If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Recull de notícies

  

Recull de notícies

12/14/2017
Cerca de candidats / candidates per realitzar tesis doctoral a desenvolupar en el grup de Microbiologia de la Malaltia Intestinal de la Universitat de Girona
proposta de tesis doctoral

Es busca candidat per aplicar a la propera convocatòria de les beques nacionals per estudis de doctorat a Espanya de L'Obra Social "la Caixa", dins el marc del projecte AIEXPRESS “Búsqueda de nuevos factores implicados en la virulencia del patotipo AIEC asociado a la enfermedad de Crohn: estudio transcriptómico y rol de las vesículas de membrana externa”.

Busquem una persona altament motivada, que s’integrarà en un grup d’investigació format per microbiòlegs i la seva investigació inclourà tècniques de microbiologia clàssica, cultiu cel·lular, biologia molecular, transcriptòmica comparativa i anàlisi bioinformàtica de dades.

El treball es desenvoluparà sota la direcció de la Dra. Margarita Martínez Medina, professora de l’Àrea de Microbiologia de la Universitat de Girona.

Més dades del projecte AIEXPRESS

Requisits dels candidats: 

  • Tenir la nacionalitat espanyola
  • Es valorarà tenir un expedient acadèmic de nota mitjana superior a 8 (escala 1-10).
  • Poden presentar una sol·licitud les persones que estiguin en possessió d’un títol de màster en Biologia, Biotecnologia, o matèries afins, obtingut a partir del 1 de gener de 2013.
  • També es contemplarà estudiants que estiguin cursant-los sempre i quan hagin finalitzat els estudis i estiguin en disposició d’iniciar un programa oficial de doctorat a data 31 de juliol de 2018.
  • Acreditar el coneixement de l’idioma anglès. Només serà vàlid acreditar-ho mitjançant algun d’aquests mitjans:

·  Universitat de Cambridge: First Certificate in English (grau A o B), Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English.

·  IELTS (qualificació mínima: 6,5, en la versió Academic o bé en la General Training).

·  TOEFL (qualificació mínima: 83 en Internet Based).

·  Nivell B2.2 o superior de la PAI online (prova d’acreditació d’anglès en línia), certificat expedit per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona.

·  Certificat d’aptitud del cicle superior (pla antic) o certificat de nivell avançat B2 (pla nou), cursat i aprovat, de les escoles oficials d’idiomes.

·        Es valorarà disposar de coneixements en microbiologia, biologia molecular, bioinformàtica i/o cultiu cel·lular.

 Contacte, informació de la convocatòria:

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV i una carta de motivació a l’adreça de correu electrònic promotor_biosan.biologia@udg.edu abans de l'1 de febrer del 2018

Convocatòria: https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo