Escola de Doctorat

Accés

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Escola de Doctorat

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona

Secretaria acadèmica:
Tel. +34 972 41 80 48

Secretaria econòmica:
Tel. +34 972 41 80 06

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sec.edoctorat@udg.edu
Mapa / Map Com arribar
Horari / Horario / Opening hours Horaris d'atenció

Accés a programes de doctorat

 

 

Preinscripció

La preinscripció en línia es fa a través del web de l’Escola de Doctorat. Es pot consultar el calendari al mateix web.

Es recomana fer aquest tràmit encara que la possibilitat de matricular-se més endavant sigui dubtosa. El candidat ha de triar el programa de doctorat i, dins d’aquest programa, la línia de recerca en què treballarà. Ha de fer, també, una proposta de tutor de tesi.

La preinscripció només és vàlida per accedir al curs acadèmic en què se sol·licita ser admès. Si no és el cas o no es realitza la matrícula corresponent, s’ha de tornar a fer el procés de preinscripció.

En el procés de preinscripció es comprova que el sol·licitant compleix els requisits d’accés (per exemple, tenir grau + màster). Els requisits d’accés els marca el RD 99/2011.

Un cop comprovat que es compleixen els requisits, i seguint el procés, la comissió acadèmica de cada programa de doctorat aplica els seus requisits d'admissió, per admetre o no l’investigador en formació al programa de doctorat. Si l’admissió és favorable, la comissió acadèmica dona la conformitat a la línia de recerca triada i assigna tutor de tesi. Depenent del tipus d’accés, pot sol·licitar complements formatius.

 

Requisits d’accés

Revisats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en la sessió 4/12, de 12 d’abril de 2012, i en la sessió 03/16, de 25 d’abril de 2016, d’acord amb el RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat


Poden accedir a un programa de doctorat les persones que compleixin un dels supòsits següents:

1. Amb un títol oficial del sistema universitari espanyol:

1.1. Llicenciat, enginyer o arquitecte:

a) Si el títol obtingut té una correspondència amb el nivell 3 (màster) del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), es pot accedir directament al doctorat. Al web del MECD es pot consultar quins títols tenen aquesta correspondència: Correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales (“pre-Bolonia”) y niveles MECES link fora UdG. La Comissió Acadèmica exigirà a aquests estudiants que cursin 40 hores com a complements de formació de l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

b) Si el títol obtingut no té una correspondència amb el nivell 3 del MECES, cal acreditar 60 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial.

1.2. Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica: cal acreditar un mínim de 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial.

1.3. Grau: cal acreditar 60 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial, llevat dels títols de grau amb 300 o més crèdits ECTS, en virtut de les directrius comunitàries (titulacions establertes a la directiva europea 2005/36/EC, que són Medicina, Veterinària, Farmàcia, Arquitectura i Odontologia). Si el grau cursat no inclou cap treball que sigui pròpiament de recerca, la Comissió Acadèmica demanarà complements de formació en forma de cursos d’iniciació a la recerca (metodologia de recerca) que sumin un mínim de 3 ECTS, si són cursos de màster, o 30 hores, si són cursos oferts per l’Escola de Doctorat. La Comissió Acadèmica podrà demanar altres complements de formació, si ho creu oportú.

2. Amb un títol d’un dels sistemes universitaris integrats en l’espai europeu d’educació superior: cal acreditar el que s’estableix en l’apartat 1.

3. Amb un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers sense necessitat d’homologació: cal acreditar un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari, i que aquest títol faculti, en el país expedidor, per a l’accés als estudis de doctorat.

En qualsevol d’aquests casos, si el màster cursat no inclou cap treball que sigui pròpiament de recerca (per exemple, el Màster Universitari de Professorat d’ESO i Batxillerat, o els màsters professionalitzadors), la Comissió Acadèmica demanarà complements de formació en forma de cursos d’iniciació a la recerca (metodologia de recerca) que sumin un mínim de 3 ECTS, si són cursos de màster, o 30 hores, si són cursos oferts per l’Escola de Doctorat o l’ICE. La Comissió Acadèmica podrà demanar altres complements de formació, si ho creu oportú. 

4. Havent superat almenys dos anys de formació en un programa d’obtenció del títol oficial d’alguna especialitat de Ciències de la Salut (regulades pel Reial decret 183/2008, de 8 de febrer ), sempre que s’hi hagi accedit mitjançant la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada.

5. Amb un títol espanyol de doctor: s’hi pot accedir directament.

6. Amb programes de doctorat finalitzats, regulats pel RD 778/98 o pel RD 185/85: cal acreditar la suficiència investigadora assolida.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Admissió d’estudiants amb titulacions espanyoles

Per ser admesos en els estudis de doctorat, els estudiants amb títols espanyols o els estrangers amb la titulació homologada, a part d’emplenar la sol·licitud en línia Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website dins del termini establert, han de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent:

 1. Còpia del DNI, NIE o passaport vigent.
 2. Còpia compulsada del títol oficial de màster universitari i còpia compulsada de la certificació acadèmica personal o còpia compulsada de la certificació acadèmica personal del programa de doctorat superat on consti l’assoliment de la suficiència investigadora.
 3. Còpia compulsada del títol de graduat, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat o nivell equivalent.
 4. A més, si és el cas, un certificat que acrediti haver superat almenys dos anys de formació d’un programa d’obtenció del títol d’alguna especialitat de Ciències de la Salut (punt 4 de l’apartat anterior).

Els estudiants que hagin superat els estudis de grau i postgrau a la Universitat de Girona només caldrà que emplenin la sol·licitud en línia Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website. En cas de no haver superat un dels dos estudis a la Universitat de Girona, sí que l’hauran d’acreditar documentalment.

L’Escola de Doctorat revisarà aquesta documentació i verificarà que es compleixin els requisits d’accés.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Admissió d’estudiants amb titulacions obtingudes d’acord amb sistemes educatius estrangers

Els estudiants amb títols estrangers no homologats també poden ser admesos als programes de doctorat. Per a això, a part d’emplenar la sol·licitud en línia Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website dins el termini establert, han de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent:

 1. Còpia del DNI, NIE o passaport vigent.
 2. Còpia compulsada del títol oficial de màster i còpia compulsada de la certificació acadèmica on consti l’escala de valors de referència i on s’acrediti haver superat el mínim de 60 crèdits.
 3. Còpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, o nivell equivalent, i còpia compulsada de la certificació acadèmica on consti l’escala de valors de referència.
 4. Còpia compulsada del certificat expedit pel Ministeri d’Educació del país que emet els documents, de l’organisme competent, en què s’acrediti que la titulació presentada (grau i màster) faculta per accedir als estudis de doctorat en aquell país.
De la relació anterior, si els documents 2 i 3 no estan escrits en cap dels idiomes oficials del nostre país, han de ser traduïts per una de les instàncies següents:

De totes maneres, s’ha de tenir en compte que:

 • Si la documentació original és expedida per la universitat d’origen en anglès, no és necessària cap traducció.
 • També s’acceptarà la documentació acadèmica traduïda a l’anglès.

Tota aquesta documentació (traduccions incloses) ha de ser legitimada per les autoritats pertinents. Els tràmits de legalització de la documentació adjunta varien segons el país on s’hagi cursat la llicenciatura o estudi equivalent:

 1. Països membres de la Unió Europea Enllaç extern o signants de l’acord sobre l’espai econòmic europeu Enllaç extern. Per als documents expedits en aquests països no serà necessària cap mena de legalització.
 2. Països que han subscrit el Conveni de la Haia Enllaç extern. Els documents hauran d’incloure la postil·la de la Haia, emesa per les autoritats competents del país d’origen.
 3. Països que han subscrit el Conveni Andrés Bello Enllaç extern. Quan el país sigui també signant del Conveni de la Haia, es podrà seguir el procediment establert per a aquest, més senzill. En cas contrari, els documents hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, per a la qual cosa hauran de ser presentats als organismes següents:
  • a) El Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificats d’estudis.
  • b) El Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
  • c) La representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol en aquest país.
 4. Resta de països. Els documents hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, per a la qual cosa hauran de ser presentats als organismes següents: 
  • a) El Ministeri d’Educació del país d'origen, per a títols i certificats d’estudis, i el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • b) El Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
  • c) La representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol en aquest país.

Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya s’han de legalitzar al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i de Cooperació.

L’Escola de Doctorat revisarà aquesta documentació i verificarà que es compleixin els requisits d’accés.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Requisits d’admissió

Si es compleixen els requisits d’accés, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat corresponent concedirà o no l’admissió a l’estudiant en el programa de doctorat d’acord amb els requisits d’admissió establerts:

 • Estudiants amb beca o contracte predoctoral: seran acceptats de forma automàtica al programa de doctorat.
 • Estudiants sense beca o contracte predoctoral o que tinguin previst sol·licitar-ne: es tindran en compte els criteris específics de cada programa de doctorat (per a més informació, vegeu l’apartat “Criteris d’admissió” de cada programa de doctorat).

  La decisió es comunicarà a través de l’Escola de Doctorat. En el cas que sigui favorable, s’assignarà a l’estudiant una línia de recerca i un tutor de tesi de la Universitat de Girona.

  Per fer efectiva aquesta admissió, l’investigador en formació ha de formalitzar la matrícula corresponent. 

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

   

  Última actualització: 26/07/2017