Escola Politècnica Superior

Pràctiques

Pràctiques en Empreses/Institucions

Estades en l'Entorn Laboral

Les pràctiques en empreses permeten que els estudiants facin estades en empreses, amb l'objectiu de completar la seva formació i obtenir experiència pràctica. Permeten acostar la realitat de la indústria i del mercat laboral a la universitat.

El model de pràctiques en empreses per als estudiants de l'EPS són les Estades en l'Entorn Laboral (EEL).

Les principals característiques d'aquest model de pràctiques són les següents:

 • El marc legal és un conveni de cooperació educativa (RD 592/2014 de 11 de juliol).
 • No hi ha cap mena de vinculació laboral amb l'estudiant.
 • L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar.
 • En el cas de pràctiques no retribuïdes no hi ha despeses de Seguretat Social (RD 1493/2011).
 • Les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social (RD 1493/2011).
 • L'empresa pot definir, d'acord amb la universitat, el pla de treball i el perfil de cada plaça.
 • Permet conèixer, en profunditat i condicions reals de treball, candidats a incorporar a l'empresa.

 Els principals avantatges que incorpora aquest nou model al model tradicional de pràctiques són:

 • Pràctiques curriculars: major seguiment i control acadèmic des de la Universitat.
 • Supervisió d'un professor tutor que tindrà un mínim de 3 contactes amb l'empresa: presentació de l'estudiant, seguiment i finalització.
 • Reconeixement i avantatges (accés a serveis i recursos de la UdG) per al tutor de l'estudiant a l'empresa.
 • Control d'assoliment d'objectius: el professor tutor recull un informe de l'empresa, l'estudiant elabora una memòria de pràctiques, s'omplen enquestes, etc.
 • Oferta més atractiva en crèdits per als estudiants.
 • Integració en el calendari acadèmic.

 

Pràctiques en empreses a l'estranger (Unió Europea) amb opció a beca ERASMUS

Des del Portal UNIVERSIA (Consorcio Portal Universia, S.A.) s'ofereixen pràctiques en empreses a l'estranger (dins la Unió Europea) que poden donar dret a tenir una beca ERASMUS WORK PLACEMENT.

Les ofertes de UNIVERSIA per a pràctiques en empreses a l'estranger i la gestió de candidatures es fan des del següent subapartat del seu portal: www.practicaerasmus.es

Aquestes pràctiques en empreses a l'estranger poden donar opció a tenir el mateix tractament que les pràctiques nacionals a través del model Estades en l'Entorn Laboral, és a dir, seguiment acadèmic i matriculació de l'assignatura "Estades en l'Entorn Laboral". 

Si tens interès en apuntar-te com a candidat alguna d'aquest ofertes a través del Portal UNIVERSIA, i poder optar a la beca ERASMUS WORK PLACEMENT i a la participació en el model Estades en l'Entorn Laboral, cal que contactis en primer lloc amb l'Oficina de Relacions amb Empreses de l'EPS:

 

Oficina de Relacions amb Empreses de l'EPS
Edifici PI - Despatx 009
Campus de Montilivi
C/ Maria Aurèlia Capmany, 61
17071 Girona
Tel.: 34 972 41 83 74
A/e.: empresa@eps.udg.edu

 

Altres opcions de pràctiques a l'estranger

Consultar el següent enllaç: