Escola Politècnica Superior

Reglaments i normatives

Reglaments i Normatives

 •  Reglament d’Escola,  aprovat en la sessió núm. 1/04 del Consell de Govern de 29 de gener de 2004 i modifcat pel Consell de Govern de la UdG en sessió 1/2013 celebrada el dia 27 de febrer de 2013
  Publicat al BOU 3/2013 en data del 29/4/2013


Reglaments d’Escola aprovats en Comissió de Govern

 

Normatives generals UdG

Respecte avaluació i publicació de notes

 •         Aprovada pel Consell de Govern en la sessió 4/2013, de 18 de juliol de 2013
 • Sobre la publicació de les qualificacions als taulers d'anuncis:
  Segons la Llei Orgànica 4/2007:
  • És posible la publicació de les qualificacions en taulers d’anuncis o a través d’internet, sempre que es limiti l’accés a les persones interssades (per exemple, en una intranet amb restricció d’accés).
  • Per a aquesta publicació, no és necessari el consentiment dels estudiants.

  Segons la Llei 30/92, article 59, s’haurà d’indicar el mitjà de comunicació on es publicaran les qualificacions.

  Segons la Llei Orgànica 15/1999, les dades no han de ser excessives en relació amb les finalitats perseguides. El fet de publicar DNI i nom+cognoms és excessiu, ja que amb una dada és suficient.

  L’Autoritat Catalana de Procteció de Dades, dictamen 21/2013 fa la recomanació següent:

  La identificació de les persones que consten en la llista d’aprovats no requereix fer públic el número corresponent al seu DNI, sent suficient publicar el seu nom i cognoms

   Podeu llegir l'informe complet.

 

Altres normatives i procediments generals