Estudia a la UdG

Màster en Medi Ambient

Màster en Medi Ambient


 
Dades generals

 
Nom del màster Màster en Medi Ambient
Programa oficial de postgrau POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Tipus Mixt
Promotors Institut de Medi Ambient Enllaç a un altre portal UdG, Facultat de Ciències Enllaç a un altre portal UdG
Crèdits 60
Idiomes d'impartició Català: 60%
Castellà: 10%
Anglès: 30%
Règim d’estudi Temps complet
Durada Un curs acadèmic
Inici del curs 1 d’octubre de 2007
Modalitat Presencial
Període lectiu Anual
Nre. màxim de places 40
Preu Públic (a títol orientatiu, en el curs 2006-2007 el preu s’ha fixat en 24-28 euros per crèdit ECTS. Mentre s’espera l’aprovació del decret de la Generalitat, previst per a mitjan juny de 2007, per al curs 2007-2008 es pot calcular un increment aproximat d'entre un 5% i un 7%).

Amunt

Objectius formatius

Amb aquest màster es pretén formar l’alumnat per tal que esdevingui expert en algun dels tres aspectes següents relacionats amb el medi ambient: la diversitat biològica i la seva conservació; la interpretació, l’ordenació i la gestió del territori, especialment els espais periurbans, rururbans i lliures, en sentit ampli, i, finalment, els fenòmens relacionats amb el medi atmosfèric i aquàtic, tant en l’entorn natural com en les situacions d’ús, gestió avançada i aprofitament d’aquests recursos.

Com a objectius concrets, destaquen:

  • Adquirir coneixements fonamentals per a l’anàlisi de les problemàtiques ambientals actuals.
  • Adquirir destreses i habilitats per donar resposta a les problemàtiques abans esmentades.
  • Iniciar-se en la pràctica professional en els diversos àmbits del medi ambient.

Amunt

Estructura curricular

El programa s’organitza en dues fases. En la primera es desenvolupen aprenentatges relatius a dos grups de competències: un primer de 15 ECTS que conté les competències de formació avançada genèrica de l’àmbit i que proporciona habilitats per buscar i transmetre coneixements que es consideren necessaris per a tota persona que assoleixi un títol de màster; i un segon grup de 30 ECTS que conté la formació avançada específica del màster en Medi Ambient. La segona fase, de 15 ECTS, correspon a unes pràctiques de recerca o unes pràctiques tutoritzades en una empresa o a l’Administració pública (a escollir).

Aquesta estructura es pot desplegar sobre tres especialitzacions o itineraris: Biologia Ambiental, Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, Física i Tecnologia Ambientals. Mitjançant l’elecció d’assignatures, l’alumnat podrà accedir a una formació de caire multidisciplinari si ho desitja.

Relació provisional d'assignatures del màster Document en format PDF

Descripció de les assignatures del màster en Medi Ambient Document en format PDF

Horaris i aules:

Amunt

Sortides professionals

Personal investigador en universitats, empreses o altres centres de recerca. Tècnic responsable de temes ambientals en empreses de diversos sectors i en l’Administració pública. Consultor ambiental. Gestor d’espais naturals protegits. Realització i seguiment d’auditories ambientals i estudis d’impacte ambiental. Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals (aigua, aire i sòl).

Amunt

Perfils d’ingrés, requisits de formació prèvia i criteris d’admissió i selecció

Es valoraran els expedients dels estudiants en possessió d’un grau o llicenciatura o enginyeria en Ciències Ambientals, Biologia, Química, Física, Enginyeria Industrial, Enginyeria Agrícola i Forestal, Geografia, Geologia, Economia i Sociologia, així com la formació aconseguida en diverses titulacions dels àmbits científic, tècnic i de les ciències socials, que podria requerir algun complement de formació.

Es prioritzarà l’alumnat que acrediti millor expedient acadèmic i també es consideraran els criteris següents: que disposin de finançament propi (beca) en el marc d’un grup de recerca de la Universitat de Girona; que s’acrediti coneixement d’idiomes (en particular, un coneixement suficient de la llengua anglesa per poder seguir els ensenyaments, que podrien ser impartits parcialment en anglès), i finalment, altres mèrits com ara l’experiència prèvia en l’àmbit de la investigació o de la pràctica professional en el camp del medi ambient. També es valorarà que l’objectiu final sigui la presentació d’una tesi doctoral a la Universitat de Girona.

» Més informació: Requisits generals d’accés als màsters oficials

Amunt

Preinscripció i matrícula

La preinscripció es realitzarà en línia.

Primer període de preinscripció: del 2 d’abril fins a l’1 de juliol de 2007

Adjudicació de places: el 18 de juliol de 2007

Primer període de matrícula: del 20 al 30 de juliol de 2007

En cas de quedar places vacants, s’obrirà un nou període de preinscripció del 20 de juliol al 19 de setembre de 2007.

» Més informació: Preinscripció i matrícula

Amunt

Accés al doctorat

Els estudiants que tinguin un mínim de 60 crèdits ECTS de programes oficials de postgrau (POP) o un títol oficial de màster, i sempre que entre el conjunt dels seus estudis universitaris de grau (actualment llicenciat, enginyer, diplomat o nivell equivalent) i postgrau hagin completat un mínim de 300 crèdits ECTS obtinguts en una universitat o centre d’ensenyament superior, poden sol·licitar ser admesos al doctorat de qualsevol POP de la Universitat de Girona. Les sol·licituds seran avaluades pel Consell de Doctorat de cada programa.

» Més informació: Doctorats de POP

Amunt

Contacte

Responsable acadèmic:

Josep Calbó 
Adreça de correu electrònic josep.calbo@udg.edu

Telèfon: 00 (34) 972 419 848

Amunt

Informació addicional


Estades a l’estranger

Consulteu el web de Relacions Internacionals de la UdG: http://www2.udg.edu/internacional/ Enllaç a un altre portal UdG

Beques

Consulteu el Portal de Recerca de la UdG: http://portalderecerca.udg.edu/ Enllaç a un altre portal UdG


La mobilitat del professorat visitant d’aquest màster ha rebut finançament de la Dirección General de Universidades, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia.

Amunt