If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Computer Science, Applied Mathematics and Statistics

Estadística i Invetigació Operativa

Contacte

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. (34)972418417
Fax (34)972418792
secretaria(@)imae.udg.edu
 

Com arribar-hi

Assignatures impartides pels professors del departament

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G07001 Àlgebra
 Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra
3105G08028 Ampliació de matemàtiques 1
 Càlcul en varies variables i càlcul vectorial
3501MO2781 Anàlisi multivariable de dades ambientals
 Introducció a l'anàlisi multivariable. Fonaments i aplicació dels models lineals. Relacions no lineals i transformacions. Models lineals generalitzats i regressió logística. Mètodes d'ordenació i classificació: anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències simples i múltiples. Cluster analysis: mètodes jeràrquics i particions. Introducció al software R.
3106G01004 Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 Anàlisi estadística exploratòria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'Estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut. Bases de metodologia de recerca quantitativa i qualitativa.
3501DC0018 Disseny experimental i mostreig
 Conceptes bàsics de disseny experimental: aleatorització, rèpliques, repeticions, estratègies a seguir... Dissenys eficients amb múltiples variables que permeten treure el màxim d’informació amb el mínim d’experiments. Dissenys factorials (complerts i fraccionals) i conceptes de significació, efectes principals, interaccions i models. Conceptes de bloc. Metodologia de superfícies de resposta per optimitzar una o vàries respostes. Es repassaran les tècniques de mostreig i s’implementaran els principals mètodes. S’utilitzaran eines simples i visuals així com el programari lliure (R) per a fer els càlculs més complexos. Ens centrarem en la interpretació dels resultats utilitzant exemples pràctics. És necessari tenir unes nocions estadística bàsiques.
3105G13001 Elements matemàtics per a videojocs
 Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.
3105G00015 Estadística
 Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria
3105G07007 Estadística
 Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència
3105G08047 Estadística
 Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria
3103G00084 Estadística aplicada
 Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.
3105G06003 Estadística i informàtica
 Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.
3105G00003 Fonaments de matemàtiques 2
 L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
3105G00020 Fonaments de matemàtiques 2
 Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic
3105G08030 Investigació operativa
 Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria
3103G00085 Matemàtiques
 Matrius i sistemes d'equacions lineals. Vectors i valors propis d'una matriu. Models matricials. Funcions d'una i de diverses variables. Optimització. Equacions diferencials ordinàries de primer ordre.
3501MO2635 Mineria de dades
 Introducció. Preprocessament de dades. Data warehouse i tecnologies OLAP. Mineria de patrons freqüents, associació i correl·lació. Classificació i predicció. Anàlisis d'agrupaments (clustering). Mineria de grafs i anàlisi de xarxes socials. Mineria de textes i mineria al web. Aplicacions
3105G08035 Modelització i simulació en enginyeria
 Modelització de sistemes organitzatius en enginyeria mitjançant eines de simulació.
3105G07042 Optimització
 Elements i tècniques d'optimització lineal i entera en l'enginyeria informàtica
3109G01004 Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.