If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Introduction to law (3107EC0052/2008)


Note: provisional content
General information  
 • Academic year : 2008
 • Description : L’ordenament jurídic. Institucions de dret públic i de dret privat. Bases constitucionals del sistema econòmic
 • Credits : 6
 • Primary language of instruction : Català
 • English is used to teach the subject : Gens (0%)
 • Documents in English are used : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : FRANCISCO PAULA REBLED SARRAALFONS SURROCA COSTA

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoriadc 16-18, dv 16-18113
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Group B

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : FRANCISCO PAULA REBLED SARRAALFONS SURROCA COSTA

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoriadc 16-18, dv 16-18113
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Group C

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : FRANCISCO PAULA REBLED SARRAALFONS SURROCA COSTA

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoriadc 16-18, dv 16-18113
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. Capacitar l'estudiant per a l'anàlisi crítica d'alguns fenòmens sociològics essencials, així com per a la comprensió de l'estructura de l'estat.
 2. Dominar els coneixements bàsics per a comprendre textos jurídics essencials, així com els conceptes bàsics del Dret
 3. Comunicació escrita en llengua nativa
 4. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 5. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 6. Capacitat d'aprenentatge autònom

Others competences :

 1. Comprendre els conceptes jurídics elementals, com són les fonts del dret, els subjectes de les relacions jurídiques o institucions com ara el patrimoni o la responsabilitat.
 2. Conèixer la figura jurídica del contracte, ja sigui en la seva part general com cadascun dels contractes en particular.
 3. Conèixer l'estructura bàsica de l'Ordenament jurídic, en especial les diferents branques que el componen.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. L’ORDENAMENT JURÍDIC
    1.1. El concepte de dret i d’ordenament jurídic
    1.2. La regulació jurídica de l'activitat econòmica: dret públic i dret privat
    1.3. Branques del dret privat

  2. BRANQUES DEL DRET (I)
    2.1. El Dret Civil. Concepte i àmbit
    2.2. El Dret Mercantil. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    2.3. El Dret Comunitari. Concepte, àmbit i institucions

  3. BRANQUES DEL DRET (II)
    3.1. El Dret fiscal o tributari. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    3.2. El Dret del Treball i de la Seguretat Social. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    3.3. Altres branques del Dret

  4. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET.
    4.1. La norma jurídica en general: estructura i classes
    4.2. Les fonts del dret. A) La Constitució. B) La Llei: concepte, modalitats i contingut. C) Els reglaments. D) El costum i els usos normatius. E) Els principis generals del dret
    4.3. La normativa supranacional

  5. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES
    5.1. Els criteris d’interpretació de les normes jurídiques
    5.2. La integració de les normes jurídiques: analogia i equitat. El valor de la jurisprudència
    5.3. Infracció de les normes jurídiques i la seva sanció
    5.4. La renúncia al dret aplicable i el frau a la Llei

  6. LA PERSONA
    6.1. La persona física
    6.2. La representació: A) Representació voluntària. B) Representació legal
    6.3. La persona jurídica: tipus

  7. EL PATRIMONI
    7.1. Els béns i les coses
    7.2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada.
    7.3. La distinció entre béns mobles i immobles
    7.4. Classes de coses
    7.5. La producció i explotació de les coses: els fruits

  8. ELS DRETS SUBJECTIUS
    8.1. Concepte de dret subjectiu
    8.2. L’adquisició i extinció dels drets subjectius
    8.3. L’exercici dels drets i els seus límits: abús de dret i el principi general de la bona fe
    8.4. Els límits temporals de l’exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

  9. LA BASES JURÍDIQUES DEL SISTEMA ECONÒMIC
    9.1. Els principis constitucionals del sistema econòmic
    9.2. La propietat privada en el Codi civil i en la legislació especial
    9.3. Propietat, copropietat i possessió
    9.4. La propietat horitzontal: concepte i principis del seu règim jurídic

  10. ELS DRET REALS
    10.1. Drets reals i drets de crèdit
    10.2. Tipus de drets reals. A) Drets de gaudiment. B) Drets reals de garantia C) Drets reals d’adquisició preferent
    10.3. Sistema d’adquisició i transmissió dels drets reals
    10.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat

  11. LES OBLIGACIONS
    11.1. La relació obligatòria: concepte i estructura
    11.2. Les fonts de les obligacions: en particular, el contracte
    11.3. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries
    11.4. En particular, les obligacions recíproques

  12. EL COMPLIMENT I L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
    12.1. El pagament: subjectes i requisits objectius
    12.2. La mora del deutor
    12.3. L’incompliment. A) Execució forçosa. B) Responsabilitat per danys i perjudicis
    12.4. Protecció del dret de crèdit: A) La responsabilitat patrimonial universal del deutor. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana
    12.5. Altres instruments de garantia . A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres

  13. EL CONTRACTE EN GENERAL
    13.1. Contingut del contracte. A) El principi d’autonomia privada. B) Contractes típics i atípics
    13.2. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L’anul·labilitat. C) La rescissió

