Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Estadística i Investigació Operativa

Contacte

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Escola Politècnica Superior
Campus de Montilivi mapa de situacio
17003 GIRONA
Tel. (34)972418417
Fax (34)972418792
secretaria(@)imae.udg.edu
 

Com arribar-hi

Assignatures impartides pels professors del departament

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

Codi Títol assignatura
Descriptor
3105G07001 Àlgebra
 Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra
3105G08028 Ampliació de matemàtiques 1
 Càlcul en varies variables i càlcul vectorial
3501MO2781 Anàlisi multivariable de dades ambientals
 Introducció a l'anàlisi multivariable. Fonaments i aplicació dels models lineals. Relacions no lineals i transformacions. Models lineals generalitzats i regressió logística. Mètodes d'ordenació i classificació: anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències simples i múltiples. Cluster analysis: mètodes jeràrquics i particions. Introducció al software R.
3106G01004 Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 Anàlisi estadística exploratòria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'Estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut. Bases de metodologia de recerca quantitativa i qualitativa.
3501DC0039 Disseny experimental i mostreig
 Conceptes bàsics de disseny experimental: aleatorització, rèpliques, repeticions, estratègies a seguir... Dissenys eficients amb múltiples variables que permeten treure el màxim d’informació amb el mínim d’experiments. Dissenys factorials (complerts i fraccionals) i conceptes de significació, efectes principals, interaccions i models. Conceptes de bloc. Metodologia de superfícies de resposta per optimitzar una o vàries respostes. Es repassaran les tècniques de mostreig i s’implementaran els principals mètodes. S’utilitzaran eines simples i visuals així com el programari lliure (R) per a fer els càlculs més complexos. Ens centrarem en la interpretació dels resultats utilitzant exemples pràctics. És necessari tenir unes nocions estadística bàsiques.
3501MO2640 Eines d'ajuda a la presa de decisions
 Eines d'ajuda a la presa de decisions en problemes on l'atzar és una component important: Modelització de les dades d'entrada, tècniques de tractament estadístic i anàlisi de resultats.
3105G13001 Elements matemàtics per a videojocs
 Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.
3105G00015 Estadística
 Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria
3105G07007 Estadística
 Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència
3105G08047 Estadística
 Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria
3103G00084 Estadística aplicada
 Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.
3105G06003 Estadística i informàtica
 Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.
3105G08001 Fonaments de matemàtiques 1
 Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.
3105G00003 Fonaments de matemàtiques 2
 L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
3105G00020 Fonaments de matemàtiques 2
 Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic
3105G08002 Fonaments de matemàtiques 2
 L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.
3105G08030 Investigació operativa
 Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria
3103G00080 Matemàtiques
 Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat.
3103G00085 Matemàtiques
 Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades. Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Funcions i optimització en una i diverses variables. Equilibri de Hardy-Weinberg. Models continus amb equacions diferencials. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat. Sistemes d'equacions diferencials. Model presa-depredador.
3501MO2232 Modelat, simulació i optimització
 A) Tècniques de simulació d'entorns urbans (transport, mobilitat, energia, serveis, etc.): simulació de sistemes dinàmics distribuïts espacialment, interacció en models de simulació, modelat i simulació de sistemes complexes, teoria de la informació, complexitat i estabilitat de Sistemes Urbans. B) Tècniques per a la optimització de recursos urbans (transport, mobilitat, energia, serveis): optimització espacial, gestió i optimització de rutes, gestió i optimització de flotes, traçabilitat i logística. Gestió del trànsit, gestió del trànsit en temps real, ecodriving. Gestió intel·ligent del transport públic urbà. Gestió de l'aparcament. Gestió de residus.
3105G08035 Modelització i simulació en enginyeria
 Modelització de sistemes organitzatius en enginyeria mitjançant eines de simulació.
3105G07042 Optimització
 Elements i tècniques d'optimització lineal i entera en l'enginyeria informàtica
3109G01004 Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.
3103G02090 Projectes
 El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció del mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscos i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.