If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
European and comparative private law I (systems) (3104DR0064/2008)


Note: provisional content
General information  
 • Academic year : 2008
 • Description : Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.
 • Credits : 4,5
 • Primary language of instruction : Castellà
 • English is used to teach the subject : Indistintament (50%)
 • Documents in English are used : Majoritàriament (75%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 1r semestre

Teaching Staff : JORDI RIBOT IGUALADA

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoriadt 16-1915F
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences

  Others competences :

  1. Introducció als sistemes jurídics del nostre entorn, amb especial atenció al Dret privat.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Contents

    1. EL DRET COMPARAT. 1. Concepte del Dret Comparat. 2. Història del Dret Comparat 3. Funcions i objectius del Dret Comparat. 4. Metodologia. 5. Els límits del Dret Comparat

    2. ELS SISTEMES JURÍDICS. 1. L'estil del sistema jurídic. 2. La tradició jurídica occidental.

    3. FONTS DEL DRET I DETERMINACIÓ DEL DRET APLICABLE EN EL SISTEMA CONTINENTAL I EN EL COMMON LAW 1. Les divisions del Dret. 2. Fonts del Dret 3. Interpretació i aplicació. Regles. 4. El procediment a la tradició continental i a la del Common Law.

    4. EL SISTEMA ROMANISTA.1. De la recepció del Dret romà a les codificacions nacionals. 2. Història del Dret francès. 3. Característiques principals del Code civil. 4. La recepció del Code civil.

    5. EL SISTEMA GERMÀNIC. 1. Història del Dret alemany. 2. El BGB. 3. El ABGB 4. El Codi civil suís.

    6. EL SISTEMA DEL COMMON LAW. 1. El desenvolupament del Common Law anglès. 2. L'extensió del Common Law en el món. 3. El Dret als Estats Units.

    7. ALTRES SISTEMES JURÍDICS.1. Desenvolupament i configuració actual del Dret als països escandinaus. 2. El sistema jurídic de l'Orient llunyà. 2.1 Japó. 2.2 Xina. 3. El Dret islàmic. 4. El Dret hindú. 5. El dret privat a l'Africa negra.

    8. EL SISTEMA DE TRIBUNALS I LES PROFESSIONS JURÍDIQUES. 1. La jerarquia entre tribunals. 2. Les sentències judicials. 3. Els tribunals civils. 3.1. La primera instància. 3.2. l'apel·lació. 3.3. L'última instància. 4. La formació jurídica. 5. L'accés a la professió. 6. Els diferents operadors jurídics: advocats i procuradors. Barristers i solicitors. 7. L'assistència gratuïta.

    9. EL DRET PRIVAT EUROPEU. 1. El Dret Privat Europeu. 2. Els principis de Dret patrimonial europeu. 2.1. Els principis del Dret de contractes (PECL). 2.2. Els principis del Dret de la responsabilitat civil. 3. Altres iniciatives: els principis en matèria familiar. 4. Envers un Codi Civil Europeu: el Marc Comú de Referència de la Unió Europea. La utilitat del Dret comparat en el procés d'aproximació.
    Activities
  Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
  Classes expositives333063
  Elaboració de treballs93039
  Lectura / comentari de textos121224
  Total 5472126

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliography
  • Zweigert, Konrad, Kötz, Hein (1998). Introduction to comparative law (3rd rev. ed). Oxford: Clarendon Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Zweigert, Konrad, Kötz, Hein (cop. 2002). Introducción al derecho comparado. México, D.F: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • David, René 1906, Jauffret-Spinosi, Camille (cop. 2002). Les Grands systèmes de droit contemporains (11e éd). Paris: Dalloz. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Hondius, Ewoud H (cop. 2004). Towards a European civil code (3rd fully revised and expanded ed). The Hague Nijmegen: Kluwer Law International Ars Aequi Libri. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Zimmermann, Reinhard 1952 (2000). Estudios de derecho privado europeo. Madrid: Civitas. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Alfaro Águila-Real, Jesús, Cámara Lapuente, Sergio (2003). Derecho privado europeo. Madrid: Colex. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Peter DE CRUZ (2007). Comparative Law in a Changing World (3rd). London: Cavendish. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Raymond YOUNGS (2007). English, French and German Comparative Law (2nd). London : Cavendish. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Mathias Reimann / Reinhard Zimmermann (2006). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Evaluation and qualification
  Assessment activities
  Activity description Activity assessment %
  Treballs acadèmicament dirigits que desenvoluparan els alumnes i que aquests presentaran a l'aula per a la seva discussió. A l'inici del curs es lliurarà als alumnes la programació d'activitats acadèmicament dirigides i se'ls orientarà sobre el treball a desenvolupar, així com sobre la bibliografia corresponent.
  Es valorarà tant la presentació oral del treball, com la qualitat formal i material del treball escrit. La qualitat es mesurarà a partir de la bibliografia emprada, la correcció de l'exposició del tema i la capacitat d'anàlisi i síntesi dels diversos elements del treball.

   

  Mark

  L’avaluació de l'alumnes s'efectuarà mitjançant la valoració del seguiment i participació en les exposicions fetes a l'aula,així com de la seva participació en els treballs acadèmicament dirigits i en les sessions de debat sobre els temes proposats. Per millorar nota es proposarà la realització d'un examen escrit sobre els continguts de les lliçons 1, 2, 3 i 9 del programa.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observations
  Assignatura especialment indicada per a les persones interessades a continuar els seus estudis jurídics a l'estranger, així com per als estudiants SOCRATES que vulguin ampliar els seus coneixements dels ordenaments jurídics del nostre entorn.
  Per facilitar la participació dels estudiants SOCRATES, l'assignatura es pot impartir en llengua castellana. Així mateix, les intervencions a l'aula i els treballs acadèmicament dirigits es podran dur a terme en castellà o en anglès.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top