If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Computer Science, Applied Mathematics and Statistics

Llenguatges i Sistemes informàtics

Contacte

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. (34)972418417
Fax (34)972418792
secretaria(@)imae.udg.edu
 

Com arribar-hi

Assignatures impartides pels professors del departament

LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G07021 Bases de dades
 Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.
3105G07036 Bussines intelligence
 El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial
3105G07038 Compiladors
 Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.
3105G07032 Conceptes avançats d'enginyeria del software
 Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.
3105G13020 Diseny i desenvolupament de jocs web
 Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.
3105G13027 Disseny conceptual dels vídeojocs
 Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.
3105G13022 Disseny de motors de jocs I
 Visió general del motor del joc. Estructura d'un equip de desenvolupament de videojocs típic. Qué és un joc. Que és un motor de joc. Diferències del motor a través dels gèneres. Anàlisi dels motors de joc possibles. Architectura del motor en temps real. Eines i la canonada de recursos. Sistemes de suport del motor. El bucle del joc i la simulació en temps real. Col·lisió i dinamica de cosos rígids. Fonaments de l'Enginyeria del Software per als jocs.
3105G13023 Disseny de motors de jocs II
 Els recursos i el sistema d'arxius. Eines per a la depuració i el desenvolupament. El motor de visualització. Sistemes d'animació. Introducció als sistemes de joc. Sistemes fonamentals pels jocs en temps real. Altres sistemes de motors.
3105G13037 Eines de creació de continguts
 Tècniques de modelat Urbà: Representació de geometria urbana, algorismes de modelat, tècniques de reconstrucció urbana. Modelat de Vegetació. Models dinàmics i simulació d'entorns. Generació i edició de mapes. Tècniques de reconstrucció de terrenys. Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering, etc
3105G07022 Enginyeria del software I
 Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.
3105G07023 Enginyeria del software II
 Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.
3105G06003 Estadística i informàtica
 Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.
3105G07010 Estructures de dades i algorítmica
 Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.
3105G07013 Fonaments de computació
 Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.
3105G00007 Informàtica
 Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
3105G08049 Informàtica
 L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.
3105G07035 Informàtica gràfica
 Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.
3105G07015 Intel.ligència artificial
 L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.
3105G13035 Jocs seriosos
 Principis dels videojocs dissenyats per a la formació i l'aprenentatge. Problemática dels jocs seriosos. Simulació, realisme, interacció, e-learning i jocs seriosos, e-assessing. Mercat
3105G07029 Legislació i ètica professional
 Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.
3105G07004 Metodologia i tecnologia de la programació I
 Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
3105G07009 Metodologia i tecnologia de la programació II
 Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
3105G07012 Multimèdia i interfícies d'usuari
 Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.
3105G08046 Organització de la informació
 Desenvolupament i gestió de bases de dades
3105G07030 Organització i gestió de sistemes d'informació
 Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK
3105G07014 Paradigmes i llenguatges de programació
 S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.
3501MO2959 Patrimoni i noves tecnologies
 L'assignatura aborda quines són les actuals tendències en l'ús de tecnologies virtuals, GIS, realitat augmentada o disseny d'apps en el patrimoni cultural a nivell internacional. S'aprofundirà en les millors pràctiques subratllant tant el valor afegit com les problemàtiques que comporta la seva aplicació. També s'abordarà la relació del món digital amb els processos de difusió, comunicació i socialització del patrimoni cultural i natural. Es considerarà especialment l'univers de les webs i xarxes socials, avaluant també les males pràctiques de les mateixes.
3501MO2652 Processament de dades espaials
 Les dades espacials es refereixen a la posició i forma geomètrica d’objectes georeferenciables i les relacions entre ells. Normalment s’emmagatzemen com a coordenades i topologia. Els mapes de carrers i carreteres, mapes de terrenys i mapes d’infraestructures (per exemple, xarxes de clavegueram d'aigües residuals) són alguns dels exemples més comuns de dades espacials. Les dades espacials es troben darrere l’implementació de Google Maps, Virtual Earth i Yahoo! Maps, així com dels GPS, els sistemes de navegació, les cerques locals (per exemple: hotels de Barcelona, restaurants de Girona), i moltes més aplicacions que impliquen objectes i l'espai que ocupen. L'objectiu d'aquest curs és el disseny i anàlisi d'algorismes i estructures de dades per al processament de dades espacials. Es faran servir tècniques relacionades amb la geometria computacional, la mineria de dades i el descobriment de coneixement, que són d'interès en camps com la geografia, cartografia, geologia, anàlisi de localitzacions, ciència del transport i molts altres.
3105G13024 Programació de dispositius mòbils
 Arquitectures de sistemes mòbils. Cicle de vida d'una aplicació. Capacitats i redniment. Limitations. Models de programació. Guies d'Estil. Desenvolupament en capes. Motors. Sistemes de Verificació, publicació i comercialització.
3105G13021 Programació de jocs 2D i 2.5D
 Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació. Eines d'edició de contingut.
3105G07037 Programació declarativa. Aplicacions
 En aquesta assignatura s'estudiaran els aspectes més pràctics de la programació declarativa. En la primera part s'estudiarà la programació funcional integrada amb l'orientació a objectes (Scala), i es veuran temes aplicats com el de la programació concurrent amb el model d'actors. En la segona part es presentarà el paradigma de la programació amb restriccions amb diverses possibles aplicacions a la resolució de problemes complexos com ara la programació de tasques, l'assignació eficient de recursos o la confecció d'horaris.
3105G07033 Programació d'entorns web
 Enginyeria web, arquitectures client-servidor
3105G07024 Projecte de desenvolupament de software
 Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.
3105G07011 Projecte de programació
 Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.
3501MO2651 Resolució de problemes d'alta complexitat
 Introducció als problemes d'alta complexitat. Característiques. Exemples: distribució de recursos, planificació i programació de tasques, confecció d'horaris i calendaris. Especificació i modelització. Diferents tècniques de resolució: Programació amb restriccions. Mètodes lògics. SAT. Programació lineal. Mètodes híbrids. SMT, Lazy_fd. Altres propostes. Casos pràctics: Especificació dels problemes. Modelitzacions. Utilització de diferents tècniques
3105G07034 Seguretat i protecció de dades
 Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.
3105G13036 Síntesi d'imatges expressives
 NPR (Síntesi no fotorealística) en jocs i cinema. Coherència temporal. Síntesi expressiva. Síntesi artística. Transferència d'estils.
3105G07031 Sistemes de gestió de bases de dades
 Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.
3105G13025 Sistemes multijugador
 Conceptes bàsics de sistemes multijugador: gestió d'usuaris, arquitectura del sistema i comunicacions, mons persistents, MMOG i MMORPG. Jugador contra jugador (PvP) i jugador contra entorn (PvE). Escalabilitat, fiabilitat i robustesa d'un sistema multijugador.
3105G13014 Tècniques d’interacció avançada
 Tipus de sensors d'entrada i de sortida i interacció home/màquina, fonaments de diferents sensors / maquinari, tècniques d'interacció basades en imatge digital i en àudio, sistemes de captura de moviment, desenvolupament de tècniques d'interacció, programació amb diferents sensors d'interacció.
3501MO2231 Tècniques per a la visualització urbana
 A) Tècniques de modelatge i realitat virtual. Descripció de les tècniques: sensorització remota, models 3D i modelatge urbà en general, modelatge dinàmic, etc., Analítica geovisual, geovisualització, anàlisis de dades per exploració visual. Visualització i modelatge de seguiment de dades B) Sistemes d'Informació Geogràfica. Representació de dades geolocalitzades i mapes d'usuari: representació de mineria de dades, representació de la mobilitat ubiqua, de l'activitat de software mòbil, mapes de mobilitat (trànsit en temps real, etc.), mapificació de dades anònimes (fluxes urbans, patrons de temps, etc.), combinació de mapes d'usuari amb open data, mapes deformats (mapes en deformació contínua d'acord amb un criteri específic)