If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Software engineering I (3105G07022/2016)


General information  
 • Academic year : 2016
 • Description : Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.
 • ECTS credits : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : JOAN ANTONI SELLARÈS CHIVAJOAN SURRELL SAURIJOSEP SUY FRANCH

Language : Català (100%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Group B

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : JOAN ANTONI SELLARÈS CHIVAJOAN SURRELL SAURIJOSEP SUY FRANCH

Language : Català (100%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 2. CB02 - Planificar i organitzar les propostes i projectes.
 3. CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 4. CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
 5. CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 6. CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
 7. CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 8. CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 9. CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 10. CCI3 Capacitat per a comprendre la importància de la navegació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les seves habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
 11. CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 12. CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 13. CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 14. CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 15. CE14 - Capacitat per comprendre la importància de la negociació , els hàbits de treball efectius , el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari
 16. CCI12 Coneixement i aplicació de característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades,que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 17. CCI13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per l'emmagatzematge, procediment i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 18. CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 19. CCI16 Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de software.
 20. CE22 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells
 21. CCI17 Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 22. CE23 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web
 23. CE26 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari
 24. CE27 - Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Introducció a l'enginyeria del software.

  2. Enginyeria del software orientada a objectes.

  3. Eines per a modelar software.
    3.1. Llenguatges de modelatge (UML).
    3.2. Eines CASE.

  4. Process de desenvolupament del software.
    4.1. Requeriments.
    4.2. Anàlisi.
    4.3. Disseny.
      4.3.1. Principis GRASP.
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Anàlisi / estudi de casos066
Classes expositives281442
Classes pràctiques281240
Elaboració de treballs01717
Prova d'avaluació51217
Tutories303
Total 6461125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • Larman, Craig (cop. 2003 ). UML y patrones : una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Booch, Grady (cop. 2000 ). El Lenguaje unificado de modelado : manual de referencia : UML . Madrid [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Jacobson, Ivar (cop. 2000 ). El Proceso unificado de desarrollo de software . Madrid [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Booch, Grady (2005 ). The Unified modeling language user guide (2nd ed.). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. Recuperat 06-07-2011, a http://proquest.safaribooksonline.com/0321267974 Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, Dave West (2006). Head First Object-Oriented Analysis and Design: A Brain Friendly Guide to Ooa&d. O'Reilly Media. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Prova d'avaluació amb apunts.Avaluar coneixements de temes 3 i 4.10
Pràctiques exercici 1.Avaluar coneixements de temes 3 i 4.4,5
Pràctiques exercici 2.Avaluar coneixements de temes 3 i 4.9
Pràctiques exercici 3.Avaluar coneixements de temes 3 i 4.7,5
Pràctiques exercici 4.Avaluar coneixements de temes 3 i 4.9
Examen final escrit.Avaluar coneixements de tota l'assignatura.60

 

Mark

La prova d'avaluació amb apunts és no obligatòria i no recuperable.

L'entrega de les quatre pràctiques és obligatòria i no recuperable.

L'examen final és obligatori i recuperable.

Les pràctiques tenen una data límit de lliurament i s'avaluaran de forma continuada.

La prova d'avaluació amb apunts, les pràctiques i l'examen final es puntuaran entre 0 i 10.

La nota de la prova d'avaluació amb apunts serà el 10% de la nota final.

La nota de les pràctiques serà el 30% de la nota final. La Pràctica 1 val el 15%, la Pràctica 2 el 30%, la Pràctica 3 el 25% i la Pràctica 4 el 30% de la nota de pràctiques.

La nota de l'examen final escrit serà el 60% de la nota final.

Per a aprovar l'assignatura, la nota de l'examen final haurà de ser com a mínim igual a 5.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

Es considerarà no presentat a qui no hagi entregat alguna de les quatre pràctiques o no s'hagi presentat a l’examen final. En ambdós supòsits no hi haurà possibilitat de recuperació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observations
Les pràctiques es faran en grups de 2 alumnes.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Recommended subjects
 1. Bases de dades

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top