Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

28/10/2015
Materials del curs 3E: Eines per a l’Ensenyament de l’Estadística a secundària

Els professors Carles Barceló, Pepus Daunis i Glòria Mateu del Departament d'IMAE de la UdG han desenvolupat el curs telemàtic "Eines per a l'Ensenyament de l'Estadística a Secundaria (3E)".

Els professors Carles Barceló, Pepus Daunis i Glòria Mateu del Departament Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la UdG han desenvolupat el curs telemàtic "Eines per a l'Ensenyament de l'Estadística a Secundaria (3E)". El curs, presentat pels tres professors, consta d'11 unitats on podem trobar-hi des dels conceptes més bàsics d'estadística fins a la metodologia de la recollida de dades o l'elaboració d'enquestes. Es fa amb la col·laboració de la Càtedra Santaló d’aplicacions de la Matemàtica i de l’ICE de la UdG.

Es presenten els continguts estadístics a partir d'exemples concrets. Veure l'aplicació del que s'està explicant facilita molt la comprensió dels continguts. A banda del curs, que ja ha tancat la inscripció, els autors han penjat els 11 vídeos que utilitzen com a material de treball a youtube, de manera que aquell que vulgui refrescar l'Estadística que va aprendre fa un cert temps podrà fer-ho. En la següent taula podeu veure les unitats, una breu descripció i l'enllaç a youtube on podreu localitzar el vídeo.

 

 

3E Unitat 00

Presentació

Presentació del curs.

https://youtu.be/JUojw4pNmXQ

 

3E Unitat 01

Què és l'Estadística

Es fa una ràpida pinzellada sobre el que és l’Estadística i el treball estadístic, alhora que s'introdueixen els primers termes estadístics

https://youtu.be/7ZDeaJi1xVQ

 

3E Unitat 02

Els cinc estadístics resum

S'introdueixen els cinc estadístics resum (mínim, màxim i els tres quartils) i els diagrames de caixa

https://youtu.be/9o8vKmhGDk0

 

3E Unitat 03

El centre de les dades. Valors extrems

Es defineix la mitjana d'un conjunt de dades quantitatives i s'analitza la influència que les dades extremes (o atípiques) tenen en la mitjana. S'introdueixen els conceptes de mitjana retallada i de robustesa d'un estadístic

https://youtu.be/vayrWDxSwso

 

3E Unitat 04

La dispersió de les dades

S'introdueixen l'amplitud, l'amplitud interquartílica i la desviació estàndard com a estadístics que mesuren el nivell de dispersió d'un conjunt de dades quantitatives.

https://youtu.be/P467DqFkoR4

 

3E Unitat 05

La distribució de les dades

Els histogrames, per a l'anàlisi de la distribució de les dades d'una variable quantitativa. Es mostren els diferents perfils d'histogrames i es relacionen amb els corresponents diagrames de caixa.

https://youtu.be/PXmr7kcotJk

 

3E Unitat 06

Variables qualitatives

S'introdueix la taula de freqüència i que normalment s'acompanya dels corresponents diagrames de barres o de sectors.

https://youtu.be/grIWrk7Ny80

 

3E Unitat 07

Relacions entre una variable quantitativa i una categòrica

Es mostra la manera d’analitzar de forma descriptiva la relació entre una variable quantitativa i una variable qualitativa. Es presenta el diagrama de caixa múltiple com l’eina gràfica habitual per a dur a terme aquesta anàlisi.

https://youtu.be/HXc7MS95BBI

 

3E Unitat 08

Relacions entre dues variables categòriques

Es mostra la manera d’analitzar l’existència de relacions entre dues variables categòriques. S'introdueix la terminologia pròpia d’aquests tipus d’anàlisis estadístiques: taula de contingència, distribució conjunta, distribucions marginals, distribucions condicionades i perfils.

https://youtu.be/bjErmNHjZ6U

 

3E Unitat 09

Relacions entre dues variables quantitatives

Es mostra la manera d’analitzar gràficament i numèrica la relació entre dues variables quantitatives. S’introdueix el coeficient de correlació per valorar la intensitat de la relació lineal entre dues variables quantitatives.

https://youtu.be/noRI5xbQ9k4

 

3E Unitat 10

Recollida de dades

Es presenten els procediments per a l’obtenció de les dades. En concret, els estudis observacionals i els dissenys experimentals. S'insisteix en la necessitat de controlar les variables de confusió.

https://youtu.be/O-i-QmG1u1k

 

3E Unitat 11

Metodologia d’enquestes

S’explica molt superficialment la metodologia per l'elaboració d'una enquesta, una de les maneres que disposem per a obtenir la informació.

https://youtu.be/CCjEILcP1Qs