If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Programming methodology and technology I (3105G07004/2016)


General information  
 • Academic year : 2016
 • Description : Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
 • ECTS credits : 9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group C

Duration : Semestral, 1r semestre

Teaching Staff : FRANCISCO CASTRO VILLEGASMIQUEL FEIXAS FEIXASMARTA FORT MASDEVALLJAUME RIGAU VILALTAJOAN SURRELL SAURI

Language : Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria3
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Pràctiques d'aula informàtica7
Pràctiques d'aula informàtica8
Pràctiques d'aula informàtica9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 2. CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 3. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 4. CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 5. CE01 - Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors , els sistemes operatius , les bases de dades i , en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria
 6. CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 7. CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
 8. CFB3 Capacitat per comprendre i dominar els concepte bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractaments automàtic de la informació a través de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria
 9. CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 10. CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 11. CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut
 12. CE16 - Capacitat per acomprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta , lògica , algorítmica i complexitat computacional , i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Introducció
    1.1. Introducció a la computació
    1.2. Conceptes bàsics d'algorísmica

  2. Tipus elementals de dades i estructures algorísmiques bàsiques
    2.1. Variables, tipus i expressions
    2.2. Assignació, entrada i sortida
    2.3. Estructures algorísmiques: seqüencial, alternativa i iterativa
    2.4. Disseny iteratiu

  3. Accions i funcions
    3.1. Disseny descendent
    3.2. Accions i funcions. Pas de paràmetres
    3.3. Especificació amb precondició i postcondició

  4. Seqüències
    4.1. Definició de seqüència i operacions bàsiques
    4.2. Algorismes amb seqüències
    4.3. Fitxers seqüencials

  5. Tuples i taules
    5.1. Definició i ús de tuples
    5.2. Definició de taula i operacions bàsiques
    5.3. Algorismes amb taules
    5.4. Algorismes bàsiques de cerca i ordenació

  6. Eficiència
    6.1. Concepte
    6.2. Mesures asimptòtiques
    6.3. Càlcul de l'eficiència d'un algorisme
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Classes participatives5651107
Elaboració de treballs23234
Prova d'avaluació808
Resolució d'exercicis 225476
Total 88137225

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Control 1Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 2 i 3.
10
Control 2Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 4 i 5.
20
Control 3 (pràctica final)Es proposa un exercici que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. No recuperable.20
Control 4 (examen final)Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10.50

 

Mark

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota del Control 4 és superior o igual a 4 sobre 10

Nota final = Control 1 (10%) + Control 2 (20%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%),

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Control 1 (10%) + Control 2 (20%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%)).


Tothom qui hagi realitzat el Control 4 i que tingui la Nota final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació del Control 4 durant el període establert en el calendari acadèmic. La nota obtinguda en el període de recuperació serà la definitiva del Control 4.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet el Control 4 (examen final).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observations
Entendre un programa no és el mateix que saber-lo fer. Per tant, cal realitzar molts exercicis per aprendre a programar.

Per seguir adequadament l'assignatura, cal realitzar els exercicis en els terminis que s'indicaran.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top