Manual dels editors del web

Sol·licitud d'espai al web

Contacte

Sol·licitud d'espai al web

Qualsevol unitat o òrgan, en exercici de les seves funcions, podrà sol·licitar la creació d'un espai dins del web institucional de la UdG. La UD2, depenent de la funció o tipus de l'espai sol·licitat, decidirà en quin apartat del web institucional cal allotjar-lo.

L’adreça web de l’espai:

L'adreça (URL) serà del tipus http://www2.udg.edu/espai

Eines i tecnologies per a la gestió dels espais web:

L'espai web s'editarà amb les mateixes eines i tecnologies que s'usen per editar el web institucional de la UdG.

Disseny (estètica) de les planes

El disseny que tindran les planes és el mateix disseny del web institucional.

Sol·licitud d'un espai web:

El sol·licitant haurà d'enviar un correu a emma.puigmal@udg.edu

 1. Nom complert de l'espai. Aquest text es visualitzarà en el fris.
 2. Nom curt per crear l'adreça web (URL): www.udg.edu/nomCurt
 3. Llistat de planes de l'espai.
 4. Llistat de persones que hauran de poder editar el web (nom i cognoms i si són PDI o PAS, o bé el seu codi UdG).

El llistat de planes reproduirà l'estructura del menú:

Plana 1

Plana 2

   Plana 2.1

   Plana 2.2

      Plana 2.2.1

      Plana 2.2.2

         Plana 2.2.2.1

      Plana 2.2.3

    Plana 2.3

Plana 3

...

Per cada plana ens haureu de proporcionar:

 1. Nom de la plana en català.
 2. Nom de la plana en castellà (opcional).
 3. Nom de la plana en anglès (opcional).
 4. Llista de mòduls (opcional).

Si no especifiqueu cap llista de mòduls hi posarem un mòdul de text amb el mateix títol que el nom de la plana.

La llista de possibles mòduls és: Text, FAQ's, Galeria d'imatges, Notícies, Agenda, Documents, fòrum, blog.

  

Condicions generals de publicació d'espais web

Marc jurídic:

 1. Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/transparencia/LOPD19992.pdf)
 2. Els estatuts de la UdG
 3. Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social (http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf ).

Continguts publicats:

 1. Els continguts han de ser veraços, precisos i actuals; els continguts no poden ser ofensius i han de garantir el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones.
 2. No es podran utilitzar aquells continguts sotmesos a drets d’autor, excepte aquells dels quals se’n disposi autorització explícita del titular.

Responsabilitat:

 1. El sol·licitant de l’espai web és l'únic responsable legal dels continguts que s'hi publiquin i haurà d'assumir les possibles conseqüències judicials o penals que es puguin derivar dels continguts publicats.
 2. La Universitat de Girona no es fa responsable dels continguts publicats.

Reserva de drets:

 1. La Universitat de Girona es reserva el dret de bloquejar la publicació d'un espai web si el contingut del mateix incompleix algun dels punt anteriors.