  14. CONTRACTES EN PARTICULAR (I): COMPRAVENDA, PERMUTA I DONACIÓ.
    14.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil
    14.2. Estructura del contracte de compravenda
    14.3. Obligacions del comprador
    14.4. Obligacions del venedor
    14.5. L’addició de pactes típics al contracte de compravenda
    14.6. Compra-vendes especials. Compravenda de béns mobles a terminis
    14.7. El contracte de permuta
    14.8. La donació

  15. CONTRACTES EN PARTICULAR (II): ARRENDAMENTS
    15.1. Arrendament de coses: A) Regulació general en el CC. B) Regulació especial en matèria d’arrendaments
    15.2. L’anomenat arrendament de serveis
    15.3. El contracte d’obra. A) Concepte i classes. B) Obligacions de les parts. C) Els riscos en el contracte d’obra
    15.4. El contracte d’edició: concepte i règim jurídic
    15.5. El contracte de mandat. La mediació

  16. CONTRACTES EN PARTICULAR (III): PRÈSTEC, DIPÒSIT, SOCIETAT I FIANÇA
    16.1. El contracte de préstec: concepte i règim
    16.2. El contracte de dipòsit: concepte i característiques
    16.3. La societat civil
    16.4. El contracte de fiança

  17. NOVES FIGURES CONTRACTUALS
    17.1. L’arrendament financer o leasing
    17.2. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes
    17.3. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

  18. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
    18.1. Concepte i fonament
    18.2. La responsabilitat per fets propis
    18.3. La responsabilitat per fet aliè
    18.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa
    18.5. L’obligació d’indemnitzar: pressupòsits i abast
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Altres156
Anàlisi / estudi de casos82432
Cerca d'informació213
Classes expositives5252104
Prova d'avaluació31518
Tutories112
Total 6798165

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • Albaladejo García, Manuel (2003). Compendio de Derecho civil (12a ed.). Barcelona: Librería Bosch.
 • Díez-Picazo, Luis, Gullón, Antonio (1998). Instituciones de derecho civil (2ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lacruz Berdejo, José Luis, Parra Lucán, María Ángeles, Delgado Echeverría, Jesús (2004). Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho (4ª ed. rev. y puesta al día / por Jesús Delgado Echeverría, Mª Ángeles Parra Lucán). Madrid: Dykinson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lasarte Álvarez, Carlos (2005). Curso de Derecho civil patrimonial. Introducción al Derecho (11a ed.). Madrid: Tecnos.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Pràctica núm. 1. Les fonts del Dret. L'alumne haurà de respondre unes qüestions relacionades amb els temes 4 i 5 de l'assignatura, després d'haver realitzat la lectura dels textos recomanats.Es valorarà que l'estudiant respongui de forma clara i concreta. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 2. Persona física i la ineficàcia del contracte. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adqurits amb la lectura dels textos proposats per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives a un cas concret.Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 3. La compravenda. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adquirits amb la lectura dels textos proposars per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives al cas concret. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'inidica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 4. L'arrendament d'habitatge. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adquirits amb la lectura dels textos proposars per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives al cas concret. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Examen finalL'alumne s'examinarà de tot el contingut de l'assignatura en un examen amb l'estructura que s'indica en l'apartat "Qualificació".

 

Mark

1. Convocatòria de juny

En la convocatòria de juny, la nota final de l'assignatura està formada per dos elements: examen final i pràctiques.

A) Examen final (80% de la nota final)
La prova final consta de tres blocs:
1. Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntuen negativament.
2. Un segon bloc de preguntes curtes. Amb possibilitat que se’n pugui triar algunes (p.ex. sis preguntes a triar entre vuit). Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full.
3. Una pregunta tipus tema, que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.
Per qualificar l'examen es fa una ponderació global de les diverses parts. Aproximadament, cada part compta 1/3, però una quantificació molt baixa en una part o una part en blanc repercuteix negativament en la nota global. A la inversa, si s'obté una qualificació molt elevada en dues parts, una qualificació lleugerament més baixa en la tercera no repercuteix negativament en la nota global.

B) Pràctiques (20 % de la nota final)
Al llarg del semestre es proposaran quatre sessions d'estudi de casos, corresponents a diversos apartats del programa.
Abans de cada sessió es facilitarà a l'estudiant el material necessari per a la resolució de la pràctica a classe.
Caldrà que l'estudiant realitzi 3 de les 4 pràctiques proposades per a què aquestes es tinguin en compte en l'avaluació. En el cas que l'estudiant realitzi les 4 pràctiques proposades, es tindran en compte les tres millors notes per a aquesta part de l'avaluació.
L'assistència a les sessions de base de dades i de comentari de les pràctiques també és obligatòria per a què s'avaluï aquesta part de l'assignatura.

2. Convocatòria de setembre

En la convocatòria de setembre, la nota final serà la de l'examen final.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observations
Es recomana que l'alumne assisteixi tant a les classes tèoriques com a les pràctiques amb els textos legals corresponents a l'assignatura, fonamentalment, amb un exemplar actualitzat del Codi civil (es recomanen les edicions publicades per les editorials Tecnos i Civitas).
La legislació civil catalana i estatal també es pot trobar a la pàgina web del Projecte Norma civil, que coordina l'Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona (http://civil.udg.edu/normacivil/)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top