Departament de Psicologia

Publicacions

Contacte

Departament de
Psicologia

Facultat d'Educació
i Psicologia  mapa de situacio
Plaça Sant Domènec,9
Tel. 972 41 80 21
Fax 972 41 81 92
      972 41 83 01

Sec.deppsicologia@udg.edu

 

Publicacions accessibles

►Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE)

Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano (PTCEDH)

 

►Publicacions dels membres del Departament:

                      » L’adquisició del llenguatge en els infants         

                      » Immigració i adquisició de segones llengües

                      » Psicopatologia del pre-escolar

                      » Depressió i conducta suïcida a la infància

                      » Interacció mare-infant, vincle afectiu i desenvolupament humà

                      » Vincle afectiu i psicopatologia

                      » Abús i maltractament infantil

                      » Avaluació i estratègies d’ensenyament - aprenentatge

                      » L’assessorament i la intervenció
                         psicopedagògica                                           

 

L’adquisició del llenguatge en els infants
 

AGUILAR, E., SANZ-TORRENT, M., SERRA, M., SERRAT, E. (2001). Verb type production in Catalan and Spanish children with SLI. Dins M. Almgremm, A. Barreña, M.J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal i B.MacWhinney (Eds.), Research on child language acquisition, Vol. II (Pp. 909-922). Sommerville, MA: Cascadilla Press.

APARICI, M., BEL, A., SERRA, M., SERRAT, E., SOLÉ, R., (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

APARICI, M., CAPDEVILA, M., SERRA, M., SERRAT, E. (2001). Acquisition of complex sentences in Spanish and Catalan speaking children. Children's Language, vol. XI (Pp.1-26). Hillsdale, NJ: LEA.

APARICI, M., SERRAT, E. (2001). Morphological errors in early language acquisition: evidence from Catalan and Spanish. Dins M. Almgremm, A. Barreña, M.J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal i B.MacWhinney (Eds.), Research on child language acquisition, Vol. II. (Pp. 1260-1277). Sommerville, MA: Cascadilla Press.

CAPDEVILA, M., SERRAT, E. y . (2001). La adquisición de las interrogativas parciales. Infancia y Aprendizaje, 93, 3-17.

BEL, A., SANZ-TORRENT, M., SERRAT, E. (2004). Aprendizaje léxico y desarrollo de la gramática: vocabulario verbal, aceleración morfológica y complejidad sintáctica. Anuario de Psicología, 35, 221-234.

SERRAT, E. (2003). Explicar cómo se adquiere la gramática: experimentación, cambio y diálogo.Cognitiva, 15, 215-220.

 

Immigració i adquisició de segones llengües 
 

GRÀCIA, Ll., SERRAT, E. (2004). Immigració i adquisició de segones llengües: una aproximació als errors en la morfologia verbal. Caplletra, 35.
http://www2.udg.edu/dff/GALI/index.htm

SERRAT, E. (2002). L’adquisició de segones llengües. Dins L. Gràcia (coord.), Llengua i Immigració: Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües (pp. 55-77). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social.

 

» menú
 

 
Psicopatologia del pre-escolar 
 

 
 

» menú 
Depressió i conducta suïcida a la infància 
 

VIÑAS, F. et al. (2002). Psychological and Family Factors Associated with Suicidal Ideation in Pre-Adolescents.The Spanish Journal of Psychology, 5: 20-28.
http://www.ucm.es/info/Psi/docs/journal/v5_n1_2002/art20.pdf

 
 

Interacció mare-infant, vincle afectiu i desenvolupament humà 
 

 SADURNÍ, M (acceptat per publicació). El desarrollo de la regulación afectiva y la interacción. A Izquierdo, C; Perinat, A i Boada, H. Manual de Investigación en Psicología de la Comunicación. Formación inicial de investigadores. 

 

SADURNÍ, M., PÉREZ BURRIEL, M., PLOOIJ, F.X. (2010). The Temporal relation between regression and transition periods in early infancy. The Spanish Journal of Psychology. Vol 13, Nº 1, 112-126

 

SADURNÍ, M., ROSTAN, C., SERRAT, E.(2008, tercera edició). El Desarrollo de los niños paso a paso. Ediciones Universitat Oberta de Catalunya (UOC). ISBN: 84-8318-308.0. 

 

SADURNÍ, M. & PEREZ BURRIEL, M., (2007). La Observación de la capacidad representacional en la díada madre-niño: una nueva propuesta metodológica. Revista Psicológica Herediana (Perú). Vol 2, 2, 115-132
http://www.upch.edu.pe/fapsi/rph/

 

SADURNÍ, M. (2007). Aportaciones y limitaciones de la ciencia cognitiva a la psicología del desarrollo. A Lozares, C (coord.). La perspectiva cognitiva en las ciencias sociales y humanas. Edit. Comares. Granada.  

 

DANNENBERG, A; CASAS, F.; SADURNÍ, M. i COENDERS, G. (ed.) (2004). Quality of Life Research on Children and Adolescents. Social Indicator Research Series, 24. London: Kluwer Academic Publisher

 

SADURNÍ, M. & ROSTAN, C. (2003) Reflections on Regression Periods in the Development of Catalan Infants. In Heimann Regression Periods in Human Infancy. London: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), 7-23.

 

SADURNÍ, M & ROSTAN, C. (2002) Regression periods in infancy: A case study from Catalonia. The Spanish journal of psychology (1), 36-43. 

 

SADURNÍ, M. & ROSTAN, C. (2001). La mirada del otro. A Ricardo Rosas (comp.) La mente Reconsiderada. Santiago de Chile: PSYKHE. 

 

PLOOIJ, F., PLOOIJ, H., SADURNÍ, M., ROSTAN, C. (2000). ¿Por qué lloran los más pequeños? Avances en la comprensión del desarrollo infantil. In-Fan-Cia. Educar de 0 a 6 años. Asociación de Maestros Rosa Senat. Vol 61. 34-39

 

SADURNÍ, M. (1995). Reflexiones entorno a la intersubjectividad. La emergencia de la conciencia reflexiva. Cognitiva. 247-248.

 

SADURNÍ, M; (1999) Poverty and the right to optimum development. En Casas, F y Sadurní, M. Poverty, Social Exclusion and the Right to Optimal Development. (pág: 53-60) Ediciones Universidad de Girona. ISBN: 84-8458-021-0.

  

Vincle afectiu i psicopatologia 
 

SADURNÍ, M., ROSTAN, C (2004). La importancia de las emociones en los periodos sensibles del desarrollo, Infancia y Aprendizaje, 27, 105-114.

  

Abús i maltractament infantil
 

 CASAS, F., SADURNÍ, M., MONTSERRAT, C., PEREZ BURRIEL, M., GONZÁLEZ, M., MALO, S., NAVARRO, D. (2008). Suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya.

SADURNÍ BREUGUÉ G. (2009). Anàlisi de la Qualitat del Potencial de Vincle Afectiu en una Mostra de Mares amb Infants Tutelats per la DGAIA. Unpublished predoctoral dissertation, University of Girona, Girona, Spain.

 

 

 

» menú

 

 

 

Avaluació i estratègies d’ensenyament - aprenentatge 
 

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L. (2003) La promoción de estudiantes estratégicos a través del proceso de evaluación que proponen los profesores universitarios. Dins C. Monereo y J.I. Pozo (ed.) La universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y aprender para la autonomía. Madrid: Editorial Síntesis/ICE UAB.

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L., PLAMA, M., RAFEL, E. (2000) “La evaluación de la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios mediante exámenes”. Infancia y aprendizaje, 91, 5-30.

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L., PLAMA, M., RAFEL, E. (2000). Hacia un aprendizaje de calidad a través de la evaluación en la Universidad. A 1er Congreso Internacional: “Docencia Universitaria e Innovación” Barcelona: CD-ROM. P8-T8A.

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L., PLAMA, M., RAFEL, E. (2000). La evaluación de la calidad del aprendizaje en la Universidad. Infancia y Aprendizaje, 91, 5-30.

PÉREZ, M.L. (2000). La formación del profesorado para enseñar estrategias de aprendizaje. A C. Monereo (coord.) Estrategias de aprendizaje . Madrid: Aprendizaje-Visor. 63-114.

PÉREZ, M.L. (2001) El aprendizaje escolar desde el punto de vista del alumno: los enfoques de aprendizaje. A C.Coll, J. Palacios i A. Marchesi (comp). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. Vol. II. Madrid: Alianza editorial. 285-307.

PÉREZ, M.L., TERRADELLAS, R. M. (1999). Enseñar, aprender y evaluar lo aprendido en la universidad. A T. Hornilla (coord.) Formación del profesorado universitario y calidad de la enseñanza. Bilbao: Universidad del País Vasco.199-210.

  

L’assessorament i la intervenció psicopedagògica 
 

CARRETERO, R. (1999). Asesoramiento en estrategias. Cuadernos de Pedagogía. Colección biblioteca básica para el profesorado, Vol. I, 185-200.

CARRETERO, R., JUANDÓ, J., PÉREZ, M.L., (2001). Afectos, emociones y relaciones en la escuela. Análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria. Barcelona: Graó.

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L., (2000). Formació inicial dels psicopedagogs i habilitats professionals. A L.. del Carmen (coord.) Simposio sobre la formación inicial de los profesionales de la educación. Girona: Publicacions de la Universitat de Girona. 269-271.

CARRETERO, R., PÉREZ, M.L. (2002) Competencias relativas a la utilización de métodos y procedimientos para la intervención psicopedagógica. Dins Monereo (coord.) Models d’orientació i intervenció psicopedagògica. Barcelona: EDIUOC

CARRETERO, R., PUJOLÀS, P.; SERRA, J. (2002) Un altre assessorament per a l’escola. Barcelona: La Galera.

CARRETERO, R., SERRA, J. (2001). Equipos de intervención y asesoramiento psicopedagógico: del agrupamiento de profesionales a los grupos de trabajo. Àmbits de Psicopedagogia, I,15-18.

JUANDÓ, J., PÉREZ, M.L. (2001) Gestionar la información para que se comprenda. Barcelona: Edebé.

PÉREZ, M.L., (2003) L’assessorament psicopedagògic en l’àmbit de les estratègies d’aprenentatge. Àmbits de Psicopedagogia. 7, 10-15.