Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Matemàtica Aplicada

Contacte

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. (34)972418417
Fax (34)972418792
secretaria(@)imae.udg.edu
 

Com arribar-hi

Assignatures impartides pels professors del departament

MATEMÀTICA APLICADA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G07001 Àlgebra
 Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra
3105G08028 Ampliació de matemàtiques 1
 Càlcul en varies variables i càlcul vectorial
3105G08029 Ampliació de matemàtiques 2
 Mètodes numèrics. Teoria de grafs.
3105G07002 Càlcul
 Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
3105G07044 Computació numèrica i simulació
 Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.
3105G07043 Criptografia
 Criptografia. Aritmètica. Teoria de la Informació.
3105G13001 Elements matemàtics per a videojocs
 Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.
3105G00004 Fonaments de matemàtiques 1
 Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
3105G00019 Fonaments de matemàtiques 1
 Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial
3105G08001 Fonaments de matemàtiques 1
 Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.
3105G00003 Fonaments de matemàtiques 2
 L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
3105G00020 Fonaments de matemàtiques 2
 Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic
3105G08002 Fonaments de matemàtiques 2
 L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.
3105G07003 Lògica i matemàtica discreta
 Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.
3103G00080 Matemàtiques
 Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat.
3103G00085 Matemàtiques
 Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades. Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Funcions i optimització en una i diverses variables. Equilibri de Hardy-Weinberg. Models continus amb equacions diferencials. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat. Sistemes d'equacions diferencials. Model presa-depredador.
3105G06001 Matemàtiques 1
 Nombres complexos. Àlgebra lineal. Models matricials.
3105G06002 Matemàtiques 2
 Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.
3103G04080 Mètodes numèrics
 Introducció al mètodes numèrics. Matrius/vectors/funcions reals. Errors. Resolució d'equacions no lineals. Aproximació de funcions i dades. Interpolació. Derivació i integració numèriques. Càlcul de valors i vectors propis de matrius. Resolució d'equacions diferencials i sistemes d'equacions diferencials.
3103G04094 Projectes
 Recerca i desenvolupament públic i industrial. Avaluació de projectes a la industria química.