Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Llenguatges i Sistemes informàtics

Contacte

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. (34)972418417
Fax (34)972418792
secretaria(@)imae.udg.edu
 

Com arribar-hi

Assignatures impartides pels professors del departament

LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS

Codi Títol assignatura
Descriptor
3501MO2636 Aplicacions gràfiques intel.ligents en entorns multimèdia
 S'introduiran els conceptes necessaris per poder planificar, dissenyar i implementar un projecte informàtic en el qual s'integrin funcionalitats gràfiques, serveis multimèdia i intel·ligència artificial. Els continguts teòrics per a cadascuna de les parts seran: - Gràfics - els models de dades geomètriques, temes d'il·luminació, funcionament de GPU’s i tècniques de processament d'imatges. - Serveis multimèdia - so, video i interfícies d'usuari - Intel·ligència artificial - Representació del coneixement - Recerca heurística - Algorismes d'aprenentatge Es donarà especial èmfasi en l'aplicació de normatives ISO en les diferents etapes de desenvolupament del projecte (documentació, planificació, etc). Es presentessin els diferents entorns de programació que hauran d'usar-se per al desenvolupament del projecte. Exemples: sistema de control de versions, eines CASI, IDEs, etc
3501MO2633 Auditoria i certificació de sistemes d'informació
 AUDITORIA: Introducció a l'anàlisi i gestió de riscos. Definició i implantació de controls. Auditoria de sistemes d'informació. Àrees d'auditoria. Organització i desenvolupament d'una auditoria de Sistemes d'Informació. Tècniques i eines per al desenvolupament d'una auditoria informàtica. Peritatges informàtics CERTIFICACIÓ I QUALITAT: Gobernanza i gestió de la seguretat de la informació. Sistema de gestió de la seguretat de la informació (ISO 27001). Controls de seguretat (ISO 27002). Certificacions. Certificació d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació. Assegurament de la qualitat de sistemes programari. Normes i estàndards de qualitat
3105G07021 Bases de dades
 Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.
3105G07036 Bussines intelligence
 El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial
3105G07038 Compiladors
 Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.
3501MO2634 Computació d'altes prestacions
 Introducció al paral·lelisme. Arquitectura de computadors d'alt rendiment: xarxes, accés a memòria, processadors. Programació concurrent i paral·lela.
3105G07032 Conceptes avançats d'enginyeria del software
 Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.
3501MO2632 Direcció i gestió d'empreses TIC
 Assignatura de caràcter transversal i pluridisciplinar que pretén acostar el món empresarial als estudiants del màster a partir dels conceptes d'innovació , comunicació , emprenedoria i transferència de coneixement . L'assignatura s'organitza en tres parts diferenciades : · La primera on es presentaran conceptes fonamentals com són el pla d'empresa , màrqueting , protecció , innovació , organització , etc. estudiant i analitzant diferents exemples reals d'empreses TIC . · La segona part , consistirà en sessions orientades a desenvolupar un projecte d'emprenedoria , partint d'una idea i proposant un pla d'empresa per explotar-la. Aquesta segona part constarà de sessions d'orientació sobre aspectes claus d'emprenedoria . En diferents moments els estudiants hauran d'exposar , defensar i discutir els diferents apartats del seu pla d'emprenedoria . · La tercera part fa referència a les habilitats de comunicar , liderar i treballar en equip . Aquesta part és transversal a l'assignatura i es desenvoluparà en forma de tallers.
3105G13020 Diseny i desenvolupament de jocs web
 Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.
3105G13027 Disseny conceptual dels vídeojocs
 Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.
3105G13022 Disseny de motors de jocs I
 Visió general del motor del joc. Estructura d'un equip de desenvolupament de videojocs típic. Qué és un joc. Que és un motor de joc. Diferències del motor a través dels gèneres. Anàlisi dels motors de joc possibles. Architectura del motor en temps real. Eines i la canonada de recursos. Sistemes de suport del motor. El bucle del joc i la simulació en temps real. Col·lisió i dinamica de cosos rígids. Fonaments de l'Enginyeria del Software per als jocs.
3105G13023 Disseny de motors de jocs II
 Els recursos i el sistema d'arxius. Eines per a la depuració i el desenvolupament. El motor de visualització. Sistemes d'animació. Introducció als sistemes de joc. Sistemes fonamentals pels jocs en temps real. Altres sistemes de motors.
3105G07022 Enginyeria del software I
 Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.
3105G07023 Enginyeria del software II
 Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.
3105G06003 Estadística i informàtica
 Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.
3105G07010 Estructures de dades i algorítmica
 Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.
3105G07013 Fonaments de computació
 Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.
3105G00007 Informàtica
 Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
3105G08049 Informàtica
 L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.
3105G07035 Informàtica gràfica
 Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.
3105G07015 Intel.ligència artificial
 L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.
3105G07029 Legislació i ètica professional
 Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.
3105G07004 Metodologia i tecnologia de la programació I
 Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
3105G07009 Metodologia i tecnologia de la programació II
 Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
3501MO2635 Mineria de dades
 Introducció. Preprocessament de dades. Data warehouse i tecnologies OLAP. Mineria de patrons freqüents, associació i correl·lació. Classificació i predicció. Anàlisis d'agrupaments (clustering). Mineria de grafs i anàlisi de xarxes socials. Mineria de textes i mineria al web. Aplicacions
3105G07012 Multimèdia i interfícies d'usuari
 Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.
3105G08046 Organització de la informació
 Desenvolupament i gestió de bases de dades
3105G07030 Organització i gestió de sistemes d'informació
 Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK
3105G07014 Paradigmes i llenguatges de programació
 S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.
3501MO2959 Patrimoni i noves tecnologies
 L'assignatura aborda quines són les actuals tendències en l'ús de tecnologies virtuals, GIS, realitat augmentada o disseny d'apps en el patrimoni cultural a nivell internacional. S'aprofundirà en les millors pràctiques subratllant tant el valor afegit com les problemàtiques que comporta la seva aplicació. També s'abordarà la relació del món digital amb els processos de difusió, comunicació i socialització del patrimoni cultural i natural. Es considerarà especialment l'univers de les webs i xarxes socials, avaluant també les males pràctiques de les mateixes.
3501MO2652 Processament de dades espaials
 Les dades espacials es refereixen a la posició i forma geomètrica d’objectes georeferenciables i les relacions entre ells. Normalment s’emmagatzemen com a coordenades i topologia. Els mapes de carrers i carreteres, mapes de terrenys i mapes d’infraestructures (per exemple, xarxes de clavegueram d'aigües residuals) són alguns dels exemples més comuns de dades espacials. Les dades espacials es troben darrere l’implementació de Google Maps, Virtual Earth i Yahoo! Maps, així com dels GPS, els sistemes de navegació, les cerques locals (per exemple: hotels de Barcelona, restaurants de Girona), i moltes més aplicacions que impliquen objectes i l'espai que ocupen. L'objectiu d'aquest curs és el disseny i anàlisi d'algorismes i estructures de dades per al processament de dades espacials. Es faran servir tècniques relacionades amb la geometria computacional, la mineria de dades i el descobriment de coneixement, que són d'interès en camps com la geografia, cartografia, geologia, anàlisi de localitzacions, ciència del transport i molts altres.
3105G13021 Programació de jocs 2D i 2.5D
 Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació. Eines d'edició de contingut.
3105G07037 Programació declarativa. Aplicacions
 En aquesta assignatura s'estudiaran els aspectes més pràctics de la programació declarativa. En la primera part s'estudiarà la programació funcional integrada amb l'orientació a objectes (Scala), i es veuran temes aplicats com el de la programació concurrent amb el model d'actors. En la segona part es presentarà el paradigma de la programació amb restriccions amb diverses possibles aplicacions a la resolució de problemes complexos com ara la programació de tasques, l'assignació eficient de recursos o la confecció d'horaris.
3105G07033 Programació d'entorns web
 Enginyeria web, arquitectures client-servidor
3105G07024 Projecte de desenvolupament de software
 Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.
3105G07011 Projecte de programació
 Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.
3105G07034 Seguretat i protecció de dades
 Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.
3105G07031 Sistemes de gestió de bases de dades
 Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.
3501MO2650 Tècniques avançades de gràfics i síntesi d'imatges
 Introducción. Color, textura i muestreo. Modelos de iluminación. Trazado de rayos. Radiosidad. Técnicas básicas de sombras, reflejos y refracciones Tarjetas gráficas. Física del transporte de la luz. Métodos de Montecarlo. Técnicas de iluminación. Entornos dinámicos. Técnicas generales. Visualización Técnicas de aceleración de visualizaciones. Iluminación global basada en GPU.
3501MO2649 Visualització de la informació
 La visualització d'informació té com a objectiu facilitar la interpretació de dades a partir de tècniques de visualització basades en representacions gràfiques. L'objetiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els conceptes teòrics i pràctics, així com les eines bàsiques per passar de la manera més efectiva de les dades a les vista gràfiques. Els objectius d'aquesta assignatura són: - Aprendre els principis que intervenen en la visualització d'informació - Presentar tècniques i sistemes existents en la visualització de la informació - Desenvolupar habilitats crítiques per determinar com aplicar les tècniques de visualització a problemes específics - Aprendre a avaluar els sistemes de visualització