Escola de Doctorat

Tesis cotutelades

Contacte

Centre de Postgraus - Doctorat

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont

c/ Pic de Peguera, 15 

(La Creueta)

17003  Girona


Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48


Secretaria econòmica:

Tel. +34 972 41 80 06

sec.edoctorat@udg.edu

Com arribar-hi
Horaris d'atenció

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

TESEO - Base de datos de tesis doctorales

Procediment per a tesis cotutelades defensades fora de la UdG

(Article 28 de la Normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona)

 

1. En el cas de tesis cotutelades presentades fora de la UdG amb conveni de cotutela, l’estudiant haurà de matricular-se i inscriure la tesi tenint en compte els mateixos aspectes que per a les tesis defensades a la Universitat de Girona.

2. Una vegada aprovada la composició del tribunal per part de l’altra Universitat, l’estudiant ha de dipositar la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat. A tal efecte ha de presentar la documentació que s’especifica a continuació:

a. Currículum del doctorand.

b. Dos exemplars complets en suport paper de la tesi doctoral.

c. Document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF o similar, signat digitalment mitjançant qualsevol certificació digital admesa per la UdG o degudament etiquetat i signat pel doctorand.

d. L'aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s'ha d’atenir a la legislació aplicable a la universitat on es defensa la tesi).

e. L’autorització de lectura de l’altra universitat.

f. Resum divulgatiu de la tesi doctoral en català i anglès en format electrònic editable d’aproximadament una pàgina que podrà anar acompanyat amb una imatge publicable representativa del tema tractat a la tesi doctoral.

3. L’Escola de Doctorat ha de posar l’anterior documentació a disposició de la Comissió acadèmica del programa de doctorat, que en el termini màxim d’un mes ha de decidir sobre el reconeixement de la tesi doctoral defensada en aquest marc.

4. Amb el vistiplau de la Comissió acadèmica del programa de doctorat, i un cop defensada la tesi, el director de la tesi ha de fer arribar a l'Escola de Doctorat una còpia de la documentació que n'acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema establert en el país corresponent, juntament amb l’acta oficial de la UdG que li haurà subministrat l’Escola de Doctorat prèviament a la defensa.

5. L’Escola de Doctorat ha d’enviar als organismes públics pertinents un exemplar de la tesi així com la informació requerida.

6. L’Escola de Doctorat també ha de diligenciar l’exemplar principal de la tesi doctoral procedent de la Secretaria General, per deixar constància del resultat del procediment, i l’ha de trametre a l’Arxiu de la Universitat per a la seva custòdia permanent. També l’arxivarà en el repositori TDX en format electrònic obert i en remetrà un exemplar al Ministeri d’Educació juntament amb tota la documentació complementària als efectes oportuns.

7. En el cas que la cotutela impliqui la participació d’institucions de diferents Estats, la protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels resultats estaran garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada Estat.

 

Models de conveni de cotutela de tesi doctoral link UdG