Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Escola Politècnica Superior

C/ M. Aurèlia Capmany,61
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctor  JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities) (Curs 2018-2019)

Dades generals

Únic màster oficial en Smart Cities a Espanya, amb títol reconegut a qualsevol universitat del món, donant accés al doctorat. (Publicació de la oficialitat del máster al BOE)
Nom del màster Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Àmbit Tecnologia
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Institut d’Informàtica i Aplicacions

Secretaria acadèmica Escola Politècnica Superior
Durada

60 ECTS; 1 curs acadèmic

Calendari i horari

De setembre 2016 a setembre 2017. Presencialitat de setembre 2016 a gener 2017, corresponent al mòdul de Formació. De febrer a setembre 2017, realització dels mòduls Pràctic-Innovació i Treball Final.

Règim i modalitat Temps parcial; Presencial
Idiomes d'impartició

Espanyol: 50 %; anglès: 50 %

Nombre màxim de places 40
Preu Preinscripció: 30,21 euros. Reserva de plaça: 500 euros (a compte de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://smartcitiesmaster.udg.edu/en/
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

L’objectiu principal del màster és oferir a enginyers, arquitectes, economistes i titulats afins, formació específica en tecnologies de la informació, urbanisme i socioeconomia per abordar els reptes actuals de les ciutats.

Participen en el màster ajuntaments amb un cert recorregut i experiència en la introducció de solucions intel·ligents per fer més eficients les seves ciutats. Les administracions locals proveiran un catàleg de temes i problemàtiques urbanes com a potencials temes de treball de màster.

La indústria participa en activitats formatives del màster impartint seminaris experts en què els estudiants rebran de primera mà els últims avenços en tecnologies urbanes.

Els estudiants, finalitzat el màster, estaran formats en la nova i prometedora professió d’urban technologist, que els permetrà entrar de forma avantatjosa en l’incipient mercat de les solucions i consultoria smart city, així com aprofundir els seus coneixements desenvolupant una carrera investigadora.

El màster consta de 3 mòduls: Formació, Pràctic-Innovació i Treball Final. El mòdul de Formació consta de 10 assignatures de 3 crèdits cadascuna, agrupades en els epígrafs següents:

 • Urbanístic:
  • Planificació urbanística i tecnologies de la informació: conceptes i iniciatives
  • El mesurament de la sostenibilitat i de la intel·ligència urbanes
 • Gràfic:
  • Tècniques per a la visualització urbana
  • Modelització, simulació i optimització
 • De dades:
  • Anàlisi i mineria de dades
  • Arquitectures de programari distribuït i sistemes multiagent
 • De xarxes i de la xarxa:
  • Monitorització i eficiència energètica
  • Infraestructures de comunicació i informació
 • Socioeconòmic:
  • Tecnologia social ubiqua i participació ciutadana
  • Noves economies urbanes i màrqueting de la ciutat

Els Seminaris Experts s’integren en el mòdul de Formació.

El mòdul Pràctic-Innovació, de 12 crèdits, l’integren les pràctiques en l'administració pública.

Finalment, el mòdul de Treball Final està integrat per l’assignatura de treball final, de 12 crèdits, i un workshop de resultats, de 3 crèdits.


Amunt

Accés i admissió
Requisits d’admissió

Podrà accedir al màster qui estigui en possessió de:

1. Un grau que habiliti per a l’exercici de la professió de

 • Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer civil o d'obres públiques;
 • Enginyer elèctric, electrònic, industrial i d’automàtica, de tecnologies industrials, informàtic, de telecomunicacions;
 • Administrador d’empreses.

2. Una titulació universitària superior com a:

 • Arquitecte, enginyer civil o d'obres públiques;
 • Enginyer elèctric, electrònic, industrial i d’automàtica, de tecnologies industrials, informàtic, de telecomunicacions;
 • Administrador d’empreses;

i similars, no adaptades a l'EEES.

3. Un grau o una altra titulació que, no estant inclosa en els casos anteriors, sigui considerada adequada per la Direcció del Màster si:

 • S’acredita, en el cas d’alumnat estranger, l’homologació d’un títol superior a un títol nacional que doni accés a estudis de màster.
 • Es verifica prèviament, en el cas d’alumnat estranger, que el nivell de formació corresponent a un títol superior no homologat es correspon o equival al corresponent títol nacional de grau, i que al país expedidor faculta per a l’accés a estudis de màster.
 • Si s'està en possessió d'un títol universitari no inclòs en els apartats 1 i 2, i d'una carrera professional que facin del sol.licitant un candidat adequat per a ser admès.

Amb caràcter excepcional, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, la Direcció del Màster podrà considerar l’admissió, de manera condicionada, dels estudiants que no compleixin els requisits d’accés però que es prevegi que en el moment d’iniciar-se les activitats ja els compliran.

No s’exigeix un nivell específic d’anglès per a l’admissió en el màster, encara que es valorarà com a mèrit l’acreditació d’un nivell superior al B2.1 o equivalent.
 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals
 • Consultoria professional i emprenedoria
 • Administració pública
 • Centres tecnològics i de recerca
 • Carrera investigadora: el màster dóna accés directe a estudis de doctorat
 • Departaments d’R+D en empreses de base tecnològica
 • Departaments tècnics d'enginyeries i empreses dedicades a la innovació i a la implantació de solucions tecnològiques

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir a un programa de doctorat en universitats nacionals o estrangeres, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

A la Unviersitat de Girona oferim la possibilitat de realitzar un doctorat en ciutats intel.ligents cursant el Doctorat en Tecnologia, línia d'investigació #3 en Sistemes Intel·ligents i Enginyeria del Control.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

  Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

  Sense adscripció departamental

   


  Amunt

  Pla d'estudis

  El màster està estructurat en un curs de dos semestres.

  El primer semestre es correspon al mòdul de Formació (veure descripció de les assignatures clicant el link "Formació"), que és presencial a Girona. Aquest mòdul s'inicia la tercera setmana de setembre i finalitza a finals de gener. Les classes s'imparteixen a les instal.lacions de l'Escola Politècnica Superior, localitzada al Campus Montilivi de la UdG, en horari de 15.00h a 19.00h de dilluns a divendres.

  El segon semestre es pot cursar de forma no presencial, l'inclouen els mòduls Pràctic-Innovació i Treball Final (veure descripció de les assignatures clicant als links "Pràctic-Innovació" i "Treball Final"). El mòdul Pràctic-Innovació s'inicia la primera setmana de febrer i finalitza a finals d'abril. El mòdul de Treball Final s'inicia la primera setmana de maig i finlaitza la darrera setmana de juliol. Els estudiants que vulguin cursar aquests dos mòduls de forma no presencial han de posar-se en contacte amb el responsable acadèmic del màster.

  Pla d'estudis

  El màster està estructurat en un curs de dos semestres.

  El primer semestre es correspon al mòdul de Formació (veure descripció de les assignatures clicant el link "Formació"), que és presencial a Girona. Aquest mòdul s'inicia la tercera setmana de setembre i finalitza a finals de gener. Les classes s'imparteixen a les instal.lacions de l'Escola Politècnica Superior, localitzada al Campus Montilivi de la UdG, en horari de 15.00h a 19.00h de dilluns a divendres.

  El segon semestre es pot cursar de forma no presencial, l'inclouen els mòduls Pràctic-Innovació i Treball Final (veure descripció de les assignatures clicant als links "Pràctic-Innovació" i "Treball Final"). El mòdul Pràctic-Innovació s'inicia la primera setmana de febrer i finalitza a finals d'abril. El mòdul de Treball Final s'inicia la primera setmana de maig i finlaitza la darrera setmana de juliol. Els estudiants que vulguin cursar aquests dos mòduls de forma no presencial han de posar-se en contacte amb el responsable acadèmic del màster.

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.