Escola Politècnica Superior

Estades Entorn Lab.

Estades en l’Entorn Laboral

Estades en l'Entorn Laboral

L’Escola Politècnica Superior a través de la Sotsdirecció de Relacions amb Empreses, veient la necessitat de millorar la qualitat i el control acadèmic de les pràctiques en empresa i, alhora, augmentar l’interès i la satisfacció del teixit empresarial respecte a l’acolliment d’estudiants, va posar en marxa durant el curs 2005/2006 les Estades en l’Entorn Laboral (EEL).

La gestió de les ofertes d'estades i de les candidatures es centralitza a la plataforma web de les Estades en l'Entorn Laboral:  link UdG http://eps.udg.edu/eel


El procediment d'assignació de places de les EEL segueix els següents passos:

 1. L'empresa (o entitat acollidora) fa la seva oferta de places.
 2. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.
 3. L'empresa (o entitat acollidora) selecciona candidats.
 4. Es tanquen les places i s'inicien les estades. 

 

Les principals característiques d'aquest model de pràctiques són les següents:

 • El marc legal és un conveni de cooperació educativa (RD 592/2014 de 11 de juliol).
 • No hi ha cap mena de vinculació laboral amb l'estudiant.
 • L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar.
 • En el cas de pràctiques no retribuïdes no hi ha despeses de Seguretat Social (RD 1493/2011).
 • Les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social (RD 1493/2011).
 • L'empresa pot definir, d'acord amb la universitat, el pla de treball i el perfil de cada plaça.
 • Permet conèixer, en profunditat i condicions reals de treball, candidats a incorporar a l'empresa.


Els principals avantatges que incorpora aquest nou model al model tradicional de pràctiques són:

 • Pràctiques curriculars: major seguiment i control acadèmic des de la Universitat.
 • Supervisió d'un professor tutor que tindrà un mínim de 3 contactes amb l'empresa: presentació de l'estudiant, seguiment i finalització.
 • Reconeixement i avantatges (accés a serveis i recursos de la UdG) per al tutor de l'estudiant a l'empresa.
 • Control d'assoliment d'objectius: el professor tutor recull un informe de l'empresa, l'estudiant elabora una memòria de pràctiques, s'omplen enquestes, etc.
 • Oferta més atractiva en crèdits per als estudiants.
 • Integració en el calendari acadèmic.
  

Marc normatiu

Reglament de l'Escola Politècnica Superior per a les pràctiques acadèmiques externes dels estudis de grau i màster

pdf "Reglament de l'Escola Politècnica Superior per a les pràctiques acadèmiques externes dels estudis de grau i màster" Modificació del reglament aprovat per la CdG en sessió CG3/13, de 28 de maig de 2013, aprovada en sessió CG 1/16, de 31 de març de 2016.

Normativa de la UdG de pràctiques externes curriculars de graus i màsters

pdfNormativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters” de la UdG, aprovada pel Consell de Govern de la UdG en la sessió ordinària núm. 3/11 de 31 de març de 2011 (eBOU-166).

 Criteris de matriculació de pràctiques externes curriculars en els Graus de l'EPS

pdf

"Resum de criteris per a la matriculació de pràctiques externes curriculars en els Graus de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona"
Instrucció del Sotsdirector de Relacions Exteriors de l'EPS de 23 de setembre de 2016.

 

Resum de característiques de les EEL

Durada

Entre les 330 i les 600 hores en els estudis de grau. 

L'equivalència mínima en hores/crèdit és de 22 hores/crèdit, és a dir 22 hores efectives de pràctiques per crèdit de l'assignatura de practiques corresponent. 

Convocatòries de places Hi ha 3 convocatòries durant el curs: 1er. semestre, 2on. semestre i estiu
Dedicació Màxim orientatiu de 20 hores/setmanals durant el curs i 40 hores/setmanals durant l'estiu
Supervisió / Tutoria Cada estudiant amb plaça EEL té assignat un tutor a l'empresa i un professor tutor de l'EPS que pertany a l'àmbit d'estudis adequat a la plaça.
Crèdits Els estudiants amb plaça assignada que es matriculin i superin l'assignatura de les Estades en l'Entorn Laboral obtindran els crèdits corresponents (per a qualsevol durada de l'estada entre el marges indicats abans)

  

Calendari de les Estades en l'Entorn Laboral 

Convocatòria de places Oferta i selecció de candidats Realització (termini màxim)
1. Primer semestre Setembre i octubre Octubre - Setembre
2. Segon semestre Gener i febrer Març - Setembre
3. Estiu Maig i juny Juliol - Setembre