Escola de Doctorat

Tesis cotutelades

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

TESEO - Base de datos de tesis doctorales

Procediment per a tesis cotutelades

(Article 8.4 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona)

 

1. Una tesi doctoral pot ser cotutelada entre la UdG i una altra universitat estrangera, mitjançant conveni, amb l’objectiu de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat dels doctorands i doctorandes. El temps d’estada mínima a cada una de les universitats no pot ser inferior a 6 mesos, i es pot realitzar en un sol període o més d’un.

2. Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat autoritzar les cotuteles de tesis doctorals.

3. La tesi podrà defensar-se en qualsevol de les universitats que participin en la cotutela. La defensa de la tesi es farà seguint la normativa de la universitat en què es dugui a terme i se n’estendrà una sola acta, d’acord amb la documentació reglada de la universitat en què es defensi la tesi, i se n’aportarà còpia compulsada o autèntica a l’altra universitat. En el cas que la tesi no es defensi a la UdG, un cop aprovada la composició del tribunal per part de l’altra Universitat, l’estudiant haurà de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent:

a) un fitxer electrònic amb el contingut íntegre de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat,

b) l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG,

c) el document d’aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s’ha d’ajustar a l a legislació aplicable a la universitat on es fa la defensa de la tesi), i

d) l’autorització de la lectura a l’altra universitat.

4. L’Escola de Doctorat ha de posar la documentació esmentada a disposició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat , que en el termini màxim de 30 dies hàbils ha de decidir sobre el reconeixement de la tesi doctoral defensada en aquest marc.

5. Amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, i un cop defensada la tesi, el director o directora de la tesi ha de fer arribar a l’Escola de Doctorat una còpia de la documentació que n’acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema establert en el país corresponent.

6. El finançament de les despeses dels professors i professores que formin part del tribunal és responsabilitat de la universitat en què aquest tribunal actuï.

7. Els estudiants en règim de cotutela seran a tots els efectes considerats estudiants de la UdG.

8. Una tesi cotutelada pot optar també a la menció de doctor internacional, sempre que s’atingui al que estableix l’apartat 8.5 d’aquest article.

 

Models de conveni de cotutela de tesi doctoral link UdG

 

Pots obtenir el full de control i els models de conveni aquí: