Escola de Doctorat

Matrícula i seguiment

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Matrícula i seguiment

 

 

Matrícula

La matrícula per a un programa de doctorat sempre es fa a través de la web de l’Escola de Doctorat (clicant el botó d’automatrícula i identificant-vos), tant si sou estudiants de primer –després d’obtenir l’admissió en la preinscripció– com si sou estudiants de segon any o posterior, fins que presenteu la tesi doctoral.

Si us matriculeu per primera vegada, la identificació s’ha de fer amb el mateix número de DNI, NIE o passaport que hàgiu utilitzat en el moment de la preinscripció i amb la vostra data de naixement. Si ja disposeu d’identitat digital a la UdG, utilitzeu el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya.

Si gaudiu d’alguna exempció o bonificació, heu d’acreditar-ho a la Secretaria de l’Escola de Doctorat abans de formalitzar la matrícula.

Per acreditar el dret a altres exempcions o bonificacions en l’import, segons la classe de matrícula, cal aportar:

  • Beca concedida: credencial de becari (és obligatori acreditar la condició de becari a la Secretaria de l’Escola de Doctorat abans de formalitzar la matrícula).
  • Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.
  • Persones discapacitades, amb un grau mínim del 33 %. Algun dels documents següents: targeta acreditativa de la discapacitat o certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials; resolució o certificat expedits per l’IMSERSO o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent; resolució de l’IMSERSO reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de reconeixement d’una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Víctimes de violència de gènere (víctimes i fills/filles). Algun dels documents següents: ordre de protecció vigent; informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere, mentre no es dicti ordre de protecció; sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, o sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment de les dites mesures fins a assolir fermesa. En cas que la bonificació es demani per a un fill caldrà adjuntar al document el llibre de família.
  • Víctimes d’actes terroristes (cònjuges i fills/filles): resolució administrativa corresponent i llibre de família, si escau.
Important:

Un cop matriculats, heu d’anar al centre corresponent, segons l’àmbit del programa de doctorat, per poder aconseguir el carnet com a estudiant de doctorat de la Universitat de Girona:

En el correu d’admissió al programa, al final del missatge, haureu rebut un enllaç per poder-vos generar la identificació digital (usuari i contrasenya) com a estudiant de doctorat per poder accedir als serveis electrònics de la UdG.

Si encara no en teniu, en el moment de fer-vos el carnet d’estudiant us en poden facilitar una.

Recordeu que és important tenir la identificació digital per poder fer els tràmits relacionats amb el seguiment i avaluació anual de la tesi doctoral.

A partir del segon any haureu de fer l’automatrícula (segons el calendari acadèmic de la universitat) per a cada curs fins aquell en què presenteu la tesi doctoral.

Si us concedeixen una beca de doctorat fora del termini de matrícula establert pel calendari acadèmic de la Universitat de Girona, podreu fer la matrícula corresponent a través de la secretaria acadèmica de l’Escola de Doctorat.

Si l’investigador en formació ha dipositat la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat (que no vol dir haver-ne iniciat el procés de revisió) abans de la data d’inici de l’automatrícula fixada en el calendari acadèmic del curs següent, per poder finalitzar els tràmits per a la presentació de la tesi doctoral haurà d’abonar, en concepte de matrícula, l’import corresponent a les taxes administratives i quedarà exempt d’abonar l’import corresponent a la taxa de tutela acadèmica. Se seguirà el mateix procediment que amb la matrícula automàtica.

 

Seguiment

Normes de permanència

Hi ha dues maneres de fer la tesi:

Dedicació a temps complet

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des del moment que el doctorand es matricula per primera vegada en el programa fins al dipòsit de la tesi doctoral.

Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar una pròrroga d’un any que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

Dedicació a temps parcial

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, la durada dels estudis serà de cinc anys, a comptar des de l’admissió del doctorand en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar una pròrroga de dos anys que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

En tots dos casos es comença a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral.

L’estudiant que hagi iniciat els estudis a temps complet podrà sol·licitar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, de manera justificada, el canvi de dedicació a temps parcial. En un termini de 15 dies hàbils la comissió acadèmica haurà d’emetre un informe motivat d’acceptació o denegació del canvi de dedicació.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar una baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida, justificadament, a la comissió acadèmica responsable del programa, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand o doctoranda en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Per als estudiants que es trobin en la segona pròrroga del doctorat, la data límit de dipòsit de la tesi doctoral és improrrogable.


Seguiment i avaluació

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona (UdG), reunit en sessió ordinària (08/2017) en data 17 de juliol de 2017, va acordar per unanimitat que tots els doctorands hauran de fer, de manera obligatòria, 20 h de formació transversal, a escollir entre l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat. Aquesta obligatorietat s’aplicarà a partir del curs acadèmic 2017-2018 i afecta els estudiants de nou accés. Els doctorands poden cursar aquestes 20 h de formació obligatòria en un sol curs acadèmic o en cursos acadèmics diferents al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral, i s’haurà de fer constar a la base de dades GREC.

El RD 99/2011, de 28 de gener, estableix que les universitats han de fer un seguiment i avaluació de la tesi doctoral de cada investigador en formació.

Tots els documents que formen part d’aquest seguiment els heu d’emplenar i tramitar a través de la web de la Universitat de Girona, entrant en el vostre expedient de doctorat utilitzant la identificació personal. S’hi accedeix així: a la pàgina principal de la web de la Universitat de Girona, on diu “Identificació”, hi heu de posar el nom d’usuari i la contrasenya i accedireu al vostre expedient.

Es farà una avaluació anual a través de la comissió acadèmica de cada programa de doctorat.

Primer any

El seguiment comença amb l’acceptació de les clàusules del compromís de tesi i del codi de bones pràctiques, que el doctorand o doctoranda ha de validar una vegada s’hagi matriculat en el programa de doctorat, on el doctorand o doctoranda fa una proposta de direcció de la seva tesi doctoral. Es poden proposar fins a dos codirectors, a part del director, per raons d’índole acadèmica.

Acabat aquest procés, l’estudiant pot penjar el seu pla de recerca (vegeu model a l'Annex 1 del Procediment de seguiment de les tesis doctorals a la Universitat de Girona).

Tots aquests tràmits han de ser validats a través del web, primer pel tutor, després pel director (no caldrà la validació dels codirectors) i finalment per la comissió acadèmica. Sense aquests avals, el procediment queda aturat.

Tenir validat el pla de recerca voldrà dir haver fet la inscripció oficial del projecte de tesi a la Universitat de Girona.

Segon any i següents

A partir del segon any de matrícula el doctorand o doctoranda anirà presentant un informe de seguiment (vegeu model a l'Annex 3 del Procediment de seguiment de les tesis doctorals a la Universitat de Girona) fins a la defensa de la tesi doctoral.

En el segon any també cal omplir una enquesta anònima.

L’informe el valida la comissió acadèmica després de rebre un informe del primer director entrat en el compromís de tesi. Sense aquests avals, el procediment queda aturat.

Podeu sol·licitar qualsevol canvi relacionat amb el seguiment de la vostra tesi, durant tot el curs, identificant-vos com a estudiant de doctorat a la web de la Universitat i, dins del vostre expedient, clicant la pestanya “Tràmits”.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

Anualment la comissió acadèmica del programa de doctorat avaluarà el document d’activitats del doctorand (DAD), juntament amb els informes emesos pel doctorand i el director de tesi. Les dades del DAD s’extreuen de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG (en aquests moments, el GREC). El doctorand s’ha de donar d’alta al GREC i introduir-hi les seves dades curriculars i les activitats formatives i de recerca que dugui a terme en el marc del programa de doctorat que cursi (articles, congressos, cursos...).

És obligació del doctorand mantenir el DAD actualitzat. Hi podreu accedir anant a l’adreça https://webgrec.udg.edu/. Per qualsevol problema amb el GREC, adreceu-vos a suport.grec@udg.edu, on us aclariran els dubtes.

 

En tots els casos, aquest seguiment es podrà presentar en una de les dues convocatòries que s’obriran durant l’any (vegeu calendaris).

L’avaluació positiva serà requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que estarà degudament motivada, el doctorand o doctoranda haurà de tornar a ser avaluat/ada en un termini de sis mesos, i a aquest efecte elaborarà un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand o doctoranda serà donat de baixa en el programa definitivament.

L’anul·lació de matrícula per qualsevol altre motiu comporta també que s’hagi de tornar a demanar la readmissió al programa de doctorat.

 

Última actualització: 19/02/2019