes per crear simulacions en videojocs

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Fonaments de Càmeres i Òptiques

  2. Principi de la formació d'imatges

  3. Relació entre l'espai 3D i la imatge 2D

  4. Cinemàtica i estàtica d'objectes

  5. Dinàmica i interaccions entre objectes

  6. Física en el disseny de videojocs

  7. Simulacions en temps real
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Classes participatives231538
Classes pràctiques153045
Prova d'avaluació61824
Resolució d'exercicis 231538
Tutories505
Total 7278150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
  • Grant Palmer (2005). Physics for Game Programers. Apress. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Problemes. Lliurament d'ExercicisActivitat optativa. NO Recuperable.20
Pràctiques. Lliurament de Petits ProjectesActivitat obligatòria. Recuperable.

50
Exàmens sobre continguts teòrics i pràctics de l'assignaturaActivitat obligatòria. Recuperable 30

 

Mark

L'assignatura s'avalua considerant les següents activitats:

1. Realització d'un examen dels continguts teòrics i pràctics al final de curs (exercicis i petites practiques). Activitat Obligatòria. 30 % de la nota
2. Realització de les pràctiques de l'assignatura. Activitat Obligatòria. 50 % de la nota
3. Presentació d’exercicis proposats. Activitat Optativa. 20% de la nota

L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria.
L'avaluació de les pràctiques es basarà en:
1) Anàlisi prèvia i preparació de la pràctica (cal portar un report amb la preparació de la pràctica per accedir a la sessió del laboratori) (10 %)
Report Previ: esquema i anàlisi realitzat del problema que s’ha de resoldre amb el programa
2) Desenvolupament del treball en el laboratori (independència en el treball, solució de problemes, treball en equip, …) (40 %)
3) Presentació del treball al professor al final de la sessió de pràctiques (25 %)
4) Report UTIL final que cal lliurar als professors (25 %)
Programa desenvolupat (amb comentaris) + problemes apareguts I com s’han solucionat.

La realització dels problemes i exercicis és obligatòria
Cal lliurar a temps els exercicis que es plantegin. Es proporcionarà feedback sobre les solucions aportades en cada cas (no sempre en forma de nota numèrica), i es plantejaran mètodes d’avaluació entre iguals.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global més gran o igual que 5 en la mitjana de l'assignatura, en l'examen teòric i en les pràctiques de l’assignatura.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

Algun dels següents casos:
- No presentar-se a l'examen de continguts teòrics i pràctics
- No assistir a les pràctiques obligatòries de laboratori

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top