Escola Politècnica Superior

Inserció laboral

Inserció laboral

BORSA DE TREBALL DE LA UdG
Des de la Borsa de Treball de la UdG s'adrecen a dos pefils